Ελληνικές Τεχν. Προδ/φες (ΕΤΕΠ)

Στην σελίδα αυτή παρατίθεται ο πίνακας των 440 εγκεκριμένων ΕΤΕΠ. Οι χρήστες μπορούν να κατεβάσουν όποιον από τους κανονισμούς της κατηγορίας 12 “Σήραγγες” τους ενδιαφέρει. Τα αρχεία αυτά μας παραχωρήθηκαν από τον κ. Π. Αναγνωστόπουλο, Πολ. Μηχ., επικεφαλής του έργου κατάρτισης των ΠΕΤΕΠ.

α/α
ΦΕΚ
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ
‘ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-“
Tίτλος ΕΤΕΠ Απόδοση στην Αγγλική
01 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
01-01 Παραγωγή σκυροδέματος – εργασίες σκυροδέτησης
1 01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος Concrete production and transportation
2 01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος Concrete casting
3 01-01-03- 00 Συντήρηση σκυροδέματος Concrete curing
4 01-01-04- 00 Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος Work site concrete batching plants
5 01-01-05- 00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος Concrete compaction by vibration
6 01-01-06- 00 Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα Self compacting concrete
7 01-01-07- 00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών Mass concrete
01-02 Σιδηροί Οπλισμοί Σκυροδεμάτων
8 01-02-01- 00 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Steel reinforcement for concrete
9 01-02-02- 00 Προένταση σκυροδέματος Concrete post- & pre-tensioning
01-03 κλπ Ικριώματα – καλούπια
10 01-03-00- 00 Ικριώματα Scaffolding (falsework)
11 01-04-00- 00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) Concrete formwork
12 01-05-00- 00 Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος Formation of final surfaces in cast concrete without use of mortars
02 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
02-01 Προκαταρτικές εργασίες εκτέλεσης χωματουργικών
13 02-01-01- 00 Καθαρισμός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών Works zone grubbing and clearing
14 02-01-02- 00 Αφαίρεση επιφανειακού στρώματος εδαφικού υλικού Removal of the top layer of the soil
02-02 κλπ Εκσκαφές
15 02-02-01- 00 Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων General excavations for Road and Hydraulic works
16 02-03-00- 00 Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων General excavations for Buildings
17 02-04-00- 00 Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων Excavations for foundation works
18 02-05-00- 00 Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση αποθεσιοθαλάμων Management of excavation materials and exploitation of dumping sites
19 02-06-00- 00 Ανάπτυξη – εκμετάλλευση λατομείων και δανειοθαλάμων Quarry sites and borrow areas development and exploitation
02-07 Επιχώματα / Επενδύσεις 
20 02-07-01- 00 Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάμων Construction of embankments with suitable excavation or borrow materials
21 02-07-02- 00 Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων Refill of excavations for foundation works
22 02-07-03- 00 Μεταβατικά επιχώματα transition embankments
23 02-07-04- 00 Οπλισμένα επιχώματα Reinforced embankments
24 02-07-05- 00 Επένδυση πρανών – πλήρωση νησίδων με φυτική γή lining of road embarkment slopes and filling of road islands with horticultural soil
25 02-07-06- 00 Λιθορριπές προστασίας πρανών οδικών έργων Rip-rap for road slope protection
02-08 Ειδικές απαιτήσεις εκσκαφών
26 02-08-00- 00 Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ κατά τις εκσκαφές Dealing with public networks during excavation works
02-09 Εξυγιάνσεις / Σταθεροποιήσεις εδαφών
27 02-09-01- 00 Εξυγιάνσεις και σταθεροποιήσεις εδαφών με εφαρμογή υδρασβέστου, υδραυλικών κονιών, τσιμέντου και ασβεστούχου ιπτάμενης τέφρας Soil improvement and stabilization using lime, pozzolans, cement and calcareous fly ash
03 ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
03-02 Τοιχοδομές
28 03-02-01- 00 Λιθόκτιστοι τοίχοι Natural stone masonry
29 03-02-02- 00 Τοίχοι από οπτόπλινθους Clay bricks masonry
03-03 Επιχρίσματα
30 03-03-01- 00 Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου Coatings using in-situ mortars
03-04 Μεταλλικές κατασκευές
31 03-04-05- 00 Σφράγιση αρμών κτιρίων Sealing of building joints
03-05 Επιστεγάσεις – πλαγιοκαλύψεις
32 03-05-01- 00 Επικεραμώσεις στεγών Roof coverings with clay roofing tiles
33 03-05-02- 01 Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα Roof coverings with self supporting metal sheet products
34 03-05-02- 03 Επιστεγάσεις με χαλυβδόφυλλα με τραπεζοειδείς νευρώσεις προς τα άνω χωρίς θερμομόνωση Roof coverings with steel sheets with upwards trapezoidal corrugations without insulation
35 03-05-03- 00 Επιστεγάσεις με χαλυβδόφυλλα με τραπεζοειδείς νευρώσεις προς τα κάτω και θερμομονωτικές και στεγανοποιητικές στρώσεις Roof coverings with steel sheets having downwards trapezoidal corrugations, thermal insulation and waterproofing layers
03-06 Μονώσεις
36 03-06-01- 01 Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες Waterproofing of roofs and terraces with asphaltic membranes
37 03-06-01- 02 Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με μεμβράνες PVC Waterproofing of roofs and terraces with PVC membranes
38 03-06-02- 01 Θερμομονώσεις δωμάτων Thermal insulation of terraces
39 03-06-02- 02 Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων Thermal insulation of external walls
40 03-06-02- 03 Θερμομονώσεις κεραμοσκεπών στεγών Thermal insulation of clay roofing tiles
41 03-06-02- 04 Συστήματα μόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου με διογκωμένη πολυστερίνη και λεπτά οπλισμένα συνθετικά επιχρίσματα External wall insulation systems with expanded polystyrene (EPS) boards and fibre mesh reinforced synthetic coatings
03-07 Επενδύσεις – επιστρώσεις – ψευδοροφές
42 03-07-01- 01 Ξύλινα καρφωτά δάπεδα Nail and staple hardwood flooring
43 03-07-01- 02 Ξύλινα κολλητά δάπεδα Glue down hardwood flooring
44 03-07-02- 00 Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές Ceramic tiles covering of indoor and outdoor surfaces
45 03-07-03- 00 Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους Natural stone paving
46 03-07-04- 00 Επένδυση τοίχων με πλάκες μαρμάρου, γρανίτη και φυσικών λίθων Cladding with marble, granite and natural stones
47 03-07-06- 01 Δάπεδα με μοκέτα Textile floor coverings
48 03-07-06-02 Βινυλικά δάπεδα Vinyl tile flooring
49 03-07-08- 00 Υπερυψωμένα δάπεδα Raised access flooring
50 03-07-10- 01 Ψευδοροφές με γυψοσανίδες Gypsum boards for suspended ceilings
51 03-07-10- 02 Ηχοαπορροφητικές ψευδοροφές Sound absorbing suspended ceilings
52 03-07-10- 03 Ψευδοροφές με ινοτσιμεντοσανίδες Fibre cement boards suspended ceilings
03-08 Κουφώματα -υαλουργικά
53 03-08-01- 00 Ξύλινα κουφώματα Wooden windows and doors
54 03-08-02- 00 Σιδηρά κουφώματα Steel windows and doors
55 03-08-03- 00 Κουφώματα Αλουμινίου Aluminium windows and doors
56 03-08-04- 00 Κουφώματα από συνθετικά υλικά Synthetic windows and doors
57 03-08-07- 01 Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες Single layer and laminated glass glazing
58 03-08-07- 02 Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό Insulated (double) glazing
59 03-08-07- 03 Πυράντοχοι υαλοπίνακες – Πυράντοχοι τοίχοι με υαλότουβλα Fire resistant glazing – Fire resistant wall partitions with glass tiles
60 03-08-09- 00 Υαλόθυρες από γυαλί ασφαλείας Glass doors made of security glass
03-09 Ξυλουργικές Εργασίες
61 03-09-01- 00 Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα Built-in furniture
03-10 Χρωματισμοί
62 03-10-01- 00 Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος Concrete painting
63 03-10-02- 00 Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων Render and plaster painting
64 03-10-03- 00 Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών Corrosion protection and painting of steel
65 03-10-05- 00 Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών Wood painting
04 Η/Μ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
04-01 Δίκτυα Υγρών υπό Πίεση
66 04-01-01- 00 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες με ραφή Building piping systems under pressure with black welded steel tubes
67 04-01-02- 00 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής Building piping systems under pressure with seamless steel tubes
68 04-01-03- 00 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλκοσωλήνες Building piping systems under pressure with copper tubes
69 04-01-04- 01 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με σωλήνες πολυπροπυλενίου Building piping systems under pressure with polyethylene tubes
70 04-01-04- 02 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με εύκαμπτους ενισχυμένους πλαστικούς σωλήνες Building piping systems under pressure with flexible, reinforced plastic tubes
71 04-01-05- 00 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένους με ραφή Building piping systems under pressure with welded, galvanized steel tubes
72 04-01-06- 00 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένους άνευ ραφής Building piping systems under pressure with seamless, galvanized steel tubes
73 04-01-07- 00 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με ανοξείδωτους χαλυβδοσωλήνες Building piping systems under pressure with stainless steel tubes
04-02 Βαρυτικά Δίκτυα Υγρών
74 04-02-01- 01 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων με ευθύγραμμους πλαστικούς σωλήνες ελεύθερης ροής Building piping systems with linear plastic tubes using free flow
04-04 Αποχέτευση
75 04-04-01- 01 Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων οικιακών υγρών αποβλήτων General requirements for domestic sewerage systems
76 04-04-01- 02 Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων μη οικιακών υγρών αποβλήτων General requirements for non-domestic sewerage systems
77 04-04-03- 01 Υδραυλικοί Υποδοχείς Κοινοί Sanitary ware, common
78 04-04-03- 02 Υδραυλικοί Υποδοχείς Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ) Sanitary ware for disabled persons
79 04-04-03- 03 Βοηθητικός εξοπλισμός χώρων υγιεινής Bath and WC ancillary equipment
80 04-04-04- 01 Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου με οσμοπαγίδα Floor gullies, odour-trap
81 04-04-04- 02 Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου χωρίς οσμοπαγίδα Floor gullies, not odour-trap
82 04-04-05- 01 Φρεάτια δικτύων αποχέτευσης εκτός κτιρίου (ανοικτής ροής) Outdoor manholes of building sewerage systems
83 04-04-05- 02 Στόμια ελέγχου – καθαρισμού σωληνώσεων αποχέτευσης κτιρίων, εντός ή εκτός φρεατίου Inspection-cleaning outlets of buildings sewerage piping, inside or without manholes
4-05 Πυρόσβεση
84 04-05-01- 01 Πυροσβεστικές φωλέες Fire hose reels’ cabins
85 04-05-06- 01 Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως και διοξειδίου του άνθρακα Dry powder and carbon dioxide portable fire extinguishers
86 04-05-07- 01 Αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως Dry powder automatic fire extinguishers
87 04-05-08- 00 Πυροσβεστικοί σταθμοί Fire stations (closets)
04-07 Εγκαταστάσεις Κλιματισμού – Αερισμού/ Αεραγωγοί
88 04-07-01- 01 Δίκτυα αεραγωγών με μεταλλικά φύλλα Airducts of metallic sheets
89 04-07-02- 01 Μονώσεις αεραγωγών με υαλοβάμβακα ή πετροβάμβακα Airducts insulation with glasswool or rockwool
90 04-07-02- 02 Μονώσεις αεραγωγών με αφρώδη ελαστομερή υλικά Airducts insulation with foamed elastomeric materials
04-09 Λεβητοστάσια – Ψυχροστάσια
91 04-09-02- 00 Εγκατάσταση Χαλυβδίνων Λεβήτων Installation of steel boilers
04-20 Σωληνώσεις – Καλωδιώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
92 04-20-01- 01 Χαλύβδινες σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Electrical installation piping with steel conduits
93 04-20-01- 02 Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Electrical installation piping with plastic conduits
94 04-20-01- 03 Εσχάρες και σκάλες καλωδίων Cable trays and ladders for cables
95 04-20-01- 06 Πλαστικά κανάλια καλωδίων Plastic cable trunking
96 04-20-02- 01 Αγωγοί – καλώδια διανομής ενέργειας Power distribution cables
04-23 Ηλεκτροστάσια -Υποσταθμοί Υποβιβασμού Μέσης Τάσης
97 04-23-05- 00 Συστήματα αδιάλειπτης ηλεκτρικής παροχής (UPS) Uninterrupted power supply units (UPS)
04-50 Συστήματα Αντικεραυνικής Προστασίας
98 04-50-01- 00 Συλλεκτήριο σύστημα συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας Roof circuits of lightning protection systems
099 04-50-02- 00 Αγωγοί καθόδου συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας Conductors of lightning protection systems
05 ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
05-01 Τεχνικά έργα και γέφυρες
100 05-01-02- 01 Προκατασκευασμένες προεντεταμένες δοκοί Prefabricated, post tensioned beams
101 05-01-02- 02 Προβολοδόμηση γεφυρών με σπονδύλους σκυροδέματος επί τόπου Bridge construction with the balanced cantilever method
102 05-01-02- 03 Κατασκευή φορέων γεφυρών με προκατασκευασμένους σπονδύλους Bridge construction with precast segments
103 05-01-05- 01 Ελαστομεταλλικά εφέδρανα Elastomeric bearings
104 05-01-06- 00 Αρμοί συστολο-διαστολής γεφυρών Bridge deck joints
105 05-01-07- 01 Στεγάνωση καταστρώματος γεφυρών με συνθετικές μεμβράνες Bridge deck waterproofing with synthetic membranes
106 05-01-08- 00 Σύστημα αποχέτευσης γεφυρών Bridge drainage systems
107 05-01-09- 02 Στήριξη στηθαίων ασφαλείας και ιστών οδοφωτισμού επί γεφυρών ή τοίχων Fixing of guard rails and lighting poles on bridge decks and walls
05-02 Λοιπά τεχνικά έργα
108 05-02-01- 00 Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα Kerbs, gutters and roadside concrete lined drainage ditches
109 05-02-02- 00 Πλακοστρώσεις – Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών Paving slabs and cobblestones for pedestrian areas
110 05-02-03- 00 Αντιρρυπαντική επάλειψη Antigraffiti coatings
111 05-02-04- 00 Ηχοπετάσματα οδών Road sound barriers
112 05-02-05- 00 Αντιθαμβωτικές διατάξεις οδών Road anti-glare systems
113 05-02-06- 00 Βαθμιδωτά ρείθρα πρανών και φρεάτια εισροής-εκροής αυτών Stepped slope gutters and their inflow – outflow shafts
114 05-02-07- 00 Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων Rockfall protection barriers
05-03 Οδοστρώματα
115 05-03-01- 00 Στρώση έδρασης οδοστρώματος από ασύνδετα εδαφικά υλικά Road pavement subgrade layer with unbound soil
116 05-03-02- 01 Στρώση έδρασης οδοστρώματος και επιχωμάτων από σταθεροποιημένα εδαφικά υλικά με υδράσβεστο Road pavement subgrade layers and embankment bedding layers with lime stabilized soil
117 05-03-02- 02 Στρώση έδρασης οδοστρώματος από σταθεροποιημένα εδαφικά υλικά με τσιμέντο και τσιμεντόδετα κοκκώδη υλικά Road pavement subgrade layers with cement stabilized soil and cement bounded granular materials
118 05-03-03- 00 Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά Road pavement layers with unbound aggregates
119 05-03-05- 01 Στρώσεις οδοστρώματος από τσιμεντόδετο αμμοχάλικο (ΚΘΑ) Road pavement layers with cement bounded aggregates
120 05-03-07- 00 Οδόστρωμα από κυλινδρούμενο σκυρόδεμα Roller compacted concrete pavement
121 05-03-08- 00 Κατασκευή στρώσης ερείσματος από μίγμα αδρανών και φυτικής γής Road shoulders with horticultural soil and aggregates mixture
122 05-03-11- 01 Ασφαλτική προεπάλειψη Asphalt pre-coating
123 05-03-11- 04 Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου Hot mixed dense graded asphalt concrete layers
124 05-03-12- 01 Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέματος Skid resistant asphalt concrete wearing course
125 05-03-12- 04 Αντιολισθηρή στρώση από ασφαλτική σκυρομαστίχη Skid resistant asphalt slurry wearing course
126 05-03-14- 00 Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος Milling of asphalt concrete pavements
127 05-03-16- 00 Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώματος με βαθειά ψυχρή ανακύκλωση και προσθήκη αφρώδους ασφάλτου (CIR) Full depth road pavement reclamation with cold in-situ recycling and addition of foamed asphalt
128 05-03-17- 00 Στρώσεις οδοστρώματος από τσιμεντόδετο ανακυκλωμένο μίγμα φρεζαρισμένων ασφαλτικών και υποκείμενων στρώσεων οδοστρωσίας Road pavement layers with cement bound recycled materials resulting from asphalt concrete and underlying layers milling
129 05-03-18- 01 Ασφαλτική επάλειψη προστασίας σταθεροποιημένων στρώσεων οδοστρώματος Asphalt emulsion coating for the protection of stabilized pavement layers
05-04 Σήμανση
130 05-04-01- 00 Αφαίρεση υφιστάμενης οριζόντιας σήμανσης Removal of pavement markings
131 05-04-03- 00 Ανακλαστήρες οδοστρώματος Retroflecting road studs
132 05-04-04- 00 Οριοδείκτες οδού Road delineators
133 05-04-05- 00 Αφαίρεση πινακίδων και ιστών κατακόρυφης σήμανσης, ή/και επανατοποθέτηση αυτών Removal and/or repositioning of traffic signs and webs
134 05-04-07- 00 Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης Traffic signs mounting and support systems
135 05-04-08- 00 Πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων (ΠΜΜ) Changeable message signs
05-05 Ασφάλιση οδών
136 05-05-05- 00 Δείκτες οριοθέτησης απαλλοτριωμένης ζώνης Expropriation zone markers
137 05-05-06- 00 Μόνιμη περίφραξη οδών Permanent road fences
 05-07 Οδοφωτισμός κλπ
138 05-07-01- 00 Υποδομή οδοφωτισμού Infrastructure for road lighting
139 05-07-02- 00 Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα Road lighting columns and fixtures
140 05-07-04- 00 Υποδομή τηλεφωνοδότησης οδών Infrastructure for road emergency telephones
06 ΕΡΓΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ
06-01 Δάπεδα αεροδρομίων
141 06-01-01- 00 Δάπεδα αεροδρομίων από σκυρόδεμα Airport runways made of concrete
06-02 Αρμοί δαπέδων αεροδρομίων
142 06-02-01- 00 Αρμοί δαπέδων αεροδρομίων από σκυρόδεμα Concrete joints of airport runways
06-04 Υποδομή σήμανσης αεροδρομίων
143 06-04-01- 00 Χωνευτοί πλευρικοί φανοί αεροδιαδρόμου υψηλής φωτιστικής έντασης In-pavement runway edge light systems
144 06-04-02- 00 Υπερυψωμένοι πλευρικοί φανοί αεροδιαδρόμου Elevated runway edge light systems
06-05 Μεταφορικές ταινίες αεροσταθμών
145 06-05-01- 00 Ευθύγραμμες μεταφορικές ταινίες αεροσταθμών Linear belt conveyor systems for air terminals
146 06-05-02- 00 Μεταφορικές ταινίες αεροσταθμών κλειστού βρόχου Closed loop belt conveyor systems for air terminals
07 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
07-01 Ειδικά θέματα χαράξεων γραμμής
147 07-01-01- 10 Χάραξη σιδηροδρομικής γραμμής Rail tracks alignment
07-02 Ειδικές τοπογραφικές εργασίες γραμμής
148 07-02-03- 10 Πασσαλώσεις για την εξασφάλιση του άξονα της σιδηροδρομικής γραμμής και των ορίων απαλλοτρίωσης Marking of rail track center line and expropriation zone limits with guard stakes
07-03 Στρώση Γραμμών
149 07-03-01- 10 Γενικές απαιτήσεις στρώσεως σιδηροδρομικών γραμμών – Γεωμετρικές ανοχές – Τυπικές διατομές General requirements for rail tracks laying – Geometric tolerances – Typical cross sections
150 07-03-01- 20 Επιδομή σιδηροδρομικής γραμμής Rail tracks ballast
151 07-03-01- 50 Οριζοντιογραφική και υψομετρική τακτοποίηση γραμμών με βαρέα μηχανήματα γραμμής Rail tracks alignment adjustments with heavy equipment
152 07-03-01- 80 Έλεγχος χαρακτηριστικών γραμμής με καταγραφικό όχημα Rail tracks control with profilometric wagon
153 07-03-02- 10 Γενικές απαιτήσεις στρώσης σιδηροδρομικής γραμμής με αρμούς General requirements for jointed rail tracks laying
154 07-03-03- 10 Στρώση συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ) και απελευθέρωση των τάσεων Laying of continuous welded rail tracks (CWR) and distressing
155 07-03-03- 50 Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ) σε θερμοκρασία περιβάλλοντος Destressing of continuous welded rail tracks (CWR) at ambient temperature
156 07-03-03- 52 Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ) με τη χρησιμοποίηση συσκευής θέρμανσης Destressing of continuous welded rail tracks (CWR) with heating devices
157 07-03-03- 54 Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ) με τη χρησιμοποίηση υδραυλικών εντατήρων Destressing of continuous welded rail tracks (CWR) with hydraulic jacks
07-04 Επίβλεψη, επιθεώρηση γραμμών
158 07-04-03- 10 Επίβλεψη γραμμών με συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ) Inspection of continuous welded rail tracks
07-05 Συντήρηση Γραμμών
159 07-05-03- 10 Συντήρηση γραμμών με συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.) Maintenance of continuous welded rail tracks
07-06 Συσκευές γραμμής
160 07-06-03- 30 Ρύθμιση συσκευών διαστολής γραμμών με συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.) Adjustment of expansion devices of continuous welded rail tracks
07-07 Συγκολλήσεις – αναγομώσεις σιδηροτροχιών
161 07-07-01- 10 Αλουμινοθερμικές συγκολλήσεις σιδηροτροχιών Αluminothermic welding of rail tracks
162 07-07-02- 10 Επισκευή βλαβών σιδηροτροχιών, από ολισθήσεις τροχών (πατιναρίσματα), με ηλεκτρόδια αναγόμωσης Repair of rail track damages caused by spinning wheels with electrode refill
163 07-07-03- 10 Εσωτερικές συγκολλήσεις αλλαγών τροχιάς συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) Flash butt welding of track switches for continuous welded rail tracks
164 07-07-04- 10 Αναγόμωση – συγκόλληση καρδιών αλλαγών σιδηροτροχιών Rail track switches electrode refill and flash butt welding
07-08 Υλικά γραμμής
165 07-08-03- 10 Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «Κ» Rail track fasteners, type K
166 07-08-03- 20 Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «RN» Rail track fasteners, type RN
167 07-08-03- 22 Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «NABLA» και «SIMPLEX» Rail track fasteners, types NABLA and SIMPLEX
168 07-08-03- 30 Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «KS» (SKL12) Rail track fasteners, type KS (SKL 12)
169 07-08-03- 34 Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «W14» (SKL14) Rail track fasteners, type W14 (SKL 14)
170 07-08-05- 10 Κολλητοί μονωτικοί αρμοί (Κ.Μ.Α) τύπου «S» Rail track insulated glued joints, type S
07-14 Υγιεινή και Ασφάλεια
171 07-14-01- 00 Όροι και απαιτήσεις υγείας – ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος κατά την εκτέλεση εργασιών επιδομής Terms and requirements for health, safety and protection of the environment during the execution of railroad works
08 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ
08-01 Χωματουργικά Υδραυλικών Έργων
172 08-01-01- 00 Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων Ditch and channel excavations
173 08-01-02- 00 Καθαρισμός και εκβάθυνση κοίτης ποταμών, ρεμάτων και αποχετευτικών τάφρων Clearing, snagging and dredging of rivers, streams and drainage ditches
174 08-01-03- 01 Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων Trench excavations for utility networks
175 08-01-03- 02 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων Underground utilities trench backfilling
176 08-01-04- 01 Εγκατάσταση υπογείων δικτύων χωρίς διάνοιξη ορύγματος με εφαρμογή μεθόδων εκτόπισης του εδαφικού υλικού Trenchless utilities installation with soil displacement methods
177 08-01-04- 02 Εγκατάσταση υπογείων δικτύων χωρίς διάνοιξη ορύγματος με εφαρμογή μεθόδων αφαίρεσης του εδαφικού υλικού Trenchless utilities installation with soil removal methods
08-02 Έργα Προστασίας Κοίτης και Πρανών
178 08-02-01- 00 Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti) Wire-mesh gabions for slope, river bed and embankment protection
179 08-02-02- 00 Λιθοριππές επί γεωϋφασμάτων για την προστασία κοίτης και πρανών Rip-rap on geotextile for slope and river bed protection
08-03 Στραγγίσεις και Βελτιώσεις Εδαφών
180 08-03-02- 00 Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή Underdrain filters with graded aggregates
181 08-03-03- 00 Γεωϋφάσματα στραγγιστηρίων Geotextiles for underdrains
182 08-03-04- 00 Βαλβίδες εκτόνωσης στραγγιστηρίων διωρύγων επενδεδυμένων με σκυρόδεμα Drain relief valves (vents) in concrete lined channels
183 08-03-06- 00 Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσυνθετικά φύλλα Surface drainage with geosynthetics
08-04 Τεχνικά Έργα από Σκυρόδεμα
184 08-04-01- 00 Πορώδες σκυρόδεμα υποδομής επενδύσεων διωρύγων και δεξαμενών Channels and reservoirs concrete lining. Porous concrete substrate
185 08-04-02- 00 Σκυροδετήσεις γραμμικών στοιχείων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού Concrete casting using slipform pavers
186 08-04-03- 00 Κατασκευές υδραυλικών έργων από σκυρόδεμα με αυξημένες απαιτήσεις υδατοστεγανότητας και αντοχής σε επιφανειακή φθορά και χημικές προσβολές Concrete structures with special waterproofing, abrasion and chemical attack resistance requirements
08-05 Στεγανώσεις και Αρμοί Τεχνικών Έργων
187 08-05-01- 02 Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές μεμβράνες Waterproofing of concrete structures using asphaltic membranes
188 08-05-01- 04 Θωράκιση επιφανειών υδραυλικών έργων με τσιμεντοκονία ή έτοιμα κονιάματα Protective coatings of hydraulic concrete structures using in-situ or ready-mixed cement mortars
189 08-05-02- 01 Αρμοκοπές σε πλάκες σκυροδέματος Saw cutting joints in concrete slabs
190 08-05-02- 02 Ταινίες στεγάνωσης αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα (Waterstops) Waterstops for concrete joints
191 08-05-02- 03 Πλήρωση διάκενου αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα Concrete structures joint gap filling
192 08-05-02- 04 Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές μαστίχες Concrete structures joint sealing using asphaltic mastics
193 08-05-02- 05 Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά Concrete structures joint sealing using elastomeric materials
194 08-05-03- 01 Υπόστρωμα στεγανοποίησης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ από αργιλικά υλικά Clay barrier liners for ponds and landfills
195 08-05-03- 02 Υπόστρωμα στεγανοποιητικής μεμβράνης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ από λεπτόκοκκο διαβαθμισμένο υλικό Pond and landfill membrane lining cushion layer of fine graded granular materials
196 08-05-03- 03 Επίστρωση προστασίας/στρώση φίλτρου συνθετικών μεμβρανών στεγανοποίησης με αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό Pond and landfill membrane lining protection/filter layer of graded granular materials
197 08-05-03- 04 Επένδυση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ με μεμβράνες πολυαιθυλενίου (HDPE) Pond and landfill lining with HDPE membranes
198 08-05-03- 05 Κυλινδρικά σώματα επιφόρτισης – στερέωσης στεγανοποιητικής μεμβράνης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ Pont and landfill lining membrane ballast cylinders
199 08-05-03- 06 Εξαεριστικά στοιχεία μεμβρανών επένδυσης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ Pond and landfill lining membrane vents
08-06 Σωληνώσεις – Δίκτυα
200 08-06-02- 01 Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες u-PVC pressurized u-PVC pipe networks
201 08-06-02- 02 Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC pressurized u-PVC pipe networks for sewage
202 08-06-06- 01 Δίκτυα από σωλήνες υαλοπλισμένου πολυμερούς κατασκευασμένους με περιέλιξη του υαλονήματος (FW-GRP) Glass-reinforced polyester produced by filament winding (FW-GRP) pipe networks
203 08-06-06- 02 Δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων από σωλήνες ινοτσιμέντου Fibre cement pipe networks fro drainage and sewage
204 08-06-07- 02 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Cast iron gate valves
205 08-06-07- 03 Δικλείδες χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδας Cast iron butterfly valves
206 08-06-07- 05 Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών Pipeline components dismantling joints
207 08-06-07- 06 Αντιπληγματικές βαλβίδες Pressure relief valves
208 08-06-07- 07 Βαλβίδες εισαγωγής – εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας Double orifice air relief valves
209 08-06-07- 10 Αρδευτικοί κρουνοί Irrigation hydrants
210 08-06-08- 01 Ταινίες σημάνσεως υπογείων δικτύων Warning tape above buried utilities
211 08-06-08- 03 Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων Retrofitting of concrete paving slabs along constructed underground utility
212 08-06-08- 04 Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων Retrofitting of kerbs and gutters along constructed underground utility
213 08-06-08- 06 Προκατασκευασμένα φρεάτια από σκυρόδεμα Prefabricated concrete manholes
214 08-06-08- 07 Προκατασκευασμένα φρεάτια από πολυμερές σκυρόδεμα Prefabricated manholes made of polymer-reinforced concrete (PRC)
08-07 Μεταλλικά Στοιχεία και Κατασκευές
215 08-07-01- 01 Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο Grey cast iron gully tops
216 08-07-01- 02 Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροσυγκολλητές Hand welded gully tops
217 08-07-01- 03 Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροπρεσσαριστές Press welded gully tops
218 08-07-01- 04 Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο Ductile iron gully tops
219 08-07-01- 05 Βαθμίδες φρεατίων Manhole steps
220 08-07-01- 06 Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων βιομηχανικής προέλευσης Factory produced floor drainage channels
221 08-07-02- 01 Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων Rust protection of steel structures used in hydraulic works
222 08-07-02- 03 Εγκατάσταση συσκευών ρυθμίσεως ροής ανοικτών διώρυγων Installation of open channel flow level control gates
223 08-07-03- 01 Προκατασκευασμένοι μεταλλικοί αγωγοί από κυματοειδή γαλβανισμένη λαμαρίνα Corrugated galvanized steel conduits
08-08 Αντλιοστάσια
224 08-08-01- 00 Αντλίες αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης Pumps for water supply and irrigation pumping stations
225 08-08-02- 00 Ηλεκτροκινητήρες αντλιών αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης Electric motor pumps for water supply and irrigation pumping stations
226 08-08-03- 00 Γερανογέφυρες αντλιοστασίων Overhead cranes of pumping stations
227 08-08-04- 00 Αεροφυλάκια αντλιοστασίων Pumping stations air vessels
228 08-08-05- 00 Σωληνώσεις και συσκευές αντλιοστασίων Pipelines and control devices for water supply and irrigation pumping stations
08-09 Έργα Υδρογεωτρήσεων
229 08-09-01- 00 Διάνοιξη υδρογεωτρήσεων Water wells drilling
230 08-09-04- 00 Αντλητικά συγκροτήματα υδρογεωτρήσεων Pumps for water wells
231 08-09-05- 00 Καθαρισμός και ανάπτυξη υδρογεώτρησης Water wells cleaning and development
232 08-09-06- 00 Δοκιμαστικές αντλήσεις υδρογεώτρησης Water wells test pumping
08-10 Αντλήσεις
233 08-10-01- 00 Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων Work-site water pumping
234 08-10-02- 00 Αντλήσεις βορβόρου – λυμάτων Wastewater and sludge pumping
235 08-10-03- 00 Αντλήσεις υποβιβασμού υδροφόρου ορίζοντα με well points Dewatering with well points
09 ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΡΓΑ
09-02 Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης
236 09-02-01- 00 Υποθαλάσσιες εκσκαφές χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών Sea-bed dredging
237 09-02-02- 00 Υποθαλάσσιες εκσκαφές με χρήση εκρηκτικών υλών Sea-bed rock excavations using explosives
09-03 Εργασίες Βελτίωσης Πυθμένα
238 09-03-01- 00 Εξυγίανση θαλασσίου πυθμένα με αμμοχαλικώδη υλικά Sea-bed improvement with sand and gravel
239 09-03-02- 00 Υποθαλάσσια κατακόρυφα γεωσυνθετικά στραγγιστήρια Underwater vertical wick drains
240 09-03-03- 00 Υποθαλάσσια διάστρωση γεϋφασμάτων Underwater laying of geotextiles
241 09-03-04- 00 Υποθαλάσσια διάστρωση γεωπλεγμάτων Underwater laying of geogrids
242 09-03-05- 00 Υποθαλάσσια κατασκευή χαλικοπασσάλων Construction of underwater stone columns
09-04 Ύφαλες επιχώσεις
243 09-04-01- 00 Ύφαλες επιχώσεις με κοκκώδη υλικά δανειοθαλάμων ή λατομείου Underwater embankments with granular borrow pit or quarry materials
244 09-04-02- 00 Ύφαλες επιχώσεις με κατάλληλα προϊόντα βυθοκορήσεων Underwater embankments with suitable sea bed excavation materials
245 09-04-03- 00 Τεχνητή αναπλήρωση ακτών με επιλεγμένα αμμοχαλικώδη υλικά Coast reclamation with selected sand and gravel materials
09-05 Λιθορριπές
246 09-05-01- 00 Πρίσματα λιθορριπής και εξισωτική στρώση αυτών για την έδραση θαλασσίων έργων βαρύτητας Rockfill prism and levelling layer for the foundation of marine structures
247 09-05-02- 00 Λιθόριππος πυρήνας λιμενικών έργων βαρύτητας Rockfill core of marine gravity structures
248 09-05-03- 00 Λιθορριπές ανακουφιστικού πρίσματος λιμενικών έργων Backfill of marine structures with rock materials
249 09-05-04- 01 Πλήρωση κυψελών τεχνητών ογκολίθων λιμενικών έργων με λιθορροπή Rockfills in concrete block cells of marine structures
250 09-05-04- 02 Πλήρωση κυψελών πλωτών κιβωτίων λιμενικών έργων με λιθορριπή Rockfills in floating caisson cells of marine structures
09-06 Φυσικοί Ογκόλιθοι
251 09-06-01- 00 Θωρακίσεις πρανών λιμενικών έργων και έργων προστασίας ακτών Rip-rap armouring of breakwaters and shore protection structures
09-07 Τεχνητοί Ογκόλιθοι
252 09-07-01- 00 Συμπαγείς ογκόλιθοι λιμενικών έργων από σκυρόδεμα Compact concrete blocks for marine structures
253 09-07-02- 00 Κυψελωτοί και ειδικής μορφής τεχνητοί ογκόλιθοι λιμενικών έργων από σκυρόδεμα Cellular and special shape concrete blocks for marine structures
254 09-07-03- 00 Ογκόλιθοι θωράκισης πρανών λιμενικών έργων από σκυρόδεμα Concrete blocks for slope protection of marine structures
255 09-07-04- 00 Προκατασκευασμένα στοιχεία λιμενικών έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα Precast concrete elements for marine structures
09-08 Κυψελωτά κιβώτια (caissons)
256 09-08-00- 00 Κυψελωτά κιβώτια λιμενικών έργων από σκυρόδεμα Concrete caissons for marine structures
09-09 Ανωδομές Λιμενικών Έργων
257 09-09-01- 00 Ανωδομές λιμενικών έργων από άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα Marine structures with unreinforced or lightly reinforced concrete
258 09-09-02- 00 Ανωδομές λιμενικών έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα Marine structures with reinforced concrete
259 09-09-03- 00 Αρμοί διαστολής ανωδομών λιμενικών έργων Marine structures’ expansion joints
09-10 Ύφαλες σκυροδετήσεις
260 09-10-01- 00 Λιμενικά έργα βαρύτητας με ύφαλη σκυροδέτηση Gravity marine structures with underwater concrete casting
261 09-10-02- 00 Πλήρωση κυψελών και κενών μεταξύ τεχνητών ογκολίθων ή/και λιμενικών κατασκευών με ύφαλη σκυροδέτηση Filling of the blocks cells and the gaps among the blocks and/or marine structures with underwater concrete casting
262 09-10-03- 00 Πλήρωση διακένων στον πόδα υφιστάμενων λιμενικών έργων βαρύτητας ή αποκατάσταση της διατομής τους με ύφαλη σκυροδέτηση Gap filling or retrofitting of gravity marine structures using underwater concrete casting
09-11 Πάσσαλοι – Πασσαλοσανίδες Λιμενικών – Θαλασσίων Έργων
263 09-11-02- 00 Χαλύβδινοι πάσσαλοι λιμενικών έργων Driven steel piles in marine works
09-13 Εξοπλισμοί ανωδομών λιμενικών έργων
264 09-13-01- 00 Χυτοχαλύβδινες και χυτοσιδηρές δέστρες πρόσδεσης πλοίων/σκαφών Cast and ductile iron quay side bollards
265 09-13-02- 00 Χαλύβδινα, χυτοσιδηρά και ανοξείδωτα εξαρτήματα κρηπιδωμάτων Quay fittings made of steel, cast iron or stainless steel
09-14 Δάπεδα Λιμενικών Έργων
266 09-14-01- 00 Δάπεδα λιμενικών έργων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα Harbour deckings made of concrete, reinforced or not
267 09-14-02- 00 Δάπεδα λιμενικών έργων από ινοπλισμένο σκυρόδεμα Harbour deckings made of fibre reinforced concrete
268 09-14-03- 00 Δάπεδα λιμενικών έργων από κυβόλιθους σκυροδέματος Harbour deckings made of concrete cobblestones
269 09-14-04- 00 Αρμοί δαπέδων από σκυρόδεμα λιμενικών έργων Joints of concrete harbour deckings
Πλωτές Κατασκευές Λιμενικών Έργων
270 09-15-01- 00 Πλωτοί προβλήτες / Κυματοθραύστες Floating docks and wave breakers
09-17 Υποθαλάσσιοι Αγωγοί
271 09-17-01- 00 Υποθαλάσσιοι χαλύβδινοι αγωγοί Underwater pipeline systems with steel pipes
272 09-17-02- 00 Υποθαλάσσιοι αγωγοί από οπλισμένο σκυρόδεμα Underwater pipeline systems with reinforced concrete pipes
273 09-17-03- 00 Υποθαλάσσιοι αγωγοί από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) Underwater pipeline systems with high density polyethylene (HDPE) pipes
274 09-17-04- 00 Υποθαλάσσιοι αγωγοί από υαλοπλισμένα πολυμερή (GRP) Underwater pipeline systems with glass reinforced polymers (GRP) pipes
09-19 Υγιεινή Ασφάλεια και Προστασία Περιβάλλοντος
275 09-19-01- 00 Μέτρα Υγείας – Ασφάλειας και μέτρα προστασίας Περιβάλλοντος κατά την κατασκευή Λιμενικών έργων Health – Safety and Environmental Protection requirements for marine works
10 ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
10-02 Εξοπλισμός πάρκων και πλατειών
276 10-02-02- 01 Καθιστικά υπαίθριων χώρων Park benches
277 10-02-02- 02 Κάδοι απορριμμάτων Litter receptacles
278 10-02-02- 03 Εξοπλισμός παιδικής χαράς Open playgrounds equipment
10-05 Εγκατάσταση Πρασίνου
279 10-05-01- 00 Φυτεύσεις δέντρων – θάμνων Planting of trees and shrubs
280 10-05-02- 01 Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά Lawn turf sowing
281 10-05-02- 02 Εγκατάσταση έτοιμου χλοοτάπητα Laying ready made lawn turf
282 10-05-02- 03 Εγκατάσταση χλοοτάπητα αγωνιστικών χώρων Installation of lawn turf on athletic fields
283 10-05-03- 00 Εγκατάσταση μεσημβριάνθεμου (μπουζίου) Planting of Mesembryanthemum
284 10-05-04- 00 Εγκατάσταση χλοοτάπητα πρανών Lawn planting on slopes
285 10-05-05- 00 Κορμοδέματα – κορμοπλέγματα – κλαδοδέματα – ξυλοφράκτες – κλαδοπλέγματα Temporary erosion control structures utilizing locally available timber (contour log terraces etc)
286 10-05-06- 00 Φύτευση φυτών εσωτερικού χώρου Planting of indoor plants
287 10-05-07- 00 Φύτευση πολυετών, μονοετών και βολβωδών φυτών Planting of bulbs, or annual and perennial plants
288 10-05-08- 00 Μεταφυτεύσεις εγκατεστημένων δένδρων – θάμνων Transplanting of existing trees and shrubs
289 10-05-09- 00 Υποστύλωση δένδρων Trees staking
10-06 Συντήρηση Πρασίνου
290 10-06-01- 00 Ανασχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών Reshaping of plant irrigation basins
291 10-06-02- 01 Άρδευση φυτών Irrigation of plants
292 10-06-02- 02 Άρδευση χλοοτάπητα – φυτών εδαφοκάλυψης – χλοοτάπητα πρανών Irrigation of lawn, ground cover plants and slope cover plants
293 10-06-03- 00 Χρήση λιπασμάτων Application of fertilizers
294 10-06-04- 01 Κλάδεμα δένδρων Lopping and pruning of trees
295 10-06-04- 02 Κλάδεμα θάμνων Pruning of shrubs
296 10-06-04- 03 Κούρεμα χλοοτάπητα Lawn mowing
297 10-06-05- 00 Φυτοπροστασία Plant protection
298 10-06-06- 00 Καταπολέμηση ζιζανίων Weed control methods
299 10-06-07- 00 Καθαρισμός χώρων πρασίνου Grassed areas clearing
300 10-06-08- 00 Βελτίωση χλοοτάπητα lawn improvement
301 10-06-10- 00 Συντήρηση φυτών εσωτερικών χώρων Indoor plants tending
10-07 Διάφορες Εργασίες
302 10-07-01- 00 Κοπή – εκρίζωση δέντρων και θάμνων Cutting of trees and shrubs and stump removal
10-08 Αρδευτικά δίκτυα
303 10-08-01- 00 Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων Construction of plant irrigation networks
10-09 Υλικά Έργων Πρασίνου
304 10-09-01- 00 Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού υλικού Supply and handling of planting material
11 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11-01 Βαθιές Θεμελιώσεις
305 11-01-01- 00 Πάσσαλοι δι’ εκσκαφής (έγχυτοι) Bored, in-situ cast concrete piles
306 11-01-02- 00 Πάσσαλοι δι’ εκτοπίσεως (εμπηγνυόμενοι πάσσαλοι) Driven piles
307 11-01-03- 00 Μικροπάσσαλοι Micro-piles
11-02 Έργα Αντιστηρίξεων
308 11-02-02- 00 Τοίχοι αντιστηρίξεως από μεταλλικές πασσαλοσανίδες Retaining structures with steel-sheet piles
309 11-02-03- 00 Διαφραγματικοί τοίχοι Diaphragm walls
310 11-02-04- 00 Προεντεταμένες Αγκυρώσεις Prestressed anchors
311 11-02-05- 00 Έργα αντιστηρίξεως από οπλισμένη γη Retaining structures with reinforced earth
11-03 Βελτίωση Εδάφους
312 11-03-01- 00 Δυναμική συμπύκνωση εδαφών Dynamic soil compaction
313 11-03-02- 00 Δονητική συμπύκνωση εδαφών Vibratory soil compaction
314 11-03-03- 00 Δονητική Αντικατάσταση εδαφών (Κατασκευή χαλικοπασσάλων) Vibratory soil replacement (stone column construction)
315 11-03-04- 00 Εδαφοπάσσαλοι με ενεμάτωση υψηλής πίεσης (jet grouting) Soil piles using jet grouting
316 11-03-05- 00 Ενεματώσεις εδάφους Soil grouting
317 11-03-06- 00 Κατακόρυφα Συνθετικά Στραγγιστήρια Vertical wick drains
12 ΣΗΡΑΓΓΕΣ
12-01 Βοηθητικές Εγκαταστάσεις Σηράγγων 
318 12-01-01-00 Εργοταξιακός αερισμός σηράγγων Tunnel worksite ventilation
319 12-01-02-00 Εργοταξιακός ηλεκτροφωτισμός σηράγγων Tunnel worksite lighting
12-02 Χωματουργικά Σηράγγων
320 12-02-01-01 Υπόγεια εκσκαφή σηράγγων με συμβατικά μέσα Tunnel excavation with conventional means
321 12-02-01-02 Υπόγεια εκσκαφή σηράγγων με μηχανικά μέσα ολομέτωπης ή σημειακής κοπής Tunnel excavation with full-facers or roadheaders
322 12-02-02-00 Έλεγχος νερών και λάσπης κατά την κατασκευή των σηράγγων Infiltration and mud control during tunnel construction
12-03 Υποστήριξη Σηράγγων
323 12-03-01-01 Ολόσωμα μεταλλικά πλαίσια αρχικής υποστήριξης σηράγγων Steel frames for initial tunnel support
324 12-03-01-02 Δικτυωτά μεταλλικά πλαίσια αρχικής υποστήριξης σηράγγων Lattice girder frames for initial tunnel support
325 12-03-01-03 Ρυθμιζόμενα (ολισθαίνοντα) μεταλλικά πλαίσια αρχικής υποστήριξης σηράγγων Adjustable (sliding) steel frames for tunnel support
326 12-03-02-00 Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα υπογείων έργων και σηράγγων Sprayed concrete for underground works and tunnels
327 12-03-03-00 Γενικές απαιτήσεις για τις αγκυρώσεις σηράγγων General requirements for tunnel support anchoring
328 12-03-03-01 Αγκύρια υποστήριξης σηράγγων σημειακής πάκτωσης με μηχανισμό διαστελλόμενου άκρου (αγκύρια ΕΒ) Tunnel support with partially grouted mechanically anchored rock bolts (EB bolts)
329 12-03-03-02 Αγκύρια υποστήριξης σηράγγων σημειακής πάκτωσης μέσω ρητινικής κόλλας (αγκύρια RΒ) Tunnel support with resin anchored rock bolts (RB bolts)
330 12-03-03-03 Απλά αγκύρια υποστήριξης σηράγγων τύπου Perfo (αγκύρια SN Perfo) Tunnel support with Perfo type hollow tube dowels (SN perfo dowels)
331 12-03-03-04 Απλά αγκύρια υποστήριξης σηράγγων συνεχούς πάκτωσης (αγκύρια SN) Tunnel support with simple fully grouted bolts (SN dowels)
332 12-03-03-05 Αγκύρια υποστήριξης σηράγγων τύπου swellex (αγκύρια SWX) ‘Tunnel support with Swellex dowels (SWX dowels)
333 12-03-03-06 Απλά αυτοδιατρυόμενα αγκύρια υποστήριξης σηράγγων (αγκύρια SDBr) Tunnel support with self drilling anchors (SDBr dowels)
334 12-03-03-07 Αγκύρια υποστήριξης σηράγγων συνεχούς πάκτωσης με σφηνούμενο σχιστό σωλήνα (αγκύρια SPL) Tunnel support with set type rock anchors (SPL dowels)
335 12-03-04-00 Υποστήριξη σηράγγων με προεντεταμένες αγκυρώσεις εδάφους (αγκύρια PSA) Tunnel support with prestressed soil anchors (PSA anchors)
336 12-03-05-00 Δοκοί προπορείας σηράγγων βαρέως τύπου Heavy forepoling
337 12-03-06-00 Δοκοί προπορείας σηράγγων ελαφρού τύπου Light forepoling and spiling
338 12-03-07-00 Μικροπάσσαλοι σηράγγων Micro-piles in tunnels
339 12-03-08-00 Πλέγματα οπλισμού εκτοξευόμενου σκυροδέματος σηράγγων Reinforcement meshes for sprayed concrete in tunnels
12-04 Μόνιμη Επένδυση Σηράγγων
340 12-04-01-00 Μόνιμη επένδυση σηράγγων από έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα Tunnel lining with cast in-situ concrete
341 12-04-03-00 Μόνιμη επένδυση με προκατασκευασμένα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα Tunnel lining with prefabricated concrete segments
12-05 Στεγάνωση Σηράγγων
342 12-05-01-00 Στεγάνωση επένδυσης σηράγγων με συνθετικές μεμβράνες Tunnel lining waterproofing with synthetic membranes
343 12-05-02-00 Γεωϋφάσματα προστασίας ή αποστράγγισης στεγανοποιητικών μεμβρανών επένδυσης σηράγγων Geotextiles for the protection or drainage of tunnel lining waterproofing membranes
12-07 Διατρήσεις – Τσιμεντενέσεις
344 12-07-01-00 Διατρήματα σηράγγων για τσιμεντενέσεις, τοποθέτηση αγκυρίων, οργάνων κλπ Drilling in tunnels for grouting, anchoring, instrumentation etc
345 12-07-02-00 Τσιμεντενέσεις σηράγγων Cement grouting in tunnels
346 12-07-03-01 Εξαρτήματα οπών τσιμεντενέσεων σηράγγων Tunnel grout holes’ fittings
347 12-07-03-02 Εξαρτήματα οπών αποστράγγισης σηράγγων Tunnel drainage holes’ fittings
12-08 Όργανα Μετρήσεων και Παρακολούθησης
348 12-08-01-00 Σύστημα μέτρησης συγκλίσεων επιφανειών και επένδυσης σηράγγων Convergence monitoring of tunnel excavation surfaces and linings
349 12-08-02-00 Διατάξεις μέτρησης παραμορφώσεων Strain gauges
13 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ
13-01 Χωμάτινα και Λιθόρριπτα Φράγματα με αδιαπέρατο πυρήνα από εδαφικά υλικά 
350 13-01-01- 00 Αδιαπέρατος πυρήνας χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων Impervious core of zoned earth and rockfill dams
351 13-01-02- 00 Ζώνη λεπτοκόκκου φίλτρου χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων Fine filter layer of zoned earth and rockfill dams
352 13-01-03- 00 Ζώνη χονδροκόκκου φίλτρου -στραγγιστηρίου χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων Coarse filter – drainage layer of zoned earth and rockfill dams
353 13-01-04- 01 Σώματα στήριξης χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων από αμμοχάλικα Shoulders of zoned earth and rockfill dams consisting of sand and gravel
354 13-01-04- 02 Σώματα στήριξης χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων από βραχώδη προϊόντα εκσκαφών Shoulders of zoned earth and rockfill dams consisting of excavated rock materials
355 13-01-04- 03 Σώματα στήριξης χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων από μη διαβαθμισμένα υλικά Shoulders of zoned earth and rockfill dams consisting of random materials
356 13-01-05- 01 Λιθορριπή προστασίας ανάντη πρανούς χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων Upstream rip-rap of zoned earth and rockfill dams
357 13-01-05- 02 Λιθορριπή προστασίας κατάντη πρανούς χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων Downstream rip-rap of zoned earth and rockfill dams
13-02 Φράγματα με ανάντη πλάκα σκυροδέματος (CFRD)
358 13-02-01- 00 Ειδικό φίλτρο φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος Special filter zone of concrete faced rockfill dams (CFRD)
359 13-02-02- 00 Φίλτρο φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος Filter zone of concrete faced rockfill dams (CFRD)
360 13-02-03- 00 Μεταβατική ζώνη φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος Transition zone of concrete faced rockfill dams (CFRD)
361 13-02-04- 01 Σώματα στήριξης φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος από αμμοχάλικα Shoulders of concrete faced rockfill dams (CFRD) consisting of sand and gravel
362 13-02-04- 02 Σώματα στήριξης φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος από βραχώδη υλικά Shoulders of concrete faced rockfill dams (CFRD) consisting of excavated rock materials
363 13-02-05- 00 Λιθορριπή προστασίας κατάντη πρανούς φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος Downstream rip-rap of concrete faced rockfill dams (CFRD)
364 13-02-06- 00 Αδιαπέρατη επίχωση φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος Impervious embankment of concrete faced rockfill dams (CFRD)
365 13-02-07- 00 Επίχωση από μη διαβαθμισμένα υλικά φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος Random materials zone of concrete faced rockfill dams (CFRD)
366 13-02-08- 01 Κατασκευή ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων Construction of upstream slab of concrete faced rockfill dams (CFRD)
367 13-02-08- 02 Στεγάνωση αρμών ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων με ελαστικές ταινίες Waterproofing of upstream slab joints of concrete faced rockfill dams (CFRD) with elastic strips
368 13-02-08- 03 Στεγάνωση αρμών ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων με μεταλλικές ταινίες Waterproofing of upstream slab joints of concrete faced rockfill dams (CFRD) with metallic strips
369 13-02-08- 04 Επάλειψη ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων για διακοπή της συνάφειας των αρμών Concr%te faced rockfill dams (CRD) upqtream slab coatings for the prevention of joints adhesion
370 13-02-08- 05 Πλήρωση διάκενου αρμών ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων με εύκαμπτα υλικά Concrete faced rockfill dams (CFRD) upstream slab joints filling with flexible materials
371 13-02-08- 06 Σφράγιση και στεγάνωση αρμών ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων Concrete faced rockfill dams (CFRD) upstream slab joints sealing and waterproofing
372 13-02-08- 07 Προστασία επιφανειών ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων με επάλειψη στεγανωτικών υλικών Concrete faced rockfill dams (CFRD) upstream slab waterproofing coatings
13-03 Φράγματα από σκληρό επίχωμα
373 13-03-00- 00 Φράγματα από ισχνό κυλινδρούμενο σκυρόδεμα (Σκληρό επίχωμα) Lean roller compacted concrete dams (lean RCC dams)
13-04 Φράγματα από κυλινδρούμενο σκυρόδεμα
374 13-04-00- 00 Φράγματα από κυλινδρούμενο σκυρόδεμα (Κ.Σ) Roller compacted concrete dams (RCC dams)
13-05 Όργανα μετρήσεων και παρακολούθησης της συμπεριφοράς φραγμάτων
375 13-05-01- 00 Κλισιόμετρα Inclinometers
376 13-05-02- 00 Μαγνητικά μηκυνσιόμετρα κατακόρυφου τύπου (όργανα IDEL) Vertical magnetic extensiometers
377 13-05-03- 00 Βάθρα τριγωνομετρικών σημείων Triangulation pillars (trig points)
378 13-05-04- 00 Βάθρα μέτρησης επιφανειακών μετακινήσεων Reference benchmarks for surface deformation topographic surveys
379 13-05-05- 00 Υδραυλικά Καθιζησίμετρα Hydraulic settlement gauges.
380 13-05-06- 00 Επιταχυνσιογράφοι ισχυρών δονήσεων Strong motion accelerographs.
381 13-05-07- 00 Πιεζόμετρα τύπου παλλόμενης χορδής Vibrating wire piezometers
382 13-05-08- 00 Πιεζόμετρα ανοικτού σωλήνα (τύπου Casagrande) Open standpipe piezometers, of Casagrande type
383 13-05-09- 00 Κυψέλες μέτρησης πιέσεων/ωθήσεων γαιών Earth pressure cells
384 13-05-10- 00 Σύστημα μέτρησης διαρροών Seepage monitoring system
385 13-05-11- 00 Κύτταρα μέτρησης φορτίου αγκυρίων Load cells for monitoring anchors
386 13-05-12- 00 Κύτταρα μέτρησης φορτίου χαλύβδινων πλαισίων Load cells attached on steel support sets
387 13-05-13- 00 Σταθερά Μηκυνσιόμετρα εντός γεωτρήσεων Fixed extensiometers in boreholes
388 13-05-14- 00 Σύστημα μέτρησης σύγκλισης υπογείων εκσκαφών με οπτικούς στόχους Convergence monitoring of underground excavations using reflective targets
389 13-05-15- 00 Σύστημα αυτόματης καταγραφής στοιχείων μέτρησης Automatic data acquisition and storage system for geotechnical instrumentation measurements
390 13-05-16- 00 Τερματικός οικίσκος οργάνων Work site instrumentation control cabin
14 ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
14-01 Κατασκευές από σκυρόδεμα
391 14-01-01- 01 Καθαρισμός επιφανείας σκυροδέματος από αποσαθρώσεις ή ξένα υλικά Removal of loose or adhered material from concrete surfaces
392 14-01-01- 02 Προετοιμασία επιφανείας σκυροδέματος για επεμβάσεις επισκευών – ενισχύσεων Preparation of concrete surfaces for retrofitting or strengthening works
393 14-01-02- 01 Τοπική καθαίρεση σκυροδέματος με διατήρηση του οπλισμού Partial demolition of concrete elements with preservation of reinforcement
394 14-01-02- 02 Τοπική καθαίρεση σκυροδέματος χωρίς διατήρηση του οπλισμού Partial demolition of concrete elements without preservation of reinforcement
395 14-01-03- 01 Διάτρηση οπλισμένου σκυροδέματος χωρίς αποκοπή του υπάρχοντος οπλισμού Drilling in concrete elements without cut-off of existing reinforcement
396 14-01-03- 02 Διάτρηση οπών σε στοιχεία σκυροδέματος με αποκοπή του υπάρχοντος οπλισμού Drilling in concrete elements with cut-off of encountered reinforcement
397 14-01-04- 00 Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέματος οφειλόμενης σε διάβρωση του οπλισμού Local retrofitting of concrete element damage caused by reinforcement corrosion
398 14-01-05- 00 Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέματος, μη επεκτεινόμενης στον οπλισμό Local retrofitting of concrete element damage, not extending to the reinforcement
399 14-01-06- 00 Πλήρης αποκατάσταση διατομής στοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα που έχει αποδιοργανωθεί τοπικά Cross section retrofitting of structural elements with local disintegration
400 14-01-07- 01 Πλήρωση ρωγμών στοιχείων σκυροδέματος μικρού εύρους Filling of narrow concrete cracks
401 14-01-07- 02 Πλήρωση ρωγμών στοιχείων σκυροδέματος μεγάλου εύρους Filling of wide concrete cracks
402 14-01-08- 01 Ενίσχυση – αποκατάσταση κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με επικόλληση υφασμάτων από ινοπλισμένα πολυμερή (FRP υφάσματα) Strengthening – retrofitting of reinforced concrete structures by gluing of fibre reinforced polymeric fabrics (FRP fabrics)
403 14-01-08- 02 Ενίσχυση – αποκατάσταση κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με επικόλληση ελασμάτων από ινοπλισμένα πολυμερή (FRP ταινίες) Strengthening – retrofitting of reinforced concrete structures by gluing of fibre reinforced polymeric strips (FRP strips)
404 14-01-09- 01 Καθαρισμός επιφανείας αποκαλυφθέντων χαλύβδινων οπλισμών Surface cleaning of exposed steel reinforcement bars
405 14-01-09- 04 Αποκατάσταση αποκαλυφθέντων ανοιχτών συνδετήρων Repair of exposed open reinforcement stirrups
406 14-01-10- 01 Ενίσχυση στοιχείων από σκυρόδεμα με συγκολλήσιμο οπλισμό με ηλεκτροσυγκόλληση πρόσθετου οπλισμού επί του υπάρχοντος Strengthening of concrete members with weldable reinforcement steel, by welding additional bars on the existing ones.
407 14-01-10- 02 Ενίσχυση στοιχείων από σκυρόδεμα με συγκολλήσιμο υπό προϋποθέσεις οπλισμό με ηλεκτροσυγκόλληση πρόσθετου οπλισμού επί του υπάρχοντος Strengthening of concrete members with weldable, under preconditions, reinforcement steel, by welding additional bars on the existing ones.
408 14-01-11- 00 Αγκύρωση νέων ράβδων οπλισμού σε υφιστάμενα στοιχεία από σκυρόδεμα Anchoring of new steel reinforcement bars in existing concrete elements
409 14-01-12- 01 Τοποθέτηση βλήτρων σε στοιχεία από σκυρόδεμα Placing of dowels in concrete elements
410 14-01-12- 02 Τοποθέτηση αγκυρίων σε στοιχεία από σκυρόδεμα Placing of simple fully grouted bolts in concrete elements
411 14-01-13- 01 Ενισχύσεις – αποκαταστάσεις κατασκευών από σκυρόδεμα με επικόλληση χαλύβδινων ελασμάτων Strengthening or retrofitting of concrete structures with epoxy bonded steel sheets
412 14-01-13- 02 Ενισχύσεις – αποκαταστάσεις κατασκευών από σκυρόδεμα με εμφάτνωση πλαισίων από δομικό χάλυβα Strengthening or retrofitting of concrete structures with encased steel frames
413 14-01-13- 03 Ενισχύσεις – αποκαταστάσεις στοιχείων σκυροδέματος με περίσφιξη διατομών δομικού χάλυβα Strengthening of concrete elements by confinement with structural steel jackets
414 14-01-14- 00 Ενισχύσεις – αποκαταστάσεις κατασκευών από σκυρόδεμα με μανδύα εκτοξευομένου σκυροδέματος Strengthening or retrofitting of concrete structures with sprayed concrete jackets
14-02 Φέρουσες Τοιχοποιίες
415 14-02-01- 01 Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας Removal of plaster coatings from masonry
416 14-02-01- 02 Καθαρισμός επιφάνειας τοιχοποιίας Clearing of masonry surface
417 14-02-01- 03 Διεύρυνση αρμών τοιχοποιίας Widening of masonry joints
418 14-02-02- 01 Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με μηχανικά μέσα Partial masonry wall demolition with mechanical tools
419 14-02-02- 02 Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός Partial wall demolition with hand tools
420 14-02-02- 03 Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με θερμικές μεθόδους Partial wall demolition with thermic methods
421 14-02-04- 00 Αποκατάσταση τοιχοποιίας με εφαρμογή ενεμάτων Masonry retrofitting with grouting
422 14-02-05- 01 Επισκευές μεγάλων ρωγμών τοιχοποιίας με σποραδική αντικατάσταση των λιθοσωμάτων κατά μήκος αυτών (λιθοσυρραφή) Repair of wide masonry cracks with sparse replacement of masonry units across the cracks
423 14-02-05- 02 Επισκευές μεγάλων ρωγμών τοιχοποιίας με λεπτές οπλισμένες ζώνες συρραφής Repair of wide masonry cracks with wall-stitching
424 14-02-07- 00 Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με την εφαρμογή νέου υψηλής αντοχής ή/και οπλισμένου επιχρίσματος Existing masonry strengthening with a new, high strength and/or reinforced render or plaster
425 14-02-08- 00 Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με κατασκευή νέας επάλληλης τοιχοποιίας Strengthening masonry walls by placing an adjacent masonry wall
426 14-02-09- 01 Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με μονόπλευρη στρώση οπλισμένου σκυροδέματος Masonry strengthening with unilateral layer of reinforced concrete
427 14-02-09- 02 Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με αμφίπλευρη στρώση οπλισμένου σκυροδέματος Masonry strengthening with bilateral layer of reinforced concrete
14-03 Επισκευές τοίχων πλήρωσης
428 14-03-01- 00 Αποσύνδεση τοίχων πλήρωσης από το φέροντα οργανισμό Removing infill walls from the concrete structure
429 14-03-02- 00 Αποκατάσταση ρηγματώσεων τοίχων πλήρωσης Retrofitting of infill wall cracks
15 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ- ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ
15-01 Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών
430 15-01-01- 00 Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών με χρήση εκρηκτικών Structures demolition with explosives
431 15-01-02- 00 Πλήρεις κατεδαφίσεις με αιωρούμενο βάρος Structures demolition with the falling weight method
432 15-01-03- 00 Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών με μηχανικά μέσα Structures demolition with mechanical means
15-02 Καθαιρέσεις στοιχείων κατασκευών
433 15-02-01- 01 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα Demolition of members of concrete structures by mechanical means
434 15-02-01- 02 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με θερμικές μεθόδους Thermic demolition of members of concrete structures
435 15-02-01- 03 Καθαιρέσεις στοιχείων σκυροδέματος με υδροκοπή Hydrodemolition of members of concrete structures
436 15-02-02- 02 Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους Thermic demolition of steel structures
15-03 Καθαιρέσεις ειδικών κατασκευών
437 15-03-01- 00 Καθαιρέσεις στοιχείων προεντεταμένου σκυροδέματος Demolition of post-tensioned concrete structures
438 15-03-02- 00 Εξολκύσεις πασσάλων και πασσαλοσανίδων Piles and pile-sheets pullout
439 15-03-03- 00 Καθαιρέσεις πλακών από σκυρόδεμα επί εδάφους Demolition of slabs on the ground
15-04 Ειδικές απαιτήσεις υγιεινής-ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος κατά τις κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις
440 15-04-01- 00 Μέτρα υγείας – ασφάλεια και απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις – καθαιρέσεις Health – Safety and Environmental Protection requirements for demolition works