Συσκευή υπερήχων

Συσκευή υπερήχων PUNDIT7

Το εργαστήριο διαθέτει την συσκευή PUNDIT 7 (Portable Ultrasonic Non-Destructive Digital Indicating Tester) για την πραγματοποίηση δοκιμών μέτρησης της ταχύτητας υπερήχων. Η δοκιμή αυτή αποτελεί μια μη καταστροφική δοκιμή ελέγχου της ομοιογένειας και της ποιότητας του υπό εξέταση δοκιμίου. Μπορεί να εφαρμοστεί για παράδειγμα σε δοκίμια σκυροδέματος προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν ασυνέχειες ή κενά.

Επίσης η ταχύτητα διάδοσης του υπερηχητικού παλμού μπορεί να συσχετιστεί με τις ελαστικές παραμέτρους και την πυκνότητα του δοκιμίου. Η συσκευή PUNDIT 7 είναι φορητή για δοκιμές στο ύπαιθρο αλλά και στο εργαστήριο. Αποτελείται από την κεντρική μονάδα, 2 μορφοτροπείς 54kHz, 2 μορφοτροπείς P & S 1MHz και τα απαραίτητα παρελκόμενα όπως καλώδια, υλικό επαφής κλπ.

Φορητή συσκευή PUNDIT7

Δοκιμή μέτρησης ταχύτητας υπερήχων σε κυλινδρικό δοκίμιο μαρμάρου