Νέα Ενιαία Τιμολόγια (ΝΕΤ)

Στην σελίδα αυτή παρατίθενται τα ΦΕΚ των Νέων Ενιαίων Τιμολογίων (2013) καθώς και τα αρχεία (word, excel) για τον καθορισμό τιμών μονάδος των Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών.

Αρχείο Περιγραφή
ΦΕΚ 363Β/19.02.2013, για ΝΕΤ.
Αρχεία (word, excel) για τον καθορισμό τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του Έργου.