Μεταπτυχιακές

Μεταπτυχιακές εργασίες 2017

 • Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης, “Θεμελίωση του σταθμού πανεπιστήμιο του μετρό Θεσσαλονίκης”. Περίληψη
 • Ζαχαράκη Βασιλική, “Ο Ευρωκώδικας 7 και η βραχομηχανική”. Περίληψη
 • Τσίβου Ευφροσύνη, “Διάνοιξη σήραγγας Κλόκοβας – μηχανική συμπεριφορά”.
 • Δαγρές Ελευθέριος, “Διερεύνηση καμπτικής αστοχίας ινοπλισμένου σκυροδέματος μέσω χωρικού εντοπισμού σημάτων ακουστικής εκπομπής”. Περίληψη
 • Γαβράς Απόστολος, “Εφαρμογή του Ευρωκώδικα 7 για την ανάλυση ευστάθειας βραχωδών πρανών”.
 • Χρησικού Ευριδική, “Μελέτη φέρουσας ικανότητας των χαλύβδινων πλαισίων για τον σχεδιασμό της υποστήριξης σηράγγων βασισμένη στην μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων”.
 • Ρηγόπουλος Λεωνίδας, “Επιλογή προτύπων χαλύβδινων πλαισίων υποστήριξης σηράγγων για διάφορες ποιότητες βραχομάζας σύμφωνα με τον ευρωκώδικα 3”.
 • Γεωργίου Δημήτρης, “Αλληλεπίδραση σηράγγων Παναγοπούλας”.

Μεταπτυχιακές εργασίες 2016

 • Καταχανάκη Παρασκευή, “Εφαρμογή του Ευρωκώδικα 7 για τον έλεγχο της ευστάθειας βραχοσφηνών σε υπόγεια εκσκαφή”.
 • Καραγιάννης Θωμάς, “Διαστασιολόγηση της επένδυσης συμβατικά διανοιγμένων αστικών σηράγγων σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα”.
 • Ιακωβάτος Διονύσιος, “Πειραματική διερεύνηση των μηχανισμών αστοχίας επίπεδων μη-επίμονων ασυνεχειών”. Περίληψη
 • Μπαρλιακός Ευθύμιος, “Αριθμητικές αναλύσεις συμπεριφοράς θόλου σε ορθογωνικό υπόγειο άνοιγμα με δυο κάθετα συστήματα ασυνεχειών”. Περίληψη

Μεταπτυχιακές εργασίες 2015

 • Κουνής Παναγιώτης, “Σχεδιασμός των μέτρων υποστήριξης συγκοινωνιακών σηράγγων”.
 • Κουράσης Γεώργιος, “Προσομοίωση και διερεύνηση μορφής ρωγμάτωσης μόνιμης επένδυσης, περίπτωση σήραγγας Τ1 κοιλάδας Τεμπών”.
 • Τομπουλίδου Σοφία, “Eπίδραση της ανισοτροπίας και της κλίμακας στην ευστάθεια βραχωδών πρανών”.
 • Γκίκας Βασίλειος, “Προσομοίωση βραχοπτώσεων με τριδιάστατα διακριτά στοιχεία”.
 • Ξανθή Γιαταγάνα, “Επέκταση του μετρό Αθήνας, γραμμή 3, τμήμα Χαϊδάρι-Πειραιάς”, Περίληψη.

Μεταπτυχιακές εργασίες 2014

 • Κόρδη Ρεγγίνα, “Πειραματική διερεύνηση θλιπτικής και καμπτικής αντοχής ινοπλισμένου και θερμικά καταπονημένου σκυροδέματος”.
 • Γιατζίδης Γεώργιος, “Πειραματική διερεύνηση θλιπτικής και καμπτικής αντοχής ινοπλισμένου και θερμικά καταπονημένου σκυροδέματος”.
 • Σαρρή Μαρία, “Θραύση φυσικών μοντέλων ψαθυρών υλικών με οπή υπό μονοαξονική θλίψη”.
 • Μάρρας Ηλίας, “Πειραματική διερεύνηση της αντοχής και του τρόπου αστοχίας ρωγματωμένων δοκιμίων τεχνητών πετρωμάτων”.

Μεταπτυχιακές εργασίες 2013

 • Σταυρή Ελένη, “Μελέτη των καθιζήσεων λόγω διάνοιξης σήραγγας του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης στο τμήμα Νέος Σιδηροδρομικός σταθμός – σταθμός Αναλήψεως”.

Μεταπτυχιακές εργασίες 2012

 • Καραπατή Αναστασία, “Το Πρεσσιόμετρο Ménard και εφαρμογές σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα”.
 • Ραζος Ηλίας, “Κατασκευή αποστραγγιστικής στοάς και αποχετευτικού αγωγού με υπόγεια διάνοιξη”.
 • Κυπριωτάκη Αντωνία, «Εργαστηριακές Εφαρμογές Ακουστικής Εκπομπής σε δοκίμια άοπλου και ινοπλισμένου σκυροδέματος».

Μεταπτυχιακές εργασίες 2011

 • Κων/να Παπαδοπούλου, “Παραμετρική ανάλυση αντιστηρίξεων με προεντεταμένες αγκυρώσεις”.
 • Κελέρμενος Ιωάννης, Εκμετάλλευση του υπογείου βωξιτικού κοιτάσματος «Σίλας 3».
 • Αλέξης Λιόγας, “Σήραγγα Καλλίδρομου”.
 • Μπουζάς Δημήτριος, “Επίδραση γεωμετρίας, εντατικού πεδίου και διόγκωσης στην απόκριση σήραγγας”.

Μεταπτυχιακές εργασίες 2010

 • Γρ.-Δημ. Ρουσάκης, “Ινοπλισμένο Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα”.
 • Παπαβασιλείου Στεφανος, “Επίδραση της στρώσης των πετρωμάτων στην συμπεριφορά της σήραγγας”.
 • Σοφία Μπουλαμάτση, “Διερεύνηση της λειτουργίας ήλων πλήρους πάκτωσης με αριθμητικές μεθόδους”.
 • Στέφανος Αθανασόπουλος, “Διερεύνηση της ιξώδους συμπεριφοράς της βραχομάζας γύρω από σήραγγα”.
 • Θανάσης Δημακόπουλος, “Μελέτη των Καθιζήσεων λόγω διάνοιξης δίδυμης σήραγγας Μετρό Θεσσαλονίκης – Τμήμα Αγία Σοφία έως Πανεπιστήμιο”.
 • Παντελής Ρίζος, “Μελέτη των Καθιζήσεων λόγω διάνοιξης δίδυμης σήραγγας του Μετρό Θεσσαλονίκης στο Τμήμα Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός – Αγία Σοφία”.

Μεταπτυχιακές εργασίες 2009

 • Παπαθανασίου Χριστίνα,”Ιξώδης συμπεριφορά πετρωμάτων γύρω από τις σήραγγες”.
 • Τσάιμου Ανθή, “Διερεύνηση μηχανικής συμπεριφοράς και ακουστικής εκπομπής μαρμάρου με το PFC2D”.
 • Πλέτσης Στυλιανος, “Διερεύνηση των καθιζήσεων κατά την διάνοιξη του μετρό Αθήνας στην επέκταση του Ελληνικού στο τμήμα φρέαρ Λέοντος – Σταθμός Ελληνικό”.
 • Γ. Τσατσαρώνης, “Γεωτεχνική ταξινόμηση βραχομάζας στα υπόγεια μεταλλεία βωξίτη της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.”.
 • Στέφανος Γκέκας, “Διαχρονικές φορτίσεις τελικής επένδυσης σηράγγων”.

Μεταπτυχιακές εργασίες 2008

 • Χουμανίδης Δημήτριος, “Αριθμητική προσομοίωση πειραματικών δοκιμών στο δικτυωτά πλαίσια”.
 • Χριστοδούλοπουλου Διονυσία-Σοφία, “Συμπεριφορά της σήραγγας αιγίου – Μια πιθανοτική προσέγγιση”.
 • Κούτσουρας Ν. Δημήτριος, “Διερεύνηση ευστάθειας του μετώπου εκσκαφής σηράγγων για διαφορετικές κλίσεις”.
 • Παναγόπουλος Γεώργιος, “Ο ρόλος του καταστατικού μοντέλου της γεωμάζας στον υπολογισμό των επιφανειακών καθιζήσεων λόγω διάνοιξης αβαθούς σήραγγας”.

Μεταπτυχιακές εργασίες 2007

 • Ρουσόπουλος Λάζαρος, “Παραμετρικές αναλύσεις στην σήραγγα Παναγιάς”.
 • Μερτήρη Ελένη, “Παραμετρική ανάλυση σήραγγας Διχαλορέματος”.
 • Γκρόζος Χρήστος, “Διερεύνηση του βήματος προχώρησης σε τμήμα της σήραγγας Διχαλορέματος”.
 • Ντέντα Όλγα, “Παραμετρική ανάλυση σήραγγας Μετρό Αθήνας από τον σταθμό Δουκίσσης Πλακεντίας εως το φρέαρ Μεταμόρφωσης”.
 • Κων/ντίνος – Μιλτιάδης Σακκάς, “Πειραματική Διερεύνηση της Συμπεριφοράς Δικτυωτών Πλαισίων”, Περίληψη .
 • Τζινιέρης Αντώνιος, “Προσομοίωση υπόγειων ρωγματομένων ορόφων – Η περίπτωση του Διανύσου”.

Μεταπτυχιακές εργασίες 2006

 • Ρούσσος Νικόλαος, “Σήραγγες του οδικού άξονα ΠΑΘΕ”. Περίληψη
 • Βλάχος Ευάγγελος, “Οδικές σήραγγες της ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ”. Περίληψη
 • Π. Κατσικογιάννη, “Ακουστική Εκπομπή – Εργαστηριακές Εφαρμογές σε Μάρμαρα του Ελλαδικού Χώρου”.
 • Κ. Καλιακάκης, “Κατασκευαστικές Ιδιαιτερότητες Μετρό Αθηνών Επέκταση Γραμμής 3 απο Φρεαρ Ασωμάτων έως Αιγάλεω”.

Μεταπτυχιακές εργασίες 2005

 • Κάλλια Αγγελούση, “Κατασκευαστικά θέματα στις σήραγγες της Κακιάς Σκάλας”.

Μεταπτυχιακές εργασίες 2004

 • Γεωργόπουλος Ευάγγελος, “Η φθορά των κοπτικών των μηχανών όρυξης και διάνοιξης σηράγγων”.
 • Π. Τσιμόπουλος, “Τρισδιάστατη Ανάλυση Ευστάθειας Μετώπου Σήραγγας”, στα πλαίσια του μαθήματος “Μέτρα Υποστήριξης Σηράγγων”.

Μεταπτυχιακές εργασίες 2003

 • Κουμαριάς Βασίλης, “Διάνοιξη της σήραγγας Περιστέρι – Αγ. Αντώνιος με OFS”.
 • Πέλλη Ευαγγελία, “Τετραγωνική επενδεδυμένη σήραγγα υπό σεισμική ένταση”.

Μεταπτυχιακές εργασίες 2002

 • Χρ. Στενός, “Ανάλυση Εδαφικών Μετακινήσεων λόγω Διανοίξεως Σηράγγων του Μετρό Αθηνών (Σύνταγμα – Μοναστηράκι)”.
 • Κ. Δραγασάκης, “Διάνοιξη και κατασκευαστικά προβλήματα σιδηροδρομικής σήραγγας ΣΣ(1-2)Ν σε κατακερματισμένους ασβεστολιθικούς σχηματισμούς”.
 • Β. Ρούσσος, “Η επέκταση του Μετρό των Αθηνών προς Ηλιούπολη – προβλήματα καθιζήσεων”.
 • Φ. Τεπασκουάλος, “Υπόγειες Μέθοδοι αντικατάστασης και αποκατάστασης αγωγών ύδρευσης – αποχέτευσης”.
 • Νικ. Χαλακατεβάκης, “Διερεύνηση της συμπεριφοράς Σηράγγων κατά τη διάνοιξη με ιστορικές και σύγχρονες μεθόδους”.
 • Χρ. Χαντζάκος, “Κατασκευή 2 Μικροσηράγγων κάτω απο την Αττική Οδό”.

Μεταπτυχιακές εργασίες 2001

 • Ν. Γκίκας, “Υπολογισμός Δοκών Προπορείας: Σύγκριση Δισδιάστατων Μεθόδων Υπολογισμού και της Αριθμητικής Μεθόδου των Πεπερασμένων Διαφορών σε Τρείς Διαστάσεις”.
 • Α. Θεοδοσίου, “Μέθοδοι Διαστασιολόγησης Τελικής Επένδυσης Σηράγγων”.
 • Γ. Μαυρίδης, “Η Επιλογή και ο ρόλος των Μηχανικών Παραμέτρων C,Φ,Ε στο Σχεδιασμό της Διπλής Σήραγγας Σύνταγμα – Μοναστηράκι του Αθηναϊκού Μετρό”.
 • Χρ. Παραράς, “Η Μέθοδος των Δοκών Προπορείας (Forepoling) στη Διάνοιξη Σηράγγων”, Περίληψη.
 • Γ. Τσιφουτίδης, “Προβλήματα Διάνοιξης και Προσωρινής Υποστήριξης Σηράγγων σε Έντονα Καρστικό και Τεκτονισμένο Περιβάλλον”.