Μηχανή φόρτισης

Σερβοϋδραυλική μηχανή φόρτισης

Η σερβοϋδραυλική μηχανή φόρτισης με τα πλαίσια κάμψης και θλίψης και οι μονάδες ελέγχου.

Η σερβοϋδραυλική μηχανή φόρτισης δοκιμίων έχει την δυνατότητα ελέγχου τεσσάρων πλαισίων φόρτισης με ηλεκτρονική επιλογή του ενεργού πλαισίου και περιλαμβάνει τον ακόλουθο εξοπλισμό:

 • Πλαίσιο θλίψης δυναμικότητας τουλάχιστον 5000 kN για την εκτέλεση δοκιμών μονοαξονικής και τριαξονικής θλίψης σε υψηλής αντοχής πετρώματα και σκυρόδεμα.
 • Πλαίσιο θλίψης με δύο έμβολα δυναμικότητας 15 και 250 kN αντίστοιχα, για την εκτέλεση δοκιμών μονοαξονικής θλίψης σε χαμηλής αντοχής πετρώματα, δοκιμών κάμψης σε μικρών διαστάσεων δοκούς πετρώματος, δοκιμών έμμεσου εφελκυσμού.
 • Πλαίσιο κάμψης δυναμικότητας φόρτισης 150 kN για την εκτέλεση δοκιμών κάμψης σε δοκούς σκυροδέματος και δυσθραυστότητας σε μικρές πλάκες εκτοξευομένου σκυροδέματος.
 • Αυτόματη μονάδα εφαρμογής και ελέγχου πλευρικής πίεσης σε δοκιμές τριαξονικής θλίψης.
 • Αισθητήρες/μορφοτροπείς για την μέτρηση της απόκρισης πετρωμάτων και σκυροδέματος κατά τις δοκιμές.
 • Βοηθητικός εξοπλισμό, συσκευές και εξαρτήματα για την προετοιμασία και εκτέλεση των απαιτούμενων δοκιμών και την απόληψη των μετρήσεων.

Μονάδες ελέγχου Advantest 9 και Sercomp 7 και υπολογιστής συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων

Πλαίσιο δοκιμών θλίψης δυναμικότητας 5000 kN και μονάδα ελέγχου τριαξονικών δοκιμών Sercomp 7

Πλαίσιο θλίψης με δύο έμβολα

δυναμικότητας 15 και 250 kN αντίστοιχα

Πλαίσιο κάμψης δυναμικότητας φόρτισης 150 kN

Δοκιμές που εκτελούνται:

1. Πλαίσιο φόρτισης δοκιμών θλίψης υψηλής δυναμικότητας:

 • Δοκιμές μονοαξονικής θλίψης σε πυρήνες πετρώματος διαμέτρου NX και μήκους 2.0-3.0 φορές της διαμέτρου.
 • Δοκιμές μονοαξονικής θλίψης σε πυρήνες πετρώματος διαμέτρου 100 mm και μήκους 200 mm.
 • Δοκιμές μονοαξονικής θλίψης σε κύβους πετρώματος με μήκος ακμής 100 mm.
 • Δοκιμές μονοαξονικής θλίψης σε κύβους σκυροδέματος με μήκος ακμής 100 mm, 150 mm και 200 mm.
 • Δοκιμές μονοαξονικής θλίψης σε πυρήνες σκυροδέματος διαμέτρου 100 mm και μήκους 200 mm.
 • Δοκιμές μονοαξονικής θλίψης σε πυρήνες σκυροδέματος διαμέτρου 150 mm και μήκους 300 mm.
 • Δοκιμές μονοαξονικής θλίψης σε πυρήνες σκυροδέματος διαμέτρου 160 mm και μήκους 320.
 • Δοκιμές τριαξονικής θλίψης σε δοκίμια πετρώματος διαμέτρου NX (με τη χρήση κατάλληλου τριαξονικού κελιού Hoek).

Δοκιμή θλίψης σε κυβικό δοκίμιο σκυροδέματος

Δοκιμή θλίψης κυλινδρικού δοκιμίου βωξίτη,

με αισθητήρες ακουστικής εκπομπής και strain gauges

Δοκιμή μέτρησης μέτρου ελαστικότητας και λόγου Poisson σε δοκίμιο σκυροδέματος

Τοποθέτηση Hoek cell στο πλαίσιο 5000 kN για πραγματοποίηση τριαξονικής δοκιμής

2. Πλαίσιο φόρτισης δοκιμών θλίψης με δύο έμβολα μικρής και μεσαίας δυναμικότητας:

 • Δοκιμές μονοαξονικής θλίψης σε πυρήνες διαμέτρου NX και μήκους 2.0-3.0 φορές της διαμέτρου.
 • Δοκιμές μονοαξονικής θλίψης σε πυρήνες διαμέτρου έως 100 mm και μήκους έως 200 mm.
 • Δοκιμές κάμψης σε δοκούς διαστάσεων 40x40x160 mm.
 • Δοκιμές θλίψης σε τμήματα δοκών 40x40x160 mm που έχουν δοκιμασθεί προηγουμένως σε κάμψη.
 • Δοκιμές έμμεσου εφελκυσμού (splitting tensile) σε δοκίμια πετρώματος διαμέτρου ΝΧ.
 • Δοκιμές έμμεσου εφελκυσμού (splitting tensile) σε δοκίμια σκυροδέματος διαμέτρου 100 mm.

Δοκιμή κάμψης πρισματικού

δοκιμίου τσιμεντοκονιάματος

Δοκιμή θλίψης σε τεμάχιο πρισματικού

δοκιμίου τσιμεντοκονιάματος

3. Πλαίσιο φόρτισης δοκιμών κάμψης:

 • Δοκιμές κάμψης σε δοκούς σκυροδέματος 100x100x400/500 mm και 150x150x600/700 mm (δοκιμές φόρτισης δύο σημείων και δοκιμές φόρτισης σε κεντρικό σημείο). Μέτρηση του βέλους κάμψης της δοκού και του ανοίγματος της σχηματιζόμενης ρωγμής με γραμμικά μηκυνσιόμετρα υψηλής ακριβείας LVDT.
 • Δοκιμές δυσθραυστότητας σε μικρές πλάκες εκτοξευομένου σκυροδέματος σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα ASTM, UNI και DIN. Μέτρηση του βέλους κάμψης της πλάκας με γραμμικό μηκυνσιόμετρο υψηλής ακριβείας LVDT.

Δοκιμή κάμψης σε δοκό ινοπλισμένου σκυροδέματος

με έλεγχο ανοίγματος ρωγμής

Δοκιμή δυσθραυστότητας πλάκας ινοπλισμένου σκυροδέματος