Π. Γιούτα Μήτρα

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων με κριτές

1. G.Tsamasphyros, P.Yiouta-Mitra, “Programming Mapped Elements for Problems with Singularity”, Proc. 7th National Congress on Mechanics, Vol1, pp.140-151, Greece, 2004.

2. Giannakou A., Nomikos P., Anastasopoulos I., Sofianos A., Gazetas G. & P. Yiouta-Mitra, “Seismic Behaviour of Tunnels in Soft Soil: Parametric Numerical Study and Investigation on the Causes of Failure of the Bolu Tunnel (Düzce, Turkey, 1999)”, Proceedings of the ITA-AITES 2005 World Tunnel Congress & 31st General Assembly, Istanbul- Turkey, 2005.

3. Nomikos P.P., Yiouta-Mitra P., Sofianos A.I., Stability of Asymmetric Roof Wedge Under Non-Symmetric Loading, J.Rock Mechanics and Rock Engineering, Vol. 39, Number 2, p.p.121-129, April, 2006.

4. P.Yiouta-Mitra, A.I. Sofianos, D.I.Georgiou, Management and Synthesis of Road Tunnel Information in Greece, Proc. GeoCongress 2006, Atlanta, ASCE Conf. Proc. 187, 147 (2006), DOI:10.1061/40803(187)147.

5. Γιαννακού Α., Νομικός Π., Αναστασόπουλος Ι., Γιούτα-Μήτρα Π., Σοφιανός Α., Γκαζέτας Γ., «Δυναμική Απόκριση Σηράγγων-Διερεύνηση Ιστορικού Περιστατικού Σεισμικής Αστοχίας», 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής καί Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Ξάνθη, 2006, Τόμος 3, σελ.445-452,.

6. Γιούτα-Μήτρα, Π., Βλάχος, Ε. Κ., Ρούσσος, Ν.Δ., Σοφιανός, Α.Ι., Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Σηράγγων, 5o Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Ξάνθη, 2006.

7. Pelli, E., P. Yiouta-Mitra and A. I. Sofianos. (2006) “Seismic Behaviour of Square Lined Underground Structures,” in Proceedings of AITES-ITA 2006 (World Tunnel Congress & 32nd ITA General Assembly, Seoul, Korea, April 2006). Special issue of Tunn. Undergr. Sp. Tech., 21(3-4), Paper No. pita06-0438 (May-July). Elsevier Ltd..

8. P. Yiouta-Mitra, G. Kouretzis, G. Bouckovalas, and A. Sofianos, “Effect of Underground Structures in Earthquake Resistant Design of Surface Structures”, Geotechnical Special Publications (160), American Society of Civil Engineers, ISBN 9781604237719. DOI:10.1061/40904(223)16

9. Kouretzis G., Bouckovalas G., Sofianos A. and Yiouta-Mitra P. (2007), “Detrimental effects of urban tunnels on design seismic ground motions”, 2nd Japan-Greek Workshop on Seismic Design, Observation and Retrofit of Foundations, Tokyo, April 3-4

10. Pavlos P. Nomikos, Paraskevi Yiouta-Mitra, Alexandros I. Sofianos, “Stability of Multi-Jointed Roof Rock Beams in Large Underground Opening”, Proceedings of the 11th ACUUS Congress, Athens, 2007.

11. P. Yiouta-Mitra, K. Kaliakakis, P.P. Nomikos, A.I. Sofianos, “Bifurcating and Widening Tunnels in Urban Environments” Proceedings of the 11th ACUUS Congress, Athens, 2007.

12. Yiouta-Mitra, P., Sofianos, A.I. (2009). “Bolting requirements for non-jointed stratified rock roof”, Proc. Intl. Symp. On Rock Mechanics, Sinorock 2009, “Rock characterization, Modelling and Engineering Design Methods”, Eds J.A.Hudson, L.G.Tham, X.-T. Feng, Ak.K.L.Kwong, (CD-ROM), ISRM and The University of Hong Kong, China.

13. P.Yiouta-Mitra, A.I. Sofianos & S. Gekas, 2010. “Time-dependent loads on tunnel final linings”, Proc. ISRM, Eurock 2010, Rock Mechanics in Civil and Environmental Engineering – Zhao, Labiouse, Dudt & Mathier (eds), 2010 Taylor & Francis Group, London, ISBN 978-0-415-58654-2.

14. Yiouta-Mitra, P., Rahmannejad R., Sofianos, A.I. (2010). “Longitudinal deformation profile of a tunnel driven within a Burger rockmass”, Proc.ISRM International Symposium 2010 and 6th Asian Rock Mechanics Symposium, 23-27 October, New Delhi, India.

15. Κουκουτάς Σ., Γιούτα-Μήτρα Π., Πλέτσης Σ., Σοφιανός Α. (2010). Θεωρητικές και πραγματικές καθιζήσεις κατά τη διάνοιξη του Μετρό της Αθήνας στην επέκταση του Ελληνικού, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Βόλος.

16. Γιούτα-Μήτρα Π., Γκέκας Σ., Σοφιανός Α. (2010). “Παραμετρικές αναλύσεις φορτίσεων της τελικής επένδυσης σηράγγων”, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Βόλος.

17. Yiouta-Mitra, P., Sofianos, A.I. (2011). “The elusive load transference of stratified rock roof”, ASCE Conf. Proc., Geo-frontiers 2011, “Advances in Geotechnical Engineering”, 13-16 March 2011, Dallas, Texas USA.

18. Yiouta-Mitra, P., Steiakakis C., Merziotis D., Nomikos P.P., Sofianos, A.I. (2011). “Ionia Odos: Tunnelling through undisturbed anisotropic flysch formation”, 1st Scientific Congress on Tunnels and Underground Structures in South-Eastern Europe, “Using Underground Space”, 7-9 April 2011, Dubrovnik, Croatia.

19. Yiouta-Mitra P., Halakatevakis N., Sofianos A.I. (2011) “Simulation of laboratory tested bolted rock beams”, Proc. 12th ISRM International Congress on Rock Mechanics “Harmonising Rock Engineering and the Environment, Beijing, China.

20. P. Yiouta-Mitra, P. P. Nomikos, E. Mertiri and A. I. Sofianos (2013) “Tunnel Design and Sensitivity Analysis”, Geotechnical and Geological Engineering: Volume 31, Issue 2 (2013), Page 647-665

21. Β. Ι. Γκίκας, Π. Γιούτα-Μήτρα, Α. Ι. Σοφιανός (2014), “Επίδραση καταστατικού μοντέλου στην προσομοίωση εκσκαφής σήραγγας με EPBS σε αστικό περιβάλλον”, 7o Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωμηχανικής, Αθήνα 2014

22. Yiouta-Mitra P., Prountzos N, Sofianos A.I. (2015), “A parametric study for the strength of jointed rock mass”, Proceedings of the ISRM Regional Symposium EUROCK 2015 & 64th Geomechanics Colloquium – Future Development of Rock Mechanics, Schubert, W. & Kluckner, A. (eds), Salzburg, Austria

23. Paraskevi Yiouta-Mitra, Theodora Vovou, Alexandros Sofianos, (2017), Overview of world-wide practice for underground dimension stone mining, 7th International Symposium on Tunnels and Underground Structures in SEE 2017

24. Paraskevi Yiouta-Mitra, Alexandros I. Sofianos, (2018), Μulti-jointed stratified hard rock roof analysis and design, International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, Volume 106, Pages 96-108, ISSN 1365-1609, https://doi.org/10.1016/j.ijrmms.2018.03.021

25. Paraskevi Yiouta-Mitra, Alexandros I. Sofianos. (2018) «Multi-jointed voussoir beam analysis – Theory and implementation”, ISRM International Symposium on Rock Mechanics, Singapore