Α.Ι. Σοφιανός

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων με κριτές

2012

 • 2012.1. Karatza Z.T., Nomikos P.P. & Sofianos A.I. “Bonded Particles and Grain Based Models of Dionysos marble in uniaxial compression”, Rock Engineering for Sustainable Underground Construction, EUROCK, ISRM International Symposium, Stockholm 28-30 May.
 • 2012.2. Nomikos P.P. & Sofianos A.I. “Analytical evaluation of the potential for spalling or falling rock”, Rock Engineering for Sustainable Underground Construction, EUROCK, ISRM International Symposium, Stockholm 28-30 May.
 • 2012.3. Sakkas KM, Nomikos PP, Sofianos AI and Panias D.  “Inorganic polymeric materials for passive fire protection of underground constructions”, FIRE AND MATERIALS, Published online in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com). DOI: 10.1002/fam.2119.
 • 2012.4. Σακκάς ΚΜ, Νομικός ΠΠ, Πάνιας Δ, Σοφιανός ΑΙ.  «Αξιοποίηση της σκωρίας ηλεκτροκαμίνων της Γ.Μ.Ε.Ε ΛΑΡΚΟ ως υλικό παθητικής πυροπροστασίας σε σήραγγες», σελ.19-28, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΒΙΠΑΡ «Αξιοποίηση βιομηχανικών παραπροϊόντων στη δόμηση», 24-25/9/2012, Θεσσαλονίκη.

2011

 • 2011.1. Athanasopoulos SD, Nomikos PP & Sofianos AI. “Burgers rock creep around axisymmetric tunnels”, Proc. 12th ISRM International Congress on Rock Mechanics “Harmonising Rock Engineering and the Environment, Beijing.
 • 2011.2. Athanasopoulos SD, Nomikos PP,  Sofianos AI. “Time-Dependent Rock Behaviour in Tunnelling”. Proc. 15th European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Athens, IOS Press, pp 1615-1620.
 • 2011.3. Boulamatsi S.A., Nomikos P.P. & Sofianos A.I. “Numerical evaluation of stress distribution along grouted rockbolts” Proc. 12th ISRM International Congress on Rock Mechanics “Harmonising Rock Engineering and the Environment, Beijing., 1461-65.
 • 2011.4. Nomikos P.P., Sakkas K.M. & Sofianos A.I. “Acoustic emission of Dionysos marble specimens in uniaxial compression”, Proc. 12th ISRM International Congress on Rock Mechanics “Harmonising Rock Engineering and the Environment, Beijing.
 • 2011.5. Nomikos PP, Rahmannejad Reza, Sofianos AI.  “Supported Axisymmetric Tunnels Within Linear Viscoelastic Burgers Rocks”, Rock Mechanics and Rock Engineering: Volume 44, Issue 5, Page 553-564.
 • 2011.6. Nomikos PP, Sofianos AI.  “An analytical probability distribution for the factor of safety in underground rock mechanics”, International Journal Rock Mechanics & Mining Sciences,.48, 597-605.
 • 2011.7. Yiouta-Mitra P, Steiakakis C, Merziotis D, Nomikos PP, Sofianos AI. “Ionia Odos: Tunnelling through undisturbed anisotropic flysch formation”, 1st Scientific Congress on Tunnels and Uunderground Structures in South-East Europe USING UNDERGROUND SPACE“ April 7-9, Dubrovnik, Croatia.
 • 2011.8. Yiouta-Mitra P., Halakatevakis N., Sofianos A.I. “Simulation of laboratory tested bolted rock beams”, Proc. 12th ISRM International Congress on Rock Mechanics “Harmonising Rock Engineering and the Environment, Beijing.
 • 2011.9. Yiouta-Mitra, P, Sofianos, AI. “The elusive load transference of stratified rock roof”, ASCE Conf. Proc., Geo-frontiers, “Advances in Geotechnical Engineering”, 13-16 March, Dallas, Texas USA.
 • 2011.10. Κόνσουλας ΙΙ, Νομικός ΠΠ, Σοφιανός ΑΙ. “Δυνατότητες αντιστήριξης βαθιών εκσκαφών με ινοπλισμένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα”, Ορυκτός Πλούτος, 161, 23-32.

2010

 • 2010.1. Halakatevakis N, Sofianos AI.  “Analytical Strength on a jointed rock experiment”, No 44 (p.73) in Proc. ISRM International Symposium 2010 and 6th Asian Rock Mechanics Symposium, 23-27 October, New Delhi, India.
 • 2010.2. Yiouta-Mitra P, Rahmannejad R, Sofianos AI. “Longitudinal deformation profile of a tunnel driven within a Burger rockmass”, No 78 (p. 140) in Proc..ISRM International Symposium 2010 and 6th Asian Rock Mechanics Symposium, 23-27 October, New Delhi, India.
 • 2010.3. Papavasiliou S., Nomikos P.P., Sofianos A.I. “Tunnel overstressing due to anisotropic rock structure”, No 81 (p. 145) in Proc..ISRM International Symposium 2010 and 6th Asian Rock Mechanics Symposium. 23-27 October, New Delhi, India.
 • 2010.4. Τσάιμου Α., Νομικός Π., Σοφιανός Α. “Προσομοίωση άρρηκτου πετρώματος με τη μέθοδο διακριτών στοιχείων”, 6ο Παν. Συν. Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής – Βόλος, Β 251-258.
 • 2010.5. Γιούτα-Μήτρα Π., Γκέκας Σ., Σοφιανός Α. “Παραμετρικές Αναλύσεις Φορτίσεων της τελικής επένδυσης Σηράγγων”, 6ο Παν. Συν. Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής – Βόλος, Β 595-602.
 • 2010.6.  Νομικός Π., Χριστοδουλοπούλου Σ., Σοφιανός Α. Απλοποιημένη πιθανοτική μελέτη σήραγγας, 6ο Παν. Συν. Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής – Βόλος, 441-448.
 • 2010.7. Σακκάς Κ., Νομικός Π., Χουμανίδης Δ., Δελένδας Σ., Σοφιανός Α. “Διερεύνηση της φέρουσας ικανότητας μεταλλικών δικτυωτών πλαισίων υποστήριξης σηράγγων”, 6ο Παν. Συν. Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής – Βόλος, Β 391-398.
 • 2010.8. Σακκάς Κ., Νομικός Π., Πανιάς Δ., Σοφιανός Α. “Προστασία Σηράγγων από Πυρκαγιά”, 6ο Παν. Συν. Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής – Βόλος, Β 383-390.
 • 2010.9. Κουκουτάς Σ., Γιούτα-Μήτρα Π., Πλέτσης Σ., Σοφιανός Α. “Θεωρητικές και πραγματικές καθιζήσεις κατά τη διάνοιξη του Μετρό  της Αθήνας στην επέκταση του Ελληνικού”, 6ο Παν. Συν. Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής – Βόλος, Β 335-342.
 • 2010.10. Halakatevakis N, Sofianos AI.  “Correlation of the Hoek–Brown failure criterion for a sparsely jointed rock mass with an extended plane of weakness theory”, International Journal Rock Mechanics & Mining Sciences, 47, 7, 1166-1179.
 • 2010.11. Halakatevakis N, Sofianos AI.  “Strength of a blocky rock mass based on an extended plane of weakness theory”, International Journal Rock Mechanics & Mining Sciences, 47, 4, 568-582.
 • 2010.12. Yiouta-Mitra P, Sofianos AI, Gekas S.  “Time dependent loads on tunnel final linings”, Rock Mechanics in Civil and Environmental Engineering, EUROCK 2010, EPFL, Lausanne, Switzerland, June 15-18, CRC Press, pp 363-366.
 • 2010.13. Nomikos P.P., Katsikogianni P., Sakkas K.M. & Sofianos A.I.  “Acoustic emission during flexural loading of two Greek marbles”, Rock Mechanics in Civil and Environmental Engineering, EUROCK 2010, EPFL, Lausanne, Switzerland, June 15-18, CRC Press, pp 95-98.

2009

 • 2009.1. Yiouta Mitra P and Sofianos AI, “Bolting requirements for non-jointed stratified rock roof “, Proc. ISRM nternational Symposium SINOROCK2009 ‘Rock Characterization, Modeling and Engineering Design Methods’, Hong Kong, 19-22 May, Paper No. 339, pp 649-653.
 • 2009.2. Nomikos PP, Sofianos AI.  “Response of some lined tunnels within original HB and equivalent MC rock masses”. Proc. ISRM International Symposium SINOROCK2009 ‘Rock Characterization, Modeling and Engineering Design Methods’, Hong Kong, 19-22 May, Paper No. 248, pp 510-514.

2008

 • 2008.1. Nomikos PP, Tzinieris A, Sofianos AI. “Response of horizontally stratified square rock roofs”, 5th ARMS, Tehran, Iran, 24-26 November 2008, Volume 2, pp. 801-808.
 • 2008.2. Nomikos PP, Sofianos AI.  “Progressive failure of 2D symmetric rock wedges”, 5th ARMS, Tehran, Iran, 24-26 November 2008, Volume 2, pp. 793-800.
 • 2008.3. Σακκάς Κ, Νομικός ΠΠ, Δελένδας Σ, Σοφιανός ΑΙ.  «Δοκιμές φόρτισης τοξοτών δικτυωτών δοκών υποστήριξης σηράγγων», 6ο Ελληνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Ιωάννινα, 2-4 Οκτωβρίου, Τόμος 2, σελ. 118-125.
 • 2008.4. Mertiri E, Sofianos AI, Nomikos PP, Youta-Mitra P.  “Tunnel lining elephant foot simulation”, World Tunnel Congress, Underground Facilities for better environment & safety, CBIB, ITA, Agra, India, 22-27 September.
 • 2008.5. Κατσικογιάννη Π, Νομικός ΠΠ, Perrier d’ Auxion G, Μιχαηλίδης Μ, Σοφιανός ΑΙ.  «Ποιοτικός έλεγχος ινοπλισμένου σκυροδέματος στη σηραγγοποιία», 1ο Ελληνικό Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, 21-23 Μαΐου, ΤΕΕ.

2007

 • 2007.1. Yiouta-Mitra P., Kouretzis G., Bouckovalas G., Sofianos AI.  Effect of underground structures in earthquake resistant design of surface structures,.Geocongress, Denver.
 • 2007.2. Κατσικογιάννη Π, Νομικός ΠΠ, Σοφιανός ΑΙ.  «Ακουστική Εκπομπή στη Μηχανική Πετρωμάτων», Ορυκτός Πλόυτος 145, 9-24
 • 2007.3. Youta Mitra P, Kaliakakis K, Nomikos PP, Sofianos AI.  “Bifurcating and widening tunnels in urban environments”, Proc. 11th ACUUS International Conference, Athens, 10-13 September, 151-156.
 • 2007.4. Nomikos PP, Youta–Mitra P, Sofianos AI.  “Stability of Multi Jointed Roof Rock Beams in Large Underground Openings”, Proc. 11th ACUUS International Conference, Athens, 10-13 September, 463-468.
 • 2007.5. Κορωνάκης Ν. και Σοφιανός ΑΙ.  «Εφαρμοσμένη ανάλυση αξιοπιστίας συστημάτων κοχλίωσης για το σχεδιασμό υποστήριξης υπογείων έργων», ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ, 143, 7-24.
 • 2007.6. Tzamos A. and Sofianos AI. “A correlation of four rock mass classification systems through their fabric indices”, International Journal of Rock Mech. & Mining Sciences, 44, 477-495.

2006

 • 2006.1. Pelli E, Yiouta-Mitra P, Sofianos AI. “Seismic Behaviour of Square Lined Underground Structures”, Proc. WTC, ITA-AITES, Seoul, Korea, 22-27 April, section 7, R&D, pita06-0438.
 • 2006.2. Yiouta-Mitra P. Sofianos A.I Georgiou D.I. “Management and Synthesis of Road Tunnel Information in Greece”, GeoCongress: Geotechnical Engineering in the Information Technology Age, Atlanta.
 • 2006.3. Sofianos A.I., Nomikos P.P., “Equivalent Mohr-Coulomb and generalized Hoek-Brown strength parameters for supported axisymmetric tunnels in plastic or brittle rock”, Int. Jnl. Rock Mech. Min. Sci.,. 43, 683–704
 • 2006.4. Nomikos P.P., Yiouta-Mitra P.V., Sofianos A.I., “Stability of Asymmetric Roof Wedge Under Non-Symmetric Loading”, Rock Mech. Rock Engng. 39 (2), 121–129 Springer Verlag Wien.
 • 2006.5. Γιούτα-Μήτρα Π., Βλάχος ΕΚ, Ρούσσος ΝΔ και Σοφιανός ΑΙ.  «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Σηράγγων». », 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Ξάνθη, Πρακτικά: 3, 453-460.
 • 2006.6. Αγραπίδη Σ., Τζούμας Α., Σοφιανός Α.Ι. «Πρόταση διάνοιξης της περιφερειακής γραμμής του Μετρό διερχόμενης από την Πολυτεχνειούπολη», 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Ξάνθη, Πρακτικά: 3, 391-398.
 • 2006.7. Τζάμος Σ., Σοφιανός Α.Ι. «Εκτίμηση των μέτρων άμεσης υποστήριξης σηράγγων από ασαφές έμπειρο σύστημα» », 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Ξάνθη, Πρακτικά: 3, 629-636.
 • 2006.8. Γιαννακού Α., Νομικός Π., Αναστασόπουλος Ι., Γιούτα-Μήτρα Π., Σοφιανός Α., Γκαζέτας Γ. Δυναμική απόκριση σηράγγων-Διερεύνηση Ιστορικού Περιστατικού Σεισμικής Αστοχίας», 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Ξάνθη, Πρακτικά: 3, 445-451.
 • 2006.9. Νομικός Π.Π., Σοφιανός Α.Ι., Ισοδύναμες παράμετροι αντοχής ψαθυρής βραχόμαζας Mohr-Coulomb και Hoek-Brown κατά τη διάνοιξη σηράγγων σε διαξονικό εντατικό πεδίο», 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Ξάνθη, Πρακτικά: 3, 549-555.
 • 2006.10. Σακκάς Κ.Μ., Λούκας Π., Νομικός Π.Π., Σοφιανός Α.Ι., Κατασκευή Αγωγού Ομβρίων Υδάτων στη Βάρη με τη Μέθοδο της Προώθησης Σωλήνων», 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Ξάνθη, Πρακτικά: 3, 589-596.
 • 2006.11. Tzamos S.and Sofianos A. I.  “Extending the Q system’s prediction of support in tunnels employing fuzzy logic and extra parameters”, International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences, 43, 938-949.

2005

 • 2005.1. Giannakou A., Nomikos P., Anastasopoulos I., Sofianos A., Gazetas G. & Yiouta-Mitra P. Seismic behaviour of tunnels in soft soil: Πarametric numerical study and investigation on the causes of failure of the Bolu tunnel (Düzce, Turkey, 1999). Proceedings of the ITA-AITES 2005 World Tunnel Congress, Underground Space Use: Analysis of the Past and Lessons for the Future, p. 649-655, 2005.
 • 2005.2. Νομικός Π.Π., Τσουτρέλης Χ.Ε., Σοφιανός Α.Ι., Μηχανική Συμπεριφορά Πολλαπλά Ρωγματωμένων Δοκών Πετρώματος στην Οροφή Υπογείων Εκσκαφών, Ορυκτός Πλούτος, 134, σελ. 9-18.

2004

 • 2004.1. Modis K., Sofianos AI, Kolovos A. « Bayesian maximum entropy solution of the stochastic axisymmetrix displacements problem around an excavation, in light of site-specific information », Advances in Mineral Resources Management and Evironmental Geotechnology, Hania 2004, 145-150.
 • 2004.2. Sofianos AI, Loukas P., Chantzakos « Pipe jacking a sewer under Athens », TUST, 19 (2004), 193-203.

2003

 • 2003.1. Γκίκας ΝΓ, Τσουτρέλης ΧΕ, Σοφιανός ΑΙ. «Τριδιάστατος υπολογισμός των παραμορφώσεων στο μέτωπο σήραγγας προϋποστηριζόμενης με δοκούς προπορείας», ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ 127/2003, 7-16.
 • 2003.2. Sofianos A.I. “Tunnelling Mohr-Coulomb strength parameters for rock masses satisfying the generalized Hoek-Brown criterion”, Inter. J. Rock Mech. Min. Sci.
 • 2003.3. Τεπασκουάλος Φ. και Σοφιανός Α.Ι. «Υπόγεια ανακαίνιση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης ΜΕΡΟΣ ΙΙ – Αντικατάσταση αγωγών», Ορυκτός Πλούτος.
 • 2003.4. Τεπασκουάλος Φ. και Σοφιανός Α.Ι. «Υπόγεια ανακαίνιση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης, ΜΕΡΟΣ Ι – Αποκατάσταση αγωγών. Ο κύριος αγωγός ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ στη Χελιδονού», Ορυκτός Πλούτος.
 • 2003.5. Avramea V., Kalkantzi A. and Sofianos A.I.  “Motorway Tunnelling through the karstic Rocks and active seismic faults of Kakia Skala”, World Tunnel Congress ITA/AITES, 12-17 April 2003, Amsterdam, The Netherlands
 • 2003.6. Πάνου Κ., Μπενάρδος Α., Σοφιανός Α.Ι., Καλιαμπάκος Δ, και «Η περιβαλλοντική σημασία των Υπογείων Έργων», Τιμητική Έκδοση για τον Ομ. Καθηγητή Α. Φραγκίσκο, 187-198, ΕΜΠ, 2005.

2002

 • 2002.1. Βαρδάκος Σ., Ασπρούδας Σ., Σοφιανός Α.Ι. «Αριθμητική προσομοίωση δύο βαθιών εκσκαφών στην Αθήνα», ΜΜΧ, 1-2/2002, 77-104.
 • 2002.2. Sofianos A.I., Halakatevakis N. “Composite primary lining design charts for approaching shallow tunnel branches”, Mineral Wealth, 125, 9-16.
 • 2002.3. Σοφιανός Α.Ι. «Προτεινόμενες από την ISRM μέθοδοι εργαστηριακών δοκιμών σε διογκούμενα αργιλικά πετρώματα, Δελτίο του ΚΕΔΕ.
 • 2002.4. Panou K. and Sofianos A.I.  “A fuzzy multicriteria evaluation system for the assessment of tunnels vis a vis surface roads: the WPMA case – part II”, Tunnelling and Underground Space Technology, 17, 209-219.
 • 2002.5. Panou K. and Sofianos A.I.  “A fuzzy multicriteria evaluation system for the assessment of tunnels vis a vis surface roads: theoretical aspects – Part I”, Tunnelling and Underground Space Technology, 17, 195-207.
 • 2002.6. Nomikos P.P., Sofianos A.I., Tsoutrelis C.E.. “Symmetric wedge in the roof of a tunnel excavated in an inclined stress field”.  International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences, 39, 59-67.
 • 2002.7. Nomikos P.P, Sofianos A.I., Tsoutrelis C.E.. “Structural Response of vertically multi-jointed roof rock beams”, International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences, 39, 79-94.
 • 2002.8. Sofianos A.I. and Halakatevakis N. “Equivalent tunneling Mohr-Coulomb strength parameters for given Hoek-Brown ones”, International journal of Rock Mechanics & Mining Sciences, 39, 131-137.

2001

 • 2001/2. Χαλακατεβάκης Ν. και Σοφιανός Α.Ι. «Ευαισθησία της μηχανικής απόκρισης σήραγγας σε 4 γεωτεχνικές παραμέτρους», Ορυκτός Πλούτος, 121, 9-24.
 • 2001/3. Kalkantzi A., Sakkas I., Avramea V., Efstathiou I., Giannaros Ch., Sofianos A.I. “Different techniques employed for the construction of two tunnels in similar formations”, II, p. 269-276, Progress in Tunnelling after 2000, AITES/ITA World tunnel Congress, Milano.
 • 2001/4. Θεοδοσίου Α., Καπένης Α., Σοφιανός Α.Ι. «Μέθοδοι διαστασιολόγησης τελικής επένδυσης σηράγγων», Πρακτικά 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής, ΤΕΕ/ΕΕΕΕΘ, Αθήνα, 1, σελ. 515-522.
 • 2001/5. Πρωτοψάλτης Β., Σοφιανός Α.Ι., Πάππου Θ., Filus M. «Ανάλυση σηράγγων με χρήση τρισδιάστατων προσομοιωμάτων πεπερασμένων στοιχείων», Πρακτικά 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής, ΤΕΕ/ΕΕΕΕΘ, Αθήνα, 1, σελ. 545-552.
 • 2001/6. Γιάνναρος Χ., Καλκαντζή Α., Σακκάς Ι., Αβραμέα Β., Ευσταθίου Ι., Σοφιανός Α.Ι.  «Εφαρμογή δύο διαφορετικών τεχνικών διάνοιξης σηράγγων στην ευρεία Παράκαμψη Πατρών»,  Πρακτικά 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής, ΤΕΕ/ΕΕΕΕΘ, Αθήνα, 1, σελ. 501-506.

2000

 • 2000/1. Sofianos A.I., Nomikos P. and Tsoutrelis C.E. “Effect of joint frequency and compliance on the response of an underground roof rock beam”, Vol. 2, p. 159, Proc. International Conference on Geotechnical & Geological Engineering, GeoEng2000, 19-24 Νοεμβρίου 2000.
 • 2000/2. Σοφιανός Α.Ι. «Εξελίξεις στα μέτρα άμεσης στήριξης σηράγγων συμβατικής διάτρησης», 3ο Συνέδριο Ορυκτού Πλούτου, 22-24 Νοεμβρίου 2000, Πρακτικά Τόμος Α, σελ. 429-438.
 • 2000/3. Sofianos A.I., Nomikos P. and Tsoutrelis C.E. “The importance of interlayer friction on the stability of symmetric underground bedded roofs”, Proc. 9th International Symposium on Mine Planning & Equipment selection – MPES 2000,  November 6-9, 2000, Athens, pp. 377-380.
 • 2000/4. Καρίνας Α.Γ., Σοφιανός Α.Ι., Κορωνάκης Ν.Ι. και Οικονομόπουλος Ι.Ν. «Συμπεριφορά συστήματος υποστήριξης υπόγειας εκμετάλλευσης βωξιτικού κοιτάσματος», Ορυκτός Πλούτος,  114, 7-18, Ιανουάριος-Μάρτιος 2000.

1999

 • 1999/1. Sofianos A.I. “Discussion of the paper by M.S. Diederichs and P.K. Kaiser ‘Stability of large excavations in laminated hard rock masses: the voussoir analogue revisited’ I.J.R.M.&M.Sc. 36, 97-117 (1999)”, International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 36 (1999), 7, 991-993.
 • 1999/2. Σοφιανός Α.Ι. και Καπένης Α.Π. «Συμπεριφορά χαμηλού θόλου των υπογείων οροφών για ακραία παραμορφωσιμότητα του πετρώματος», Τεχνικά Χρονικά, Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, V, τεύχ. 1-2,  31-40, (1999).
 • 1999/3. Sofianos A.I., Kalkantzi A., & Giannaros Ch. “Experiences from the construction of a twin tunnel in a marly formation”, Proc. International Symposium  on Geotechnical Aspects of underground construction in soft ground, Tokyo, 19-21 July 1999,  pp.155-159.
 • 1999/4. Sofianos A.I., Nomikos P. and Tsoutrelis C.E. “Stability of symmetric wedge formed in the roof of a circular tunnel: nonhydrostatic stress field”, International Journal Rock Mechanics and Mining Sciences, 36 (1999), 5, 687-691.
 • 1999/5. Sofianos A.I., Katsaris D., Giannaros Ch. and Kalkantzi A. “Variability in the construction of the soft rock Patra highway deviation tunnels” Challenges for the 21st Century – Proc. of the World Tunnel Congress ’99, Oslo, June 1999, pp. 433-39, Balkema.

1998

 • 1998/1. Sofianos A.I. and Kapenis A.P. “Numerical evaluation of the response in bending of an underground hard rock voussoir beam roof”, Intrn. Journ. of Rock Mechanics and Mining Sciences, 35, 8, 1071-86, 1998.
 • 1998/2. Thanopoulos I., Sofianos A.I., Karinas A., and Katsaris D. “Initial support of the mixed ground eastern portal area of the Mesohora highway tunnel”, 2nd International Symposium on the Geotechnics of Hard Soils Soft Rocks (2nd HSSR), Napoli, Italy, 11-14 October 1998, eds. Evangelista and Picarelli, Vol.2, pp.1015-20, Balkema.
 • 1998/3. Sofianos A.I. and Kapenis A.P. “Stability of underground stratified hard rock roofs”, pp. 217-226, Advances in Rock Mechanics, ed. Yunmei Lin, World Scientific, 1998.
 • 1998/4. Sofianos A.I., Kapenis A.P. and Rogakis C. “Voussoir beam analysis of an underground marble quarry”, MJFR-3 Intern. Conf. on Mechanics of Jointed and Faulted Rock,515-520, Vienna, Austria, April 4-9, 1998.
 • 1998/5. Sofianos A.I. and Kapenis A.P. “Bolt pretension of an idealised underground bedded roof formation”, Proc. Intern. Conf. on Geomech./Ground Control in Mining and Underground Construction, July 14 to 17 1998, Wollongong, NSW, Australia.

1997

 • 1997/1.  Kapenis A.P., Sofianos A.I. and Rogakis C.  “Monitoring and numerical modelling of an underground marble quarry”, MineIT’97, 1st Int. Conf. on Information Technologies in the Minerals Industry via the Internet, 112 December 1997.
 • 1997/2.   Κούλας Γ.Δ., Ψωμάς Σ.Σ. και Σοφιανός Α.Ι.  “Ανοικτή ή υπόγεια εκσκαφή για τον αγωγό αποβλήτων ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας;“, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης για την αξιοποίηση των υδατικών πόρων, pp. 383-390, 14-18 Οκτωβρίου 1997.
 • 1997/3. Sofianos A.I. and Aranitis A.S. “Spiling the portals of a Patra deviation highway tunnel”, I.C. Underground Construction on the Brink of the Millenium, , ITA/AITES, pp. 186-189, Prague, Chech Republic, 13-15 October 1997.
 • 1997/4.  Kotinis D.E., Sofianos A.I. and Kapenis A.P. “Analysis of a roof failure in a bauxite mine”. 6th Intern. Symp. on Mine Planning & Equipment selection, pp. 347-352, Ostrava, Chech Republic, September 1997.
 • 1997/5. Kotinis D.E., Sofianos A.I., Economopoulos I.N., Karinas A.G. and Koronakis N.I. “Failure modes observed in jointed bauxite pillars”.  Proc. Intern. Symp. on Rock Support, Lillehammer, Norway, 22-25 June 1997, pp. 166-77.
 • 1997/6.  Σοφιανός Α.Ι. “Για κάποιους πιο αντιπροσωπευτικούς βασικούς όρους των μέτρων υποστήριξης υπογείων εκσκαφών”.  3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής, Πάτρα 20-22 Μαρτίου 1997, 417-423.
 • 1997/7. Ψωμάς Σ.Σ., Σοφιανός Α.Ι. και Κούλας Γ.Δ. “Η διάνοιξη μικροσήραγγας ως εναλλακτική μέθοδος κατασκευής αγωγού αποχέτευσης”. α.  3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής, Πάτρα 20-22 Μαρτίου 1997, Τομ. 2, 217-224. β. (επιλεγμένη αναδημοσίευση), ΤΕΧΝΙΚΑ, Τεύχος 127, σελ. 20-25, 1997.
 • 1997/8.  Πάνου Κ., Σοφιανός Α.Ι. και Καλιαμπάκος Δ. “Επιλογή μεταξύ σήραγγας και ορύγματος οδοποιίας σε περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή με τη χρήση της μεθόδου αναλυτικής ιεράρχησης”. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής, Πάτρα 20-22 Μαρτίου 1997, Τομ. 2, 351-358.
 • 1997/9. Κοτίνης Δ.Η., Σοφιανός Α.Ι. και Οικονομόπουλος Ι.Ν. “Συμπεριφορά επίπεδης αψίδας των στρωσιγενών ασβεστολιθικών οροφών στις υπόγειες βωξιτικές εκμεταλλεύσεις του Ελικώνα”. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής, Πάτρα 20-22 Μαρτίου 1997, Τομ. 2, 185-191.
 • 1997/10. Καρίνας Α.Γ., Οικονομόπουλος Ι.Ν., Σοφιανός Α.Ι. και Κορωνάκης Ν.Ι. “Δοκιμές εξόλκευσης και προσδιορισμός της φέρουσας ικανότητας κοχλιών”. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής, Πάτρα 20-22 Μαρτίου 1997, Τομ. 2, 177-184.

1996

 • 1996/1. Καλιαμπάκος Δ., Παναγόπουλος Κ., Κουμαντάκης Ι. και Σοφιανός Α.Ι. (1996) “Η περιβαλλοντική σημασία της χρήσης υπογείων οδικών έργων – Η περίπτωση της δυτικής περιφερειακής λεωφόρου Υμηττού”.  Δελτίο του Κ.Ε.Δ.Ε.Τεύχη 125-132, σελ. 79-91.
 • 1996/2.  Sofianos A.I. & Kapenis A.P. (1996) “Effect of abutment compliance on the stability of an underground bedded roof formation”.  Eurock’96, Proceedings ISRM International Symposium on Prediction and Performance in Rock Mechanics and Rock Engineering, pp. 833-837.  Barla (ed.)  1996 Balkema, Rotterdam, ISBN 90 5410 843 6.
 • 1996/3.  Sofianos A.I. & Kapenis A.P. (1996) “Effect of strata thickness on the stability of an idealized bolted underground roof”.  5th Intern. Symp. On Mine Planning & Equipment selection, Sao Paolo, Brazil, Hennies, Ayres da Silva & Chaves (eds), pp. 275-279.
 • 1996/4.  Sofianos A.I. (1996)  “Analysis and design of an Underground hard rock voussoir beam roof”.  Int. J. Rock Mech. Min. Sci. & Geomech. Abstr. Vol. 33, No 2, pp. 153-166.

1995

 • 1995/1.  Economopoulos J.N., Kotinis D.H., Koronakis N.J. & Sofianos A.I. (1995).  “Performance tests on short length cable bolts in an underground room and pillar mine”, Proc. 4th Int. Symp. on Mine planning and equipment selection, Calgary, Canada, Singhal et al (eds), pp. 871-874.
 • 1995/2.  Sofianos A.I. & Kapenis A.P. (1995)  “Bolted voussoir rock roof beds with large deflections”, Proc. 4th Int. Symp. on Mine planning and equipment selection, Calgary, Canada, Singhal et al (eds), pp. 1069-1073.
 • 1995/3.  Economopoulos J.N., Sofianos A.I., Koronakis N.J., Kontothanassis P.T. & Kotinis D.H. (1995) “Real time stability control in underground room and pillar mining”, Proc. Int. Congress on Rock Mechanics, Tokyo, pp. 869-875.
 • 1995/4.  Economopoulos J.N., Sofianos A.I., Koronakis N.J., Kontothanassis P.T., & Kotinis D.H. (1995)  “Problems related to the installation of a data acquisition and control system for geomechanical measurements in underground workings”, Proc. 4th Int. Symp. FMGM-95, Bergamo, pp. 399-406.
 • 1995/5.  Sofianos A.I., Kapenis A.P. and Tsoutrelis C.E.  (1995)  “Underground voussoir rock beams with large deflections”, , Proc. 2nd Intrnl. Conf. on Mechanics of jointed and faulted rock, (MJFR-2) Vienna, ed. Rossmanith, pp. 639-643.

1994

 • 1994/1.  Οικονομόπουλος Ι.Ν., Σοφιανός Α.Ι. και Ραχανιώτης Ν.Α. (1994) “Προσέγγιση της συμπεριφοράς του συστήματος ‘γόμωση-περιβάλλοντα πετρώματα’ κατά την εκμετάλλευση του μεικτού θειούχου κοιτάσματος Ολυμπιάδος Χαλκιδικής”, Μ.Μ.Χ., 4, 1-2, 13-38.
 • 1994/2.  Economopoulos J.N., Sofianos A.I., and Koronakis N.J. (1994) “Voussoir beam response of bedded limestone roofs in Greek underground mining excavations”, International Congress on Tunnelling and Ground conditions, Nasr City, Cairo, Egypt.

1993

 • 1993/1.  Economopoulos J.N. , Koronakis N.J. and A.I. Sofianos (1993) “Roof failure mechanisms in Greek underground bauxite mines” EUROCK 93, ISRM International Symposium, Lisboa, Portugal, 795-802.
 • 1993/2. Σοφιανός Α.Ι., Τσουτρέλης Χ.Ε., Καπένης Α.Π., Θεοφίλη Χ.Ν. (1993) “Ελαστική δισδιάστατη και τρισδιάστατη προσομοίωση της εξόρυξης της σήραγγας του Αρτεμισίου”, Ορυκτός Πλούτος, 84, 7-17.

1992

 • 1992/1. Σοφιανός Α.Ι., Τσουτρέλης Χ.Ε., Δασκαλής Α.Γ. (1992) “Ελαστικές γραμμές επιρροής της σύγκλισης σε διατομή σήραγγας υπό διάνοιξη”, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής, Θεσσαλονίκη ,189-196.
 • 1992/2. Sofianos A.I., Tsoutrelis C.E. and Tzitziras A.M. (1992) “In situ measurements and analysis for the Milos Catacombs”, International Symposium on Rock Characterization EUROCK92, Chester, paper 82, pp.482-487.
 • 1992/3. Sofianos A.I., Tsoutrelis C.E. & Kapenis A.P (1992) “Rock support interaction at a drift of the Molai Mine”, Int.  Symp. on Rock Support, Sudbury, pp. 195-200.
 • 1992/4. Σοφιανός Α.Ι. (1992) “Προτεινόμενη μέθοδος συλλογής στοιχείων από αστοχίες της βραχομάζας σε υπόγεια ανοίγματα”, Μεταλλειολογικά Μεταλλουργικά Χρονικά, 2, 1, 65 84.

1991

 • 1991/1. Sofianos A.I.  (1991) “Understanding the mechanisms of failure”, Tunnels & Tunnelling, September, 17. Επιλεγμένη αναδημοσίευση της εργασίας 1990/3.
 • 1991/2. Sofianos A.I. and Marinos P.G. (1991) “Rock classification and primary support of a tunnel”, 7th ISRM Congress, 2, 1363 68, Aachen.
 • 1991/3. Sofianos A.I., and Tsoutrelis C.E. (1991) “Convergence lines for a highway tunnel”, 3rd International Symposium on Field Measurements in Geomechanics, pp. 633 642, Oslo.

1990

 • 1990/1. Κωνσταντάκος Μ.Ι., Σοφιανός Α.Ι. και Γεωργαλάς Γ.Ι. (1990) “Η επένδυση της οδικής σήραγγας του Αρτεμισίου”, 9ο Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέματος, pp. 9 17, Καλαμάτα.
 • 1990/2. Sofianos A.I. (1990) “Collapse of a section in a highway tunnel – A case study”, Static and dynamic considerations in Rock Engineering, Brumer (ed.), Balkema, pp.297 302.
 • 1990/3. Σοφιανός Α.Ι. και Μαρίνος Π.Γ. (1990) “Εμπειρικές μέθοδοι ταξινόμησης της βραχομάζας και εφαρμογή τους στον σχεδιασμό της αντιστήριξης σηράγγων”, Δελτίο του ΚΕΔΕ, 107 108, 109 133.
 • 1990/4. Σοφιανός Α.Ι. και Κωνσταντάκος Μ.Ι. (1990) “Γεωμηχανική παρακολούθηση και ανάλυση της σήραγγας του Αρτεμισίου”, Δελτίο του ΚΕΔΕ, 105 106, 51 66.

1988

 • 1988/1.  Tselentis G.-A, Drakopoulos J. & Sofianos A.I. (1988) “In-situ determination of Q from compressional seismic waves in unconsolidated measurements in S. Greece”, 50th meeting European Association of exploration geophysicists, The Hague, 5-19.
 • 1988/2.  Sofianos A.I., Constantinidis C.V., Christodoulias J. and Anagnostopoulos A.G. (1988) “Rockfall analysis at the ancient region of Argos”, International Symposium on Engineering Geology as related to the study, preservation and protection of ancient Works, Monuments and Historical Sites, Athens, Greece, 1, 213 216.
 • 1988/3.  Constantinidis C.V. Christodoulias J. and Sofianos A.I. (1988) “Weathering processes leading to rockfalls at Delphi archaeological site”, International Symposium on Engineering Geology as related to the study, preservation and protection of ancient Works,Monuments and Historical Sites, Athens, Greece, 1, 201 205.
 • 1988/4. Καλτεζιώτης Ν., Παχάκης Μ., και Σοφιανός Α.Ι. (1988) “Γενική Εισήγηση, Συνεδρία 2η  “Διερευνήσεις – Ποιοτικοί έλεγχοι – Δοκιμές και μετρήσεις Γαιωδών και Βραχωδών Υλικών”.  Α’Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής, 3, 91 102.
 • 1988/5.  Τσελέντης Γ.Α., Σοφιανος Α.Ι., Παλιάτσας Δ., Μακρόπουλος Κ.  και Δρακόπουλος Ι. (1988)  “Σεισμικό σήμα και ποιότητα πετρωμάτων”,  Α’ Πανελλήνιο συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής, 2, 141 145.
 • 1988/6.  Σοφιανός Α.Ι. και Κωνσταντάκος Μ.Ι. (1988)  “Γεωτεχνικές μετρήσεις στην σήραγγα του Αρτεμισίου”,  Α’ Πανελλήνιο συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής, 2, 267 270.
 • 1988/7.  Σοφιανός Α.Ι. (1988) “Επιτρεπόμενη πίεση εδάφους με βάση το DIN 1054/76”  Τεχν. Χρον. Περιοχή Α, 8, 3, 79 97.
 • 1988/8.  Sofianos A.I. (1988) “Integrals over boundaries at infinity for the boundary integral method may be ignored”, Communications in applied numerical methods, Vol.  4, 227 230.
 • 1988/9.  Tselentis G.A., Sofianos A.I., Paliatsas D., Makropoulos K. and Drakopoulos J. (1988)  “A rock mass assessment experiment from seismic velocity attenuation measurements at the Artemission Tunnel”,  Geoexploration, 25, 219 228.

1987

 • 1987/1.  Sofianos A.I. (1987) “Evaluation of the leading band coefficients of the boundary integral system of equations”, Communications in Applied numerical methods, 3, 11 16.

1986

 • 1986/1.  Sofianos A.I. (1986) “Stability of wedges in tunnel roofs”, Int. Journal Rock Mech.Min.Sci. & Geomech.Abstr. 23, 119 130.
 • 1986/2. Sofianos A.I. and Watson J.O. (1986) “Analysis of excavations in jointed rock of infinite extent”, Int. Journal. for Num. & Anal.  Methods in Geomech. 10, 125 136.

1984

 • 1984.1. Α.Ι. Σοφιανός, “Numerical simulation of excavations within jointed rock of infinite extent”, Μάϊος, Διδακτορική διατριβή. Κατέβασμα

1977

 • 1977.1. Α.Ι. Σοφιανός, “A critical review of current world regulations for the earthquake resistant design of structures”, Οκτώβριος, Μεταπτυχιακή εργασία. Κατέβασμα