Εξοπλισμός

Εργαστηριακός εξοπλισμός για την διεξαγωγή πειραμάτων

Α. Σερβο-ϋδραυλική μονάδα ελέγχου φόρτισης δοκιμίων με δυνατότητα ελέγχου τεσσάρων πλαισίων φόρτισης με ηλεκτρονική επιλογή του ενεργού πλαισίου.

B. Σύστημα καταγραφής και επεξεργασίας σημάτων ακουστικής εκπομπής κατά τις δοκιμές φόρτισης και σύστημα μέτρησης ταχύτητας υπερήχων.

Γ. Πρότυπη συσκευή ελέγχου πυροπροστασίας για δοκιμές σε υλικά πυροπροστασίας και επένδυσης στοών

Δ. Εξοπλισμός διαμόρφωσης δοκιμίων  για την κατασκευή δοκιμίων σκυροδέματος και την κατάλληλη διαμόρφωση των δοκιμίων, σκυροδέματος ή βράχου, που θα χρησιμοποιηθούν για τις δοκιμές

Ε. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές:
– Δύο (2) ισχυρές υπολογιστικές μονάδες (Workstation) για την ανάλυση γεωτεχνικών προβλημάτων με αριθμητικές μεθόδους
– Τρείς (3) προσωπικοί Η/Υ για χρήση από μεταπτυχιακούς φοιτητές.