Εναρμονισμένα πρότυπα (hEN)

Στην σελίδα αυτή παρατίθεται ο πίνακας των θεσμοθετημένων εναρμονισμένων προτύπων, όπως μας παραχωρήθηκε από τον κ. Π. Αναγνωστόπουλο, Πολ. Μηχ.ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΚΩΔ.
ΦΕΚ

ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ αριθ. ΚΥΑ

1

ΦΕΚ 1557Β/17-08-2007 οικ.15894/337, οικ.15914/340

2

ΦΕΚ 1794Β/28-08-2009 12394/406, 12395/407, 12396/ 408, 12397/409,  12398/ 410

3

ΦΕΚ 1870Β/14-09-2007 οικ18174/393

4

ΦΕΚ 386Β/20-03-2007 5328/122

5

ΦΕΚ 427Β/07-04-2006 οικ6310/41(καταργήθηκε το άρθρο 4, αντικαταστάθηκε με
ΚΥΑ 1783/64-ΦΕΚ 210Β/01-03-2010)

6

ΦΕΚ 815Β/24-05-2007 9451/208

7

ΦΕΚ 917Β/17-07-2001 16462/29

8

ΦΕΚ 973Β/18-07-2007 10976/244

9

ΦΕΚ 210Β/01-03-2010 1782/63, 1781/62, 1783/64

10

ΦΕΚ 1091/19-07-2010 οικ8134/388

11

ΦΕΚ 1162Β/02-08-2010 οικ8622/414, 8623/415

12

ΦΕΚ 1100Β/21-07-2010 οικ8136/390, οικ8135/389

13

ΦΕΚ 1263Β/06-08-2010 οικ624/416, οικ8625/417

14

ΦΕΚ Β 1914/15.06.2012

6690(Παράρτημα Ι, Ισχύοντα hEN)

15

ΦΕΚ Β 1914/15.06.2012

6690(Παράρτημα ΙΙ, hEN που θα ισχύσουν προσεχώς)

16

ΦΕΚ Β 1914/15.06.2012

6690(Παράρτημα ΙΙΙ, ETAG)

ΚΩΔ. ΦΕΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου

Κατασκευαστικός τομέας

4

ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 Αδρανή για σκυρόδεμα Γενικής εφαρμογής

4

ΕΛΟΤ ΕΝ 13055 -1 Ελαφρά αδρανή – Μέρος 1: Ελαφρά αδρανή για σκυροδέματα, κονιάματα και ενέματα Γενικής εφαρμογής

4

ΕΛΟΤ ΕΝ 13139 Αδρανή κονιαμάτων Γενικής εφαρμογής

5

ΕΛΟΤ EN 934-2 Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων – Μέρος 2: Πρόσθετα σκυροδέματος – Ορισμοί, απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση Γενικής εφαρμογής

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 934-3 Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων – Μέρος 3: Πρόσθετα για επιχρίσματα τοιχοποιίας – Ορισμοί, απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση Γενικής εφαρμογής

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 934-4 Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων – Μέρος 4: Πρόσθετα για ενέματα για προεντεταμένους τένοντες – Ορισμοί, απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση Γενικής εφαρμογής

7

ΕΝ 197-1 Τσιμέντο – Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για τα κοινά τσιμέντα Γενικής εφαρμογής

7

ΕΝ 197-2 Τσιμέντο – Μέρος 2: Αξιολόγηση συμμόρφωσης Γενικής εφαρμογής

14

ΕΛΟΤ EN 12839 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα – Στοιχεία περιφράξεων Γενικής εφαρμογής

14

ΕΛΟΤ EN 13263-1 Πυριτική παιπάλη για σκυρόδεμα – Μέρος 1: Ορισμοί, απαιτήσεις και κριτήρια συμμόρφωσης Γενικής εφαρμογής

14

ΕΛΟΤ EN 14216 Τσιμέντο – Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης ειδικών τσιμέντων πολύ χαμηλής θερμότητας ενυδάτωσης Γενικής εφαρμογής

14

ΕΛΟΤ EN 14647 Ασβεσταργιλικό τσιμέντο – Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης Γενικής εφαρμογής

14

ΕΛΟΤ EN 14889-1 Ίνες για σκυρόδεμα – Μέρος 1:Χαλύβδινες ίνες – Ορισμοί, προδιαγραφές και συμμόρφωση Γενικής εφαρμογής

14

ΕΛΟΤ EN 14889-2 Ίνες για σκυρόδεμα – Μέρος 2: Πολυμερικές ίνες – Ορισμοί, προδιαγραφές και συμμόρφωση Γενικής εφαρμογής

14

ΕΛΟΤ EN 14964 Άκαμπτα υποστρώματα για ασυνεχή στέγαση – Ορισμοί και χαρακτηριστικά Γενικής εφαρμογής

14

ΕΛΟΤ EN 15167-1 Λειοτριβημένη κοκκοποιημένη σκωρία υψικαμίνων για χρήση σε σκυρόδεμα, κονιάματα και ενέματα – Μέρος 1: Ορισμοί, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης Γενικής εφαρμογής

14

ΕΛΟΤ EN 15743 Τσιμέντο υψηλών θειικών – Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης Γενικής εφαρμογής

14

ΕΛΟΤ EN 197-4 Τσιμέντο – Μέρος 4: Σύσταση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης τσιμέντων υψικαμίνων με χαμηλή πρώιμη αντοχή Γενικής εφαρμογής

14

ΕΛΟΤ EN 450-1 Ιπτάμενη τέφρα για σκυρόδεμα – Μέρος 1: Ορισμός, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης Γενικής εφαρμογής

14

ΕΛΟΤ EN 934-5 Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων – Μέρος 5: Πρόσθετα εκτοξευόμενου σκυροδέματος – Ορισμοί, απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση Γενικής εφαρμογής

15

ΕΛΟΤ EN 15368 Υδραυλικά συνδετικά για μη δομικές εφαρμογές – Ορισμοί προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης Γενικής εφαρμογής

12

ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.02 Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα – Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της συμμόρφωσης – Μέρος 2: Συστήματα προστασίας επιφανειών σκυροδέματος Επισκευές – ενισχύσεις

12

ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.03 Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα – Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της συμμόρφωσης – Μέρος 3: Επισκευή φερόντων και μη φερόντων στοιχείων Επισκευές – ενισχύσεις

12

ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.04 Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα – Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της συμμόρφωσης – Μέρος 4: Δομικά συνδετικά. Επισκευές – ενισχύσεις

12

ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.05 Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα – Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της συμμόρφωσης – Μέρος 5: Προϊόντα και συστήματα για έγχυση στο σκυρόδεμα Επισκευές – ενισχύσεις

12

ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.06 Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα – Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της συμμόρφωσης – Μέρος 6: Αγκύρωση χαλύβδινων ράβδων οπλισμού Επισκευές – ενισχύσεις

12

ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.07 Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα – Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της συμμόρφωσης – Μέρος 7: Προστασία οπλισμού έναντι διάβρωσης Επισκευές – ενισχύσεις

14

ΕΛΟΤ EN 15274 Συγκολλητικά γενικών χρήσεων για δομικές συναρμογές – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Επισκευές – ενισχύσεις

14

ΕΛΟΤ EN 15275 Δομικά συγκολλητικά – Χαρακτηρισμός των αναερόβιων συγκολλητικών για αξονική συναρμογή μεταλλικών στοιχείων στις κατασκευές και τεχνικά έργα Επισκευές – ενισχύσεις

14

ΕΛΟΤ EN 1 Θερμάστρες υγρών καυσίμων με καυστήρες εξάτμισης ΗΛΜ

14

ΕΛΟΤ EN 1020 Μη οικιακοί αεροθερμαντήρες για θέρμανση χώρου με καύση αερίου, εξαναγκασμένης μεταφοράς, με ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου, που δεν υπερβαίνει τα 300 kW με ενσωματω-μένο ανεμιστήρα για την υποστήριξη της μεταφοράς αέρα καύσης ή/και των προϊόντων καύσης ΗΛΜ

14

ΕΛΟΤ EN 12285-2 Χαλύβδινες δεξαμενές κατασκευασμένες σε εργοστάσιο – Μέρος 2: Οριζόντιες κυλινδρικές δεξαμενές απλού και διπλού τοιχώματος για υπέργεια αποθήκευση εύφλεκτων και μη εύφλεκτων υγρών που ρυπαίνουν το νερό ΗΛΜ

14

ΕΛΟΤ EN 12566-1 Μικρά συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων μέχρι 50 ισοδύναμους κατοίκους – Μέρος 1: Προκατασκευασμένες σηπτικές δεξαμενές ΗΛΜ

14

ΕΛΟΤ EN 12566-3 Μικρά συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων μέχρι 50 ισοδύναμους κατοίκους – Μέρος 3: Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων οικιακής χρήσης, έτοιμες για τοποθέτηση ή/και επι τόπου, συναρμολογούμενες ΗΛΜ

14

ΕΛΟΤ EN 12566-4 Μικρά συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων μέχρι 50 ισοδύναμους κατοίκους – Μέρος 4: Σηπτικές δεξαμενές συναρμολογημένες επί τόπου από προκατασκευασμένα στοιχεία ΗΛΜ

14

ΕΛΟΤ EN 13160-1 Συστήματα ανίχνευσης διαρροής – Μέρος 1: Γενικές αρχές ΗΛΜ

14

ΕΛΟΤ EN 13341 Θερμοπλαστικές σταθερές δεξαμενές για υπέργεια αποθήκευση καυσίμου θέρμανσης, κηροσίνης και πετρελαίου οικιακής χρήσης – Πολυαιθυλένιο δια εμφυσήσεως και περιστροφής και πολυαμίδιο 6 με ανιοντικό πολυμερισμό δεξαμενών – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών ΗΛΜ

14

ΕΛΟΤ EN 13616 Διατάξεις ασφάλειας υπερπλήρωσης για σταθερές δεξαμενές υγρών καυσίμων ΗΛΜ

14

ΕΛΟΤ EN 14339 Υπόγεια πυροσβεστικά υδροστόμια ΗΛΜ

14

ΕΛΟΤ EN 14384 Υπέργεια πυροσβεστικά υδροστόμια ΗΛΜ

14

ΕΛΟΤ EN 416-1 Μη οικιακοί ανηρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη φωτεινής ακτινοβολίας, με ένα καυστήρα με ανεμιστήρα – Μέρος 1: Ασφάλεια ΗΛΜ

14

ΕΛΟΤ EN 621 Μη οικιακοί αεροθερμαντήρες για θέρμανση χώρου με καύση αερίου, εξαναγκασμένης μεταφοράς με ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου που δεν υπερβαίνει τα 300 kw χωρίς ανεμιστήρα για την υποστήριξη της μεταφοράς αέρα καύσης ή/και των προϊόντων καύσης ΗΛΜ

14

ΕΛΟΤ EN 777-1 Μη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη φωτεινής ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων, με ανεμιστήρα – Μέρος 1: Σύστημα D, ασφάλεια ΗΛΜ

14

ΕΛΟΤ EN 777-2 Μη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη φωτεινής ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων, με ανεμιστήρα – Μέρος 2: Σύστημα E, ασφάλεια ΗΛΜ

14

ΕΛΟΤ EN 777-3 Μη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη φωτεινής ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων, με ανεμιστήρα – Μέρος 3: Σύστημα F, ασφάλεια ΗΛΜ

14

ΕΛΟΤ EN 858-1 Συστήματα διαχωρισμού ελαφρών υγρών (π.χ λιπαντικά και καύσιμα) – Μέρος 1: Αρχές σχεδιασμού προϊόντος, επιδόσεις και δοκιμές, σήμανση και έλεγχος ποιότητας ΗΛΜ

14

ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ EN 777-4 Μη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη φωτεινής ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων, με ανεμιστήρα – Μέρος 4: Σύστημα Η, ασφάλεια ΗΛΜ

15

ΕΛΟΤ EN 14229 Δομική ξυλεία – Ξύλινοι στύλοι για εναέριες γραμμές ΗΛΜ

14

ΕΛΟΤ EN 1057 Χαλκός και κράματα χαλκού – Στρογγυλοί χαλκοσωλήνες άνευ ραφής, για νερό και αέριο σε εγκαταστάσεις υγιεινής και θερμάνσεως ΗΛΜ κτιριακών έργων

14

ΕΛΟΤ EN 1123-1 Σωλήνες και εξαρτήματα σωληνώσεων από χάλυβα με γαλβάνισμα εν θερμώ συγκολλημέ-νων κατά μήκος με σύνδεση αρσενικού – θηλυκού για συστήματα αποβλήτων – Μέρος 1: Απαιτήσεις, δοκιμές, έλεγχος ποιότητας ΗΛΜ κτιριακών έργων

14

ΕΛΟΤ EN 1124-1 Σωλήνες και εξαρτήματα σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα με διαμήκη ραφή με σύνδεση ελεύθερου άκρου και μούφας για συστήματα αποβλήτων – Μέρος 1: Απαιτήσεις, δοκιμές, έλεγχος ποιότητας ΗΛΜ κτιριακών έργων

14

ΕΛΟΤ EN 12050-1 Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια και γήπεδα – Αρχές κατασκευής και δοκιμών – Μέρος 1: Εγκαταστάσεις άντλησης που περιέχουν κοπρανώδη υλικά ΗΛΜ κτιριακών έργων

14

ΕΛΟΤ EN 12050-2 Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια και γήπεδα – Αρχές κατασκευής και δοκιμών – Μέρος 2: Εγκαταστάσεις άντλησης από μη κοπρανώδη υλικά ΗΛΜ κτιριακών έργων

14

ΕΛΟΤ EN 12050-3 Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια και γήπεδα – Αρχές κατασκευής και δοκιμών – Μέρος 3: Εγκαταστάσεις άντλησης για απόβλητα που περιέχουν κοπρανώδη υλικά για περιορισμένες εφαρμογές ΗΛΜ κτιριακών έργων

14

ΕΛΟΤ EN 12050-4 Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια και γήπεδα – Αρχές κατασκευής και δοκιμών – Μέρος 4: Αντεπιστροφές βαλβίδες για απόβλητα μη περιέχοντα κοπρανώδη υλικά και απόβλητα περιέχοντα κοπρανώδη υλικά ΗΛΜ κτιριακών έργων

14

ΕΛΟΤ EN 12380 Βαλβίδες εισαγωγής ατμοσφαιρικού αέρα για συστήματα αποχέτευσης – Απαιτήσεις, μέθοδοι δοκιμών και αξιολόγηση της συμμόρφωσης ΗΛΜ κτιριακών έργων

14

ΕΛΟΤ EN 12446 Καπνοδόχοι – Στοιχεία δόμησης – Εξωτερικά στοιχεία από σκυρόδεμα ΗΛΜ κτιριακών έργων

14

ΕΛΟΤ EN 12737 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα – Σχάρες δαπέδου και σταυλισμού ΗΛΜ κτιριακών έργων

14

ΕΛΟΤ EN 12764 Είδη υγιεινής – Προδιαγραφή για λουτήρες υδρομασάζ ΗΛΜ κτιριακών έργων

14

ΕΛΟΤ EN 12809 Οικιακοί ανεξάρτητοι λέβητες που λειτουργούν με στερεά καύσιμα – Ονομαστική θερμική ισχύς έως 50 kW – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής ΗΛΜ κτιριακών έργων

14

ΕΛΟΤ EN 12815 Οικιακά μαγειρεία που λειτουργούν με στερεά καύσιμα – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής ΗΛΜ κτιριακών έργων

14

ΕΛΟΤ EN 13063-1 Καπνοδόχοι – Συστήματα καπνοδόχων με εσωτερικούς αγωγούς από άργιλο/κεραμική ύλη – Μέρος 1: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για αντίσταση σε φλόγα – αιθάλη ΗΛΜ κτιριακών έργων

14

ΕΛΟΤ EN 13063-2 Καπνοδόχοι – Συστήματα καπνοδόχων με εσωτερικούς αγωγούς από άργιλο/κεραμική ύλη – Μέρος 2: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής σε υγρές συνθήκες ΗΛΜ κτιριακών έργων

14

ΕΛΟΤ EN 13063-3 Καπνοδόχοι – Συστήματα καπνοδόχων από κεραμικά στοιχεία – Μέρος 3: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για συστήματα απαγωγής αέρα καπνοδόχων ΗΛΜ κτιριακών έργων

14

ΕΛΟΤ EN 13069 Καπνοδόχοι – Εξωτερικά τοιχώματα από άργιλο/κεραμική ύλη για συστήματα καπνοδόχων – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής ΗΛΜ κτιριακών έργων

14

ΕΛΟΤ EN 13084-5 Eλεύθεpα ιστάμενες καπνοδόχοι – Μέρος 5: Υλικά για αγωγούς από τούβλα – Προδιαγραφές προϊόντος ΗΛΜ κτιριακών έργων

14

ΕΛΟΤ EN 13084-7 Ελεύθερα ιστάμενες καπνοδόχοι – Μέρος 7: Προδιαγραφές προϊόντος για κυλινδρικές κατασκευές από χάλυβα για χρήση σε καπνοδόχους μονού τοιχώματος από χάλυβα και εσωτερικούς αγωγούς από χάλυβα ΗΛΜ κτιριακών έργων

14

ΕΛΟΤ EN 1319 Οικιακοί αερολέβητες αερίου για θέρμανση χώρου, εξαναγκασμένης συναγωγής, με καυστήρες με ανεμιστήρα, με ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου μη υπερβαίνουσα τα 70kW ΗΛΜ κτιριακών έργων

14

ΕΛΟΤ EN 13229 Εντιθέμενες συσκευές, περιλαμβανομένων ανοικτών εστιών που καίνε στερεά καύσιμα – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής ΗΛΜ κτιριακών έργων

14

ΕΛΟΤ EN 13240 Θερμαντήρες χώρου που λειτουργούν με στερεά καύσιμα – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής ΗΛΜ κτιριακών έργων

14

ΕΛΟΤ EN 13310 Νεροχύτες κουζίνας – Λειτουργικές απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής ΗΛΜ κτιριακών έργων

14

ΕΛΟΤ EN 13407 Επιτοίχια ουρητήρια – Λειτουργικές απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής ΗΛΜ κτιριακών έργων

14

ΕΛΟΤ EN 13502 Καπνοδόχοι – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για απολήξεις καπνοδόχων από άργιλο/κεραμική ύλη ΗΛΜ κτιριακών έργων

14

ΕΛΟΤ EN 13564-1 Διατάξεις αντεπιστροφής για αποχετεύσεις κτιρίων – Μέρος 1: Απαιτήσεις ΗΛΜ κτιριακών έργων

14

ΕΛΟΤ EN 14037-1 Θερμαντικά σώματα οροφής, δι’ ακτινοβολίας, τροφοδοτούμενα με νερό θερμοκρασίας κάτω από 120°C – Μέρος 1: Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ΗΛΜ κτιριακών έργων

14

ΕΛΟΤ EN 14296 Είδη υγιεινής – Νιπτήρες κοινής χρήσης ΗΛΜ κτιριακών έργων

14

ΕΛΟΤ EN 14428 Διαχωριστικά και καταιονητήρες (ντουσιέρες) – Λειτουργικές απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής ΗΛΜ κτιριακών έργων

14

ΕΛΟΤ EN 14471 Καπνοδόχοι – Σύστημα καπνοδόχων με πλαστικούς εσωτερικούς αγωγούς – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής ΗΛΜ κτιριακών έργων

14

ΕΛΟΤ EN 14528 Πυγολουτήρες (μπιντέ) – Λειτουργικές απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής ΗΛΜ κτιριακών έργων

14

ΕΛΟΤ EN 1457 Καπνοδόχοι – Εσωτερικοί αγωγοί από άργιλο/κεραμική ύλη – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής ΗΛΜ κτιριακών έργων

14

ΕΛΟΤ EN 14688 Είδη υγιεινής – Νιπτήρες – Λειτουργικές απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής ΗΛΜ κτιριακών έργων

14

ΕΛΟΤ EN 14785 Θερμαντήρες οικιακών χώρων λειτουργούντων με ξύλινα πλινθία – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών ΗΛΜ κτιριακών έργων

14

ΕΛΟΤ EN 14800 Εύκαμπτοι κυματοειδείς μεταλλικοι σωλήνες για την ασφάλεια σύνδεσης οικιακών συσκευών που χρησιμοποιούν αέρια καύσιμα. ΗΛΜ κτιριακών έργων

14

ΕΛΟΤ EN 14909 Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης – Πλαστικά και ελαστομερή φύλλα υγρομόνωσης τοίχων – Ορισμοί και χαρακτηριστικά ΗΛΜ κτιριακών έργων

14

ΕΛΟΤ EN 14989-1 Καπνοδόχοι – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής μεταλλικών καπνοδόχων και αεραγωγών ανεξαρτήτως υλικού για εφαρμογές θέρμανσης κλειστού χώρου – Μέρος 1: Κατακόρυφα τερματικά αέρος/καπνού για συσκευές C 6 ΗΛΜ κτιριακών έργων

14

ΕΛΟΤ EN 14989-2 Καπνοδόχοι – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για μεταλλικές καπνοδόχους και υλικά, ανεξαρτήτως αγωγών παροχής αέρα για εφαρμογές κλειστού τύπου – Μέρος 2: Αγωγοί προσαγωγής και απαγωγής αέρα για εφαρμογές κλειστού τύπου ΗΛΜ κτιριακών έργων

14

ΕΛΟΤ EN 15069 Βαλβίδες ασφαλείας σύνδεσης αερίων για συστήματα μεταλλικών σωληνώσεων που χρησιμοποιούνται στη σύνδεση οικιακών συσκευών αερίων καυσίμων ΗΛΜ κτιριακών έργων

14

ΕΛΟΤ EN 15250 Οικιακές συσκευές θέρμανσης με καύση στερεών καυσίμων για χαμηλή απελευθέρωση θερμότητας ΗΛΜ κτιριακών έργων

14

ΕΛΟΤ EN 1806 Καπνοδόχοι – Στοιχεία άργιλο/κεραμικά για αγωγούς καπνοδόχων μονού τοιχώματος – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής ΗΛΜ κτιριακών έργων

14

ΕΛΟΤ EN 1825-1 Λιποσυλλέκτες – Μέρος 1: Αρχές σχεδιασμού, επιδόσεις και δοκιμές, σήμανση και έλεγχος ποιότητας ΗΛΜ κτιριακών έργων

14

ΕΛΟΤ EN 1856-1 Καπνοδόχοι – Απαιτήσεις μεταλλικών καπνοδόχων – Μέρος 1: Προϊόντα που βασίζονται σε σύστημα καπνοδόχων ΗΛΜ κτιριακών έργων

14

ΕΛΟΤ EN 1856-2 Καπνοδόχοι – Απαιτήσεις για μεταλλικές καπνοδόχους – Μέρος 2: Μεταλλικοί σωλήνες και στοιχεία συνδέσεων ΗΛΜ κτιριακών έργων

14

ΕΛΟΤ EN 1857 Καπνοδόχοι – Δομικά στοιχεία – Εσωτερικοί αγωγοί από σκυρόδεμα ΗΛΜ κτιριακών έργων

14

ΕΛΟΤ EN 1858 Καπνοδόχοι – Δομικά στοιχεία – Στοιχεία από σκυρόδεμα ΗΛΜ κτιριακών έργων

14

ΕΛΟΤ EN 442-1 Θερμαντικά σώματα και εναλλάκτες Θερμότητας – Μέρος 1:Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ΗΛΜ κτιριακών έργων

14

ΕΛΟΤ EN 681-1 Ελαστομερή στεγανωτικά – Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης συνδέσμων σωλήνων που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές ύδρευσης και αποχέτευσης – Μέρος 1: Βουλκανισμένο ελαστικό ΗΛΜ κτιριακών έργων

14

ΕΛΟΤ EN 681-2 Ελαστομερή στεγανωτικά – Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης συνδέσμων σωλήνων που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές ύδρευσης και αποχέτευσης – Μέρος 2: θερμοπλαστικά ελαστομερή ΗΛΜ κτιριακών έργων

14

ΕΛΟΤ EN 681-3 Ελαστομερή στεγανωτικά – Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης συνδέσμων σωλήνων σε εφαρμογές ύδρευσης και αποχέτευσης – Μέρος 3: Αφρώδη υλικά βουλκανισμένου ελαστικού ΗΛΜ κτιριακών έργων

14

ΕΛΟΤ EN 681-4 Ελαστομερή στεγανωτικά – Απαιτήσεις για τα υλικά ατεγάνωσης συνδέσμων σωλήνων σε εφαρμογές ύδρευσης και αποχέτευσης – Μέρος 4: Στεγανωτικά στοιχεία από χυτή πολυουρεθάνη ΗΛΜ κτιριακών έργων

14

ΕΛΟΤ EN 682 Ελαστομερή στεγανωτικά – Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης που χρησιμοποιούνται σε σωλήνες και εξαρτήματα που μεταφέρουν αέριο και ρευστούς υδρογονάνθρακες ΗΛΜ κτιριακών έργων

14

ΕΛΟΤ EN 778 Οικιακοί αεροθερμαντήρες για θέρμανση χώρου με καύση αερίου, εξαναγκασμένης μεταφοράς, με ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου που δεν υπερβαίνει τα 70 kWχωρίς ανεμιστήρα για την υποστήριξη της μεταφοράς του αέρα καύσης ή/και των προϊόντων καύσης ΗΛΜ κτιριακών έργων

14

ΕΛΟΤ EN 877 Σωλήνες και εξαρτήματα από χυτοσίδηρο, οι συνδέσεις τους και παρελκόμενα για την εκκένωση του νερού από τα κτίρια – Απαιτήσεις, μέθοδοι δοκιμών και διασφάλιση ποιότητας ΗΛΜ κτιριακών έργων

14

ΕΛΟΤ EN 969 Σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο, ειδικά τεμάχια, εξαρτήματα και οι συνδέσεις τους για σωληνώσεις αερίου – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής ΗΛΜ κτιριακών έργων

14

ΕΛΟΤ EN 997 Λεκάνες WC και λεκάνες με δοχείο πλύσεως με ενσωματωμένη οσμοπαγίδα ΗΛΜ κτιριακών έργων

15

ΕΛΟΤ EN 14055 Δοχεία πλύσεως (καζανάκια) για WC και ουρητήρια ΗΛΜ κτιριακών έργων

15

ΕΛΟΤ EN 14516 Λουτήρες για οικιακή χρήση ΗΛΜ κτιριακών έργων

15

ΕΛΟΤ EN 14527 Λεκάνες καταιονιστήρων (ντουσιέρες) για οικιακή χρήση ΗΛΜ κτιριακών έργων

15

ΕΛΟΤ EN 15821 Θερμαντικά σώματα σάουνας πολλαπλής τροφοδότησης που λειτουργούν με κορμούς φυσικού ξύλου – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής ΗΛΜ κτιριακών έργων

15

ΕΛΟΤ EN 331 Χειροκίνητοι σφαιρικοί κωνικοί κρουνοί κλειστού πυθμένα για εγκαταστάσεις αερίου σε κτίρια ΗΛΜ κτιριακών έργων

2

ΕΛΟΤ ΕΝ 13659 Εξώφυλλα – Απαιτήσεις επιδόσεων και ασφάλειας Κουφώματα

2

ΕΛΟΤ ΕΝ 14351.01 Παράθυρα και πόρτες – Πρότυπο προϊόντος, χαρακτηριστικά επίδοσης – Μέρος 1: Παράθυρα και εξωτερικά ετυστήματα θυρών για πεζούς χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και διαρροής καπνού Κουφώματα

9

ΕΛΟΤ EN 13241-1 Πόρτες για χώρους βιομηχανικούς, εμπορικούς και στάθμευσης – Πρότυπο προϊόντος – Μέρος 1: Προϊόντα χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης και ελέγχου καπνού Κουφώματα

14

ΕΛΟΤ EN 1125 Είδη κιγκαλερίας – Διατάξεις εξόδων πανικού χειριζόμενες με οριζόντια δοκό για χρήση σε οδεύσεις διαφυγής – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Κουφώματα

14

ΕΛΟΤ EN 1154 Είδη κιγκαλερίας – Συσκευές ελεγχόμενου κλεισίματος θυρών – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Κουφώματα

14

ΕΛΟΤ EN 1155 Είδη κιγκαλερίας – Ηλεκτροκίνητες διατάξεις για ανακλινόμενες πόρτες – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Κουφώματα

14

ΕΛΟΤ EN 12209 Είδη κιγκαλερίας – Κλειδαριές – Κλειδαριές μηχανικής λειτουργίας και κυπριά – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Κουφώματα

14

ΕΛΟΤ EN 179 Είδη κιγκαλερίας – Διατάξεις εξόδων κινδύνου χειριζόμενες με χειρολαβή ή πιεζόμενη πλάκα, για χρήση σε οδεύσεις διαφυγής – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Κουφώματα

14

ΕΛΟΤ EN 1935 Είδη κιγκαλερίας – Μονοαξονικοί μεντεσέδες – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών Κουφώματα

15

ΕΛΟΤ EN 14846 Είδη κιγκαλερίας – Κλειδαριές – Ηλεκτρομηχανικές κλειδαριές και θήκες – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Κουφώματα

1

ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1 Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλλο Κτιριακά έργα

1

ΕΛΟΤ ΕΝ 771-2 Στοιχεία τοιχοποιίας από πυριτικό ασβέστιο Κτιριακά έργα

1

ΕΛΟΤ ΕΝ 771-3 Στοιχεία τοιχοποιίας από σκυρόδεμα (αδρανή συνήθη και ελαφρά) Κτιριακά έργα

1

ΕΛΟΤ ΕΝ 771-4 Στοιχεία τοιχοποιίας από αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα Κτιριακά έργα

1

ΕΛΟΤ ΕΝ 771-5 Στοιχεία τοιχοποιίας από τεχνητούς λίθους Κτιριακά έργα

2

ΕΛΟΤ ΕΝ 13561 Εξωτερικές περσίδες – Απαιτήσεις επιδόσεων και ασφάλειας Κτιριακά έργα

2

ΕΛΟΤ ΕΝ 998-1 Προδιαγραφή κονιαμάτων τοιχοποιίας – Μέρος 1: Εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσματα Κτιριακά έργα

2

ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2 Προδιαγραφή κονιαμάτων τοιχοποιίας – Μέρος 2 κονίαμα τοιχοποιίας Κτιριακά έργα

3

ΕΛΟΤ ΕΝ 459-1 Δομική Άσβεστος – Μέρος 1 Ορισμοί, Προδιαγραφές και Κριτήρια Συμμόρφωσης Κτιριακά έργα

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 1341 Πλάκες από φυσικούς λίθους για εξωτερική πλακόστρωση – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Κτιριακά έργα

6

ΕΛΟΤ 13165 Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων – Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από άκαμπτο αφρό πολυουρεθάνης (PUR) – Προδιαγραφή Κτιριακά έργα

6

ΕΛΟΤ ΕΝ 13162 Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων – Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από ορυκτόμαλλο (MW) – Προδιαγραφή Κτιριακά έργα

6

ΕΛΟΤ ΕΝ 13163 Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων – Βιομηχανικούς παραγόμενα προϊόντα από διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) – Προδιαγραφή Κτιριακά έργα

6

ΕΛΟΤ ΕΝ 13164 Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων – Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από εξηλασμένο αφρό πολυστερίνης (XPS) – Προδιαγραφή Κτιριακά έργα

6

ΕΛΟΤ ΕΝ 13166 Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων – Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από φαινολικό αφρό (PF) – Προδιαγραφή Κτιριακά έργα

6

ΕΛΟΤ ΕΝ 13167 Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων – Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από κυψελωτό γυαλί (CG) – Προδιαγραφή Κτιριακά έργα

6

ΕΛΟΤ ΕΝ 13168 Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων – Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από ξυλόμαλλο (WW) – Προδιαγραφή Κτιριακά έργα

6

ΕΛΟΤ ΕΝ 13169 Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων – Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από διογκωμένο περλίτη (ΕΡΒ) – Προδιαγραφή Κτιριακά έργα

6

ΕΛΟΤ ΕΝ 13170 Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων – Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από διογκωμένο φελό (ΙΟΒ) – Προδιαγραφή Κτιριακά έργα

6

ΕΛΟΤ ΕΝ 13171 Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων – Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από ίνες ξύλου (WF) – Προδιαγραφή Κτιριακά έργα

8

ΕΛΟΤ 12326-1 Σχιστολιθικά και λίθινα προϊόντα για ασυνεχείς επικαλύψεις στεγών και επενδύσεις – Μέρος 1: Προδιαγραφή προϊόντος Κτιριακά έργα

8

ΕΛΟΤ ΕΝ 12057 Προϊόντα από φυσικούς λίθους – Διαστασιολογημένα πλακίδια – Απαιτήσεις Κτιριακά έργα

8

ΕΛΟΤ ΕΝ 12058 Προϊόντα από φυσικούς λίθους – Πλάκες για δάπεδα και σκάλες – Απαιτήσεις Κτιριακά έργα

8

ΕΛΟΤ ΕΝ 1469 Προϊόντα από φυσικούς λίθους – Πλάκες για επενδύσεις – Απαιτήσεις Κτιριακά έργα

9

ΕΛΟΤ EN 13830 Πετάσματα όψεων – Πρότυπο προϊόντος Κτιριακά έργα

11

ΕΛΟΤ EN 14915 Επιφάνειες και επενδύσεις από φυσική ξυλεία – Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της συμμόρφωσης και σήμανση Κτιριακά έργα

12

ΕΛΟΤ EN 14509 Αυτοφερόμενα θερμομονωτικά πάνελς με μεταλλική κάλυψη και από τις δύο όψεις – Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα – Προδιαγραφές Κτιριακά έργα

13

ΕΛΟΤ 14342 Ξυλεία δαπέδων – Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της συμμόρφωσης και σήμανση Κτιριακά έργα

13

ΕΛΟΤ EN 13986 Πετάσματα με βάση το ξύλο για δομική χρήση – Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της συμμόρφωσης και σήμανση Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 15283-1 Γυψοσανίδες οπλισμένες με ίνες – Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής – Μέρος 1: Γυψοσανίδες με υφασμάτινο οπλισμό Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 15283-2 Γυψοσανίδες οπλισμένες με ίνες – Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής – Μέρος 2: Ινοπλισμένες γυψοσανίδες Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 15285 Μωσαϊκοί λίθοι – Διαστασιολογημένα πλακίδια για δάπεδα και σκάλες (εσωτερικά και εξωτερικά) Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 1158 Μεταλλικά εξαρτήματα κτιρίων – Διατάξεις συντονισμού πόρτας – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 1168 Προϊόντα προκατασκευασμένα από σκυρόδεμα – Διάτρητες πλάκες με διαμήκη κενά Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 12004 Κόλλες για πλακίδια – Απαιτήσεις, αξιολόγηση της συμμόρφωσης, ταξινόμηση και χαρακτηρισμός Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 12467 Επίπεδα φύλλα ινοτσιμέντου – Προδιαγραφές προϊόντος και μέθοδοι δοκιμής Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 12843 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα – Ιστοί και στύλοι Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 12859 Γυψότουβλα – Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 12860 Συνδετικές γάζες γύψου για γυψότουβλα – Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 12878 Πιγμέντα για το χρωματισμό δομικών υλικών, που βασίζονται στο τσιμέντο ή/και στον ασβέστη – Προδιαγραφές και μέθοδοι δοκιμής Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 12951 Προκατασκευασμένα εξαρτήματα στέγασης – Σκάλες στεγών μόνιμης τοποθέτησης – Προδιαγραφή προϊόντος και μέθοδοι δοκιμής Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 1304 Κεραμίδια από άργιλο και εξαρτήματα – Ορισμοί και προδιαγραφές προϊόντων Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13224 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα – Στοιχεία προκατασκευασμένων δαπέδων με νευρώσεις Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13225 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα – Ευθύγραμμα δομικά στοιχεία Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13279-1 Συνδετικά και επιχρίσματα από γύψο – Μέρος 1: Ορισμοί και απαιτήσεις Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 1344 Κεραμικά επιστρώσεων – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13454-1 Συνδετικά, σύνθετα συνδετικά και βιομηχανικώς παραγόμενα μίγματα για επικαλύψεις δαπέδων με βάση το θειικό ασβέστιο – Μέρος 1: Ορισμοί και απαιτήσεις Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13658-1 Μεταλλικά πλέγματα και γωνιές – Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής – Μέρος 1: Εσωτερικά επιχρίσματα Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13658-2 Μεταλλικά πλέγματα και γωνίες – Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής – Μέρος 2: Εξωτερικά επιχρίσματα Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13693 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα – Ειδικά στοιχεία για στέγες Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13707 Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης – Οπλισμένα ασφαλτικά φύλλα στεγάνωσης δωμάτων – Ορισμοί και χαρακτηριστικά Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13747 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα – Προκατασκευασμένες πλάκες για συστήματα δαπέδων Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13748-1 Πλάκες από μωσαϊκό – Μέρος 1: Πλάκες από μωσαϊκό για εσωτερική χρήση Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13748-2 Πλάκες από μωσαϊκό – Μέρος 2: Πλάκες από μωσαϊκό για εξωτερική χρήση Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13813 Υλικό επικάλυψης και επιχρίσεις δαπέδων – Υλικό επικάλυψης – Ιδιότητες και απαιτήσεις Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13815 Χυτά, γύψινα, ινοπλισμένα προϊόντα – Ορισμοί, Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13859-1 Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης – Ορισμοί και χαρακτηριστικά υποστρωμάτων – Μέρος 1: Υποστρώματα για ασυνεχείς επικαλύψεις στεγών Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13859-2 Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης – Ορισμοί και χαρακτηριστικά υποστρωμάτων – Μέρος 2: Υποστρώματα τοίχων Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13915 Προκατασκευασμένα πετάσματα γυψοσανίδων με πορώδη πυρήνα από χαρτόνι – Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13950 Σύνθετα θερμο/ηχομονωτικά πετάσματα γυψο-σανίδων – Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13956 Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης – Πλαστικά και ελαστομερή φύλλα στεγάνωσης δωμάτων – Ορισμοί και χαρακτηριστικά Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13963 Υλικά αρμών για γυψοσανίδες – Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13964 Ψευδοροφές – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13967 Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης – Πλαστικά και ελαστομερή φύλλα στεγάνωσης υπογείων και άλλων χώρων – Ορισμοί και χαρακτηριστικά Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13969 Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης – Ασφαλτικά φύλλα στεγάνωσης υπογείων και άλλων χώρων – Ορισμοί και χαρακτηριστικά Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13970 Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης – Ασφαλτόπανα για τον έλεγχο της διαπερατότητας των ατμών – Ορισμοί και χαρακτηριστικά Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13978-1 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα – Προκατασκευασμένοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων – Μέρος 1: Απαιτήσεις για χώρους στάθμευσης από οπλισμένο σκυρόδεμα μονολιθικής κατασκευής ή αποτελούμενους από ανεξάρτητα οτοιχεία συγκεκριμένων διαστάσεων Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13984 Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης – Πλαστικά και ελαστομερή φύλλα ελέγχου διαπερατότητας ατμών – Ορισμοί και χαρακτηριστικά Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 14016-1 Συνδετικά από μαγνησίτη για επικαλύψεις – Καυστική μαγνησία και χλωριούχο μαγνήσιο – Μέρος 1: Ορισμοί, απαιτήσεις Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 14041 Ελαστικά, κλωστοϋφαντουργικά και πολυστρωματικά καλύμματα δαπέδου – Βασικά χαρακτηριστικά Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 14063-1 Θερμομονωτικά υλικά και προϊόντα – Επί τόπου κατασκευαζόμενα προϊόντα ελαφροβαρών αδρανών διογκωμένης αργίλου (LWA) – Μέρος 1: Προδιαγραφή για χαλαρής πλήρωσης προϊόντα πριν την εγκατάσταση Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 14064-1 Θερμομονωτικά προϊόντα για κτίρια – Προϊόντα ορυκτόμαλλου (MW) για επιτόπια εφαρμογή χαλαρής πλήρωσης – Μέρος 1: Προδιαγραφή για χαλαρής πλήρωσης προϊόντα πριν την εγκατάσταση Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 14190 Προϊόντα γυψοσανίδων από επανεπεξεργασία – Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 14195 Μεταλλικά στοιχεία πλαισίων για συστήματα γυψοσανίδων – Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 14209 Προδιαμορφωμένες κορνίζες από γύψο επενδεδυμένες με χαρτί – Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 14246 Στοιχεία από γύψο για ψευδοροφές – Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 14316-1 Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων – Επί τόπου κατασκευαζόμενη θερμομόνωση από προϊόντα διογκωμένου περλίτη (ΕΡ) – Μέρος 1: Προδιαγραφή για συνδεδεμένα και χαλαρής πλήρωσης προϊόντα πριν την εγκατάσταση Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 14317-1 Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων – Επί τόπου κατασκευαζόμενη θερμομόνωση από προϊόντα διογκωμένου βερμικουλίτη (EV) – Μέρος 1: Προδιαγραφή για συνδεδεμένα και χαλαρής πλήρωσης προϊόντα πριν την εγκατάσταση Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 14353 Μεταλλικές γωνίες και ελάσματα για γυψοσανίδες – Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 14411 Κεραμικά πλακίδια – Ορισμοί, ταξινόμηση, χαρακτηριστικά και σήμανση Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 14496 Συγκολλητικά με βάση το γύψο για σύνθετα θερμο/ηχομονωτικά πετάσματα και γυψοσανίδες – Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 14566 Μηχανικά στερεωτικά για συστήματα γυψοσανίδων – Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 14716 Ψευδοροφές υπό τάνυση – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 14782 Αυτοφερόμενα μεταλλικά φύλλα για στέγαση, εξωτερική επικάλυψη και εσωτερική επένδυση – Προδιαγραφή προϊόντος και απαιτήσεις Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 14783 Πλήρως στηριζόμενα μεταλλικά φύλλα και ταινίες για στέγαση, εξωτερικές επικαλύψεις και εσωτερικές επενδύσεις – Προδιαγραφή προϊόντος και απαιτήσεις Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 14843 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα – Κλίμακες Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 14904 Επιφάνειες αθλητικών χώρων – Επιφάνειες εσωτερικών χώρων πολλαπλών αθλοπαιδιών – Προδιαγραφή Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 14933 Θερμομονωτικά και ελαφροβαρή προϊόντα πλήρωσης για εφαρμογές πολιτικού μηχανικού – Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από διογκωμένη πολυοτερίνη (EPS) – Προδιαγραφές Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 14934 Θερμομονωτικά και ελαφροβαρή προϊόντα πλήρωσης για εφαρμογές πολιτικού μηχανικού – Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνης (XPS) – Προδιαγραφή Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 14967 Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης – Ασφαλτικά φύλλα υγρομόνωσης τοίχων – Ορισμοί και χαρακτηριστικά Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 14991 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα – Στοιχεία θεμελίωσης Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 14992 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα – Στοιχεία προκατασκευασμένων τοίχων Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 15037-1 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα – Συστήματα δαπέδων από δοκούς και στοιχεία πλήρωσης – Μέρος 1: Δοκοί Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 15037-4 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα – Συστήματα δαπέδων από δοκούς και στοιχεία πλήρωσης – Μέρος 4: Στοιχεία πλήρωσης από διογκωμένη πολυοτερίνη Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 15102 Διακοσμητικές επικαλύψεις τοίχων – Προϊόντα σε μορφή ρολλών και φύλλων Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 1520 Προκατασκευασμένα οπλισμένα στοιχεία από σκυρόδεμα ελαφρών αδρανών ανοιχτής δομής Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 15435 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα – Πλίνθοι με διάκενα από σκυρόδεμα με συνήθη ή ελαφροβαρή αδρανή – Ιδιότητες προϊόντος και επίδοση Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 15498 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα – Πλίνθοι με διάκενα από σκυρόδεμα με ροκανίδια ξύλου – Ιδιότητες προϊόντος και επίδοση Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 15824 Προδιαγραφές για εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσματα με βάση οργανικά συνδετικά Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 1873 Προκατασκευασμένα εξαρτήματα στέγασης – Μεμονωμένοι πλαστικοί φεγγίτες – Προδιαγραφή προϊόντος και μέθοδοι δοκιμής Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 413-1 Τσιμέντο τοιχοποιίας – Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 438-7 Διακοσμητικά πολύστρωμα υψηλής συμπίεσης (HPL) – Φύλλα με βάση θερμοσκληρυνόμενες ρητίνες (συνήθως αποκαλούμενα πολύστρωμα) – Μέρος 7: Συμπαγή πολύστρωμα και σύνθετα πλαίσια από HPL για εσωτερικές και εξωτερικές επενδύσεις τοίχων και οροφών Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 490 Κεραμίδια και εξαρτήματα τους από σκυρόδεμα για επικαλύψεις στεγών και επενδύσεις τοίχων – Προδιαγραφές προϊόντος Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 492 Πλακίδια από ινοτσιμέντο και εξαρτήματα – Προδιαγραφή προϊόντος και μέθοδοι δοκιμής Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 494 Σχηματοποιημένες πλάκες από ινοτσιμέντο και εξαρτήματα – Προδιαγραφή προϊόντος και μέθοδοι δοκιμής Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 516 Προκατασκευασμένα εξαρτήματα στέγασης – Εγκαταστάσεις πρόσβασης στεγών – Διάδρομοι επικοινωνίας, κεφαλόσκαλα και σκαλιά στάσης Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 517 Προκατασκευασμένα εξαρτήματα στέγασης – Άγκιστρα ασφαλείας Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 520 Γυψοσανίδες – Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 534 Κυματοειδή ασφαλτικά φύλλα – Προδιαγραφή προϊόντος και μέθοδοι δοκιμής Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 544 Ασφαλτικές πλάκες με ενίσχυση από ορυκτό ή/και συνθετικό υλικό – Προδιαγραφή προϊόντος και μέθοδοι δοκιμής Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 771-6 Προδιαγραφές στοιχείων τοιχοποιίας – Μέρος 6: Στοιχεία τοιχοποιίας από φυσικό λίθο Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 845-1 Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήματα τοιχοποιίας – Μέρος 1: Αγκύρια, λάμες στερέωσης, λάμες ανάρτησης και στηρίγματα Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 845-2 Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήματα τοιχοποιίας – Μέρος 2: Υπέρθυρα Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 845-3 Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήματα τοιχοποιίας – Μέρος 3: Χαλύβδινο πλέγμα οπλισμού οριζόντιων αρμών. Κτιριακά έργα

15

ΕΛΟΤ EN 13245-2 Πλαστικά – Προφίλ από μη πλαστικοποιημένο πολύ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC – U) για κτιριακές εφαρμογές – Μέρος 2: Προφίλ από PVC – U και PVC – UE για τελειώματα εσωτερικού και εξωτερικού τοιχώματος και οροφής Κτιριακά έργα

15

ΕΛΟΤ EN 14303 Θερμομονωτικά προϊόντα για κτίρια και βιομηχανικές εγκαταστάσεις – Βιομηχανικά παραγόμενα προϊόντα από ορυκτόμαλλο (MW) – Προδιαγραφή Κτιριακά έργα

15

ΕΛΟΤ EN 14304 Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό και βιομηχανικές εγκαταστάσεις – Βιομηχανικός παραγόμενα προϊόντα από εύκαμπτο αφρό ελαστομερούς (FEF) – Προδιαγραφή Κτιριακά έργα

15

ΕΛΟΤ EN 14305 Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό και βιομηχανικές εγκαταστάσεις – Βιομηχανικά παραγόμενα προϊόντα από κυψελωτό γυαλί (CG) – Προδιαγραφή Κτιριακά έργα

15

ΕΛΟΤ EN 14306 Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό και βιομηχανικές εγκαταστάσεις – Βιομηχανικός παραγόμενα προϊόντα από πυριτικό ασβέστιο (CS) – Προδιαγραφή Κτιριακά έργα

15

ΕΛΟΤ EN 14307 Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό και βιομηχανικές εγκαταστάσεις – Βιομηχανικός παραγόμενα προϊόντα από εξηλασμένο αφρό πολυοτερίνης (XPS) – Προδιαγραφή Κτιριακά έργα

15

ΕΛΟΤ EN 14308 Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό κτίρια και βιομηχανικές εγκαταστάσεις – Βιομηχανικός παραγόμενα προϊόντα από άκαμπτο αφρό πολυουρεθάνης (PUR) και πολυισοκυανουρικό αφρό (PIR) – Προδιαγραφή Κτιριακά έργα

15

ΕΛΟΤ EN 14309 Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό και βιομηχανικές εγκαταστάσεις – Βιομηχανικός παραγόμενα προϊόντα από διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) – Προδιαγραφή Κτιριακά έργα

15

ΕΛΟΤ EN 14313 Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό και βιομηχανικές εγκαταστάσεις – Βιομηχανικός παραγόμενα προϊόντα από αφρό πολυαιθυλενίου (PEF) – Προδιαγραφή Κτιριακά έργα

15

ΕΛΟΤ EN 14314 Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό και βιομηχανικές εγκαταστάσεις – Βιομηχανικός παραγόμενα προϊόντα από φαινολικό αφρό (PF) – Προδιαγραφή Κτιριακά έργα

15

ΕΛΟΤ EN 14963 Επικαλύψεις στεγών – Συνεχείς φωτοπερατές στέγες από πλαστικό υλικό με ή χωρίς ορθοστάτες – Ταξινόμηση απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών Κτιριακά έργα

15

ΕΛΟΤ EN 15037-2 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα – Συστήματα δαπέδων από δοκούς και στοιχεία πλήρωσης – Μέρος 2: Στοιχεία πλήρωσης από σκυρόδεμα Κτιριακά έργα

15

ΕΛΟΤ EN 15037-3 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα – Συστήματα δαπέδων από δοκούς και στοιχεία πλήρωσης – Μέρος 3: Στοιχεία πλήρωσης από άργιλο Κτιριακά έργα

15

ΕΛΟΤ EN 15599-1 Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό και βιομηχανικές εγκαταστάσεις – Eni τόπου κατασκευαζόμενη θερμομόνωση από προϊόντα διογκωμένου περλίτη (EP) – Μέρος 1: Προδιαγραφή για συνδεδεμένα και χαλαρής πλήρωσης προϊόντα πριν την εγκατάσταση Κτιριακά έργα

15

ΕΛΟΤ EN 15600-1 Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό και βιομηχανικές εγκαταστάσεις – Eni τόπου κατασκευαζόμενη θερμομόνωση από προϊόντα διογκωμένου βερμικουλίτη (EV) – Μέρος 1: Προδιαγραφή για συνδεδεμένα και χαλαρής πλήρωσης προϊόντα πριν την εγκατάσταση Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 10025-1 Προϊόντα θερμής έλασης για χάλυβες κατασκευών – Μέρος 1: Γενικοί τεχνικοί όροι παράδοσης Μεταλλικές κατασκευές

14

ΕΛΟΤ EN 10088-4 Ανοξείδωτοι χάλυβες – Μέρος 4: Τεχνικοί όροι παράδοσης για χαλυβδόφυλλα, χαλυβδόπλακες και χαλυβδοταινίες ανθεκτικές σε διάβρωση για δομικές χρήσεις Μεταλλικές κατασκευές

14

ΕΛΟΤ EN 10088-5 Ανοξείδωτοι χάλυβες – Μέρος 5: Τεχνικοί όροι παράδοσης χαλύβων ανθεκτικών σε διάβρωση για ράβδους, χονδροσύρματα, σύρματα, διατομές και στιλπνά προϊόντα για δομικές χρήσεις Μεταλλικές κατασκευές

14

ΕΛΟΤ EN 10210-1 Κοίλες διατομές κατασκευών με τελική κατεργασία εν θερμώ από μη κεκραμένους και λεπτόκοκκους χάλυβες – Μέρος 1: Τεχνικοί όροι παράδοσης Μεταλλικές κατασκευές

14

ΕΛΟΤ EN 10219-1 Συγκολλητές κοίλες διατομές κατασκευών διαμορφωμένες εν ψυχρώ από μη κεκραμένους και λεπτόκοκκους χάλυβες – Μέρος 1: Τεχνικοί όροι παράδοσης Μεταλλικές κατασκευές

14

ΕΛΟΤ EN 10340 Χυτοχάλυβες κατασκευών Μεταλλικές κατασκευές

14

ΕΛΟΤ EN 10343 Χάλυβες βαφής και επαναφοράς για δομικές χρήσεις – Τεχνικοί όροι παράδοσης Μεταλλικές κατασκευές

14

ΕΛΟΤ EN 13479 Αναλώσιμα συγκόλλησης – Πρότυπο γενικό προϊόν για πλήρωση μετάλλων και συλλιπάσματα για συγκόλληση με τήξη μεταλλικών υλικών Μεταλλικές κατασκευές

14

ΕΛΟΤ EN 15048-1 Κατασκευή συναρμολόγησης κοχλίωσης χωρίς προφόρτιση – Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις Μεταλλικές κατασκευές

14

ΕΛΟΤ EN 15088 Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου – Δομικά προϊόντα για κατασκευές – Τεχνικές συνθήκες ελέγχου και παράδοσης Μεταλλικές κατασκευές

15

ΕΛΟΤ EN 1090-1 Κατασκευή έργων από χάλυβα και από αλουμίνιο – Μέρος 1: Απαιτήσεις για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των δομικών στοιχείων Μεταλλικές κατασκευές

10

ΕΛΟΤ ΕΝ 14250 Ξύλινες κατασκευές – Απαιτήσεις προϊόντος για προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία με διάτρητη μεταλλική πλάκα συναρμολόγησης Ξύλινες κατασκευές

11

ΕΛΟΤ EN 14374 Δομική ξυλεία – Πολυστρωματικές επικαλύψεις δομικής ξυλείας – Απαιτήσεις Ξύλινες κατασκευές

14

ΕΛΟΤ EN 14080 Ξύλινες κατασκευές – Αντικολλητή ξυλεία – Απαιτήσεις Ξύλινες κατασκευές

14

ΕΛΟΤ EN 14081-1 Ξύλινες κατασκευές – Δομική ξυλεία ορθογωνικής διατομής ταξινομημένη με την αντοχή της – Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις Ξύλινες κατασκευές

14

ΕΛΟΤ EN 14545 Ξύλινες κατασκευές – Σύνδεσμοι – Απαιτήσεις Ξύλινες κατασκευές

14

ΕΛΟΤ EN 14592 Ξύλινες κατασκευές – Στερεωτικά με οπή – Απαιτήσεις Ξύλινες κατασκευές

4

ΕΛΟΤ 13055-2 Ελαφρά αδρανή – Μέρος 2: Ελαφρά αδρανή ασφαλτομιγμάτων, επιφανειακών επιστρώσεων και εφαρμογών με σταθεροποιημένα ή μη σταθεροποιημένα υλικά Οδοποιία

4

ΕΛΟΤ ΕΝ 13043 Αδρανή ασφαλτομιγμάτων και επιφανειακών επιστρώσεων οδών, αεροδρομίων και άλλων περιοχών κυκλοφορίας οχημάτων Οδοποιία

4

ΕΛΟΤ ΕΝ 13242 Αδρανή υλικών σταθεροποιημένων με υδραυλικές κονίες, ή μη σταθεροποιημένων για χρήση στα τεχνικά έργα και την οδοποιία Οδοποιία

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 13249 Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με τα γεωϋφάσματα – Απαιτούμενα χαρακτηριστικά γεωϋφασμάτων και σχετικών με γεωϋφάσματα προϊόντων για έργα οδοποιίας και άλλων σχετικών με την κυκλοφορία οχημάτων έργων Οδοποιία

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-4 Εφέδρανα δομημάτων – Μέρος 4: Κυλινδρικά εφέδρανα Οδοποιία

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-6 Εφέδρανα δομημάτων – Μέρος 6: Εφέδρανα εξισορρόπισης Οδοποιία

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-7 Εφέδρανα κατασκευών – Μέρος 7: Εφέδρανα σφαιρικά και κυλινδρικά εφέδρανα τύπου PTFE Οδοποιία

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 1343 Κράσπεδα από φυσικούς λίθους για εξωτερική πλακόστρωση – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 12352 Εξοπλισμός ελέγχου κυκλοφορίας – Προειδοποιητικοί σηματοδότες και σηματοδότες ασφάλειας Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 12368 Εξοπλισμός ελέγχου κυκλοφορίας – Φωτεινοί σηματοδότες Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 12676-1 Αντιθαμβωτικά συστήματα οδών – Μέρος 1: Επίδοση και χαρακτηριστικά Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 12966-1 Κατακόρυφη σήμανση οδών – Πινακίδες μεταβαλλόμενων μηνυμάτων – Μέρος 1: Πρότυπο προϊόντος Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 13108-1 Ασφαλτσμίγματα – Προδιαγραφές υλικών – Μέρος 1: Ασφαλτικό σκυρόδεμα Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 13108-2 Ασφαλτομίγματα – Προδιαγραφές υλικών – Μέρος 2: Ασφαλτικό σκυρόδεμα για πολύ λεπτές στρώσεις Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 13108-3 Ασφαλτομίγματα – Προδιαγραφές υλικών – Μέρος 3: Μαλακά ασφαλτομίγματα Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 13108-4 Ασφαλτομίγματα – Προδιαγραφές υλικών – Μέρος 4: Ασφαλτομίγματα εν θερμώ (Hot Rolled Asphalt) Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 13108-5 Ασφαλτομίγματα – Προδιαγραφές υλικών – Μέρος 5: Ασφαλτική σκυρομαστίχη Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 13108-6 Ασφαλτομίγματα – Προδιαγραφές υλικών – Μέρος 6: Ασφαλτομαστίχη Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 13108-7 Ασφαλτομίγματα – Προδιαγραφές υλικών – Μέρος 7: Πορώδες ασφαλτόμιγμα Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 1317-5 Οδικά συστήματα αναχαίτισης – Μέρος 5: Απαιτήσεις προϊόντος και αξιολόγηση της συμμόρφωσης για συστήματα αναχαίτισης οχημάτων Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 1337-3 Εφέδρανα δομημάτων – Μέρος 3: Ελαστομερή εφέδρανα Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 1337-5 Εφέδρανα δομημάτων – Μέρος 5: Εφέδρανα εγκιβωτισμένου ελαστομερούς Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 1337-8 Eφέδρανα δομημάτων – Μέρος 8: Eφέδρανα οδήγησης και εφέδρανα συγκράτησης Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 13808 Άσφαλτος και ασφαλτικό συνδετικά – Πλαίσιο προδιαγραφών κατιοντικών ασφαλτικών γαλακτωμάτων Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 13877-3 Οδοστρώματα από σκυρόδεμα – Μέρος 3: Προδιαγραφές για χρήση βλήτρων σε οδοστρώματα από σκυρόδεμα Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 13924 Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών – Προδιαγραφές για ασφάλτους οδοστρωσίας υψηλής σκληρότητας Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 14023 Ασφαλτικά και ασφαλτικά συνδετικά – Πλαίσιο προδιαγραφών, για τροποποιημένη άσφαλτο με πολυμερή Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 14188-1 Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρμών – Μέρος 1: Προδιαγραφές για θερμά υλικά σφράγισης Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 14188-2 Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρμών – Μέρος 2: Προδιαγραφές για ψυχρά υλικά σφράγισης Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 14188-3 Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρμών – Μέρος 3: Προδιαγραφές για προδιαμορφώμενα υλικά σφράγισης Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 1423 Προϊόντα οριζόντιας σήμανσης οδών – Προϊόντα επίπασης – Γυάλινα σφαιρίδια, αντιολισθητικά αδρανή και μίγματα αυτών Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 14388 Διατάξεις μείωσης θορύβου από οδική κυκλοφορία – Προδιαγραφές Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 14399-1 Συστήματα δομικών κοχλιών υψηλής αντοχής για προένταση – Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 1463-1 Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών – Ανακλαστήρες οδοστρωμάτων – Μέρος 1: Απαιτήσεις αρχικών επιδόσεων Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 14695 Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης – Οπλισμένα ασφαλτικά φύλλα στεγάνωσης καταστρωμάτων γεφυρών από σκυρόδεμα και άλλων επιφανειών από σκυρόδεμα με κυκλοφορία οχημάτων – Ορισμοί και χαρακτηριστικά Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 15050 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα – Στοιχεία γεφυρών Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 15129 Αντισεισμικά συστήματα Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 15258 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα – Στοιχεία τοίχων αντιστήριξης Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 15322 Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών – Πλαίσιο προδιαγραφών για διαλύματα και ρευστοποιημένα συνδετικά ασφαλτικών Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 15381 Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα – Απαιτούμενα χαρακτηριστικά για χρήση σε οδοστρώματα και ασφαλτοτάπητες Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 15382 Γεωσυνθετικά διαφράγματα – Απαιτούμενα χαρακτηριστικά για χρήση στην υποδομή συγκοινωνιακών έργων Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 523 Περιβλήματα προενταμένων τενόντων από περιελιγμένη χαλύβδινη ταινία – Ορολογία, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας Οδοποιία

15

ΕΛΟΤ EN 12899-1 Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής σήμανσης – Μέρος 1: Σταθερές πινακίδες Οδοποιία

15

ΕΛΟΤ EN 12899-2 Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής σήμανσης – Μέρος 2: Εσωτερικά φωτιζόμενα στοιχεία σήμανσης νησίδων Οδοποιία

15

ΕΛΟΤ EN 12899-3 Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής σήμανσης – Μέρος 3: Οριοδείκτες και οπισθοανακλαστικά στοιχεία Οδοποιία

1

ΕΛΟΤ ΕΝ 40.4 Ιστοί φωτισμού – Μέρος 4: Απαιτήσεις για ιστούς φωτισμού από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα Οδοποιία κλπ

1

ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 Ιστοί φωτισμού – Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισμού Οδοποιία κλπ

1

ΕΛΟΤ ΕΝ 40-6 Ιστοί φωτισμού – Μέρος 6: Απαιτήσεις για ιστούς φωτισμού από αλουμίνιο Οδοποιία κλπ

1

ΕΛΟΤ ΕΝ 40-7 Ιστοί φωτισμού – Μέρος 7: Απαιτήσεις για ιστούς φωτισμού από οπλισμένο με ίνες σύνθετο πολυμερές Οδοποιία κλπ

2

ΕΛΟΤ ΕΝ 1338 Κυβόλιθοι από σκυρόδεμα – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Οδοποιία κλπ

2

ΕΛΟΤ ΕΝ 1339 Πλάκες πεζοδρομίου από σκυρόδεμα – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Οδοποιία κλπ

2

ΕΛΟΤ ΕΝ 1340 Κράσπεδα από σκυρόδεμα – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Οδοποιία κλπ

5

ΕΛΟΤ EN 13251 Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα – Απαιτούμενα χαρακτηριστικά γεωϋφασμάτων και σχετικών με αυτά προϊόντων για χρήση σε υπόγεια έργα, θεμελιώσεις και κατασκευών αντιστήριξης Οδοποιία κλπ

5

ΕΛΟΤ EN 13252 Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα – Απαιτούμενα χαρακτηριστικά και σχετικών με αυτά προϊόντων για χρήση σε συστήματα αποστράγγισης Οδοποιία κλπ

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 1342 Κυβόλιθοι από φυσικούς λίθους για εξωτερική πλακόστρωση – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Οδοποιία κλπ

14

ΕΛΟΤ EN 12271 Επιφανειακές επαλείψεις – Προδιαγραφές ΟΔΟ-ΥΔΡ- ΟΙΚ

14

ΕΛΟΤ EN 12273 Επιστρώσεις με ασφαλτοπολτό – Απαιτήσεις ΟΔΟ-ΥΔΡ- ΟΙΚ

14

ΕΛΟΤ EN 12794 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα – Πάσσαλοι θεμελίωσης ΟΔΟ-ΥΔΡ- ΟΙΚ

5

ΕΛΟΤ EN 12094-1 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Εξαρτήματα για συστήματα C02 – Μέρος 1: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για αυτόματο ηλεκτρικό έλεγχο και μηχανισμούς χρονο – καθυστέρησης Πυρασφάλεια

5

ΕΛΟΤ EN 12094-13 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριο – Μέρος 13: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για βαλβίδες ελέγχου και βαλβίδες αντεπιστροφής Πυρασφάλεια

5

ΕΛΟΤ EN 12259-3 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού – Μέρος 3: Εγκαταστάσεις ξηρού συναγερμού Πυρασφάλεια

5

ΕΛΟΤ EN 12259-4 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού ψεκασμού νερού – Μέρος 4: Υδροκίνητες διατάξεις συναγερμού Πυρασφάλεια

5

ΕΛΟΤ EN 671-1 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Συστήματα με εύκαμπτους σωλήνες – Μέρος 1: Πυροσβεστικές φωλιές με ημιάκαμπτο σωλήνα Πυρασφάλεια

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-10 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριο – Μέρος 10: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για πρεσσαριστούς διακόπτες Πυρασφάλεια

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-11 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριο – Μέρος 11: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για μηχανικές διατάξεις ζύγισης Πυρασφάλεια

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-12 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Εξαρτήματα για οτυστήματα κατάσβεσης με αέριο – Μέρος 12: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για πνευματικές διατάξεις συναγερμού Πυρασφάλεια

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-2 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριο – Μέρος 2 Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για μη αυτόματο ηλεκτρικό έλεγχο και διατάξεις καθυστέρησης Πυρασφάλεια

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-3 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριο – Μέρος 3: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για χειροκίνητους μηχανισμούς ενεργοποίησης και διακοπής Πυρασφάλεια

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-4 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριο – Μέρος 4: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για εξαρτήματα βαλβίδων δοχείου και τους ενεργοποιητές τους Πυρασφάλεια

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-5 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Εξαρτήματα για συστήματα πυρόσβεσης με αέριο – Μέρος 5: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για επιλογή βαλβίδων υψηλής και χαμηλής πίεσης και των ενεργοποιητών τους σε συστήματα CΟ2 Πυρασφάλεια

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-6 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριο – Μέρος 6: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για το μη ηλεκτρικά αδρανοποιημένο μηχανισμό σε συστήματα CΟ2 Πυρασφάλεια

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-7 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριο – Μέρος 7: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για ακροφύσια σε συστήματα CΟ2 Πυρασφάλεια

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-9 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριο – Μέρος 9: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για ειδικούς πυρανιχνευτές Πυρασφάλεια

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-1 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού – Μέρος 1: Καταιονητήρες Πυρασφάλεια

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-2 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού – Μέρος 2: Συστήματα συναγερμού με υδραυλική βαλβίδα Πυρασφάλεια

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-5 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού ψεκασμού νερού – Μέρος 5: Ανιχνευτές ροής νερού Πυρασφάλεια

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 12416-1 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Συστήματα σκόνης – Μέρος 1: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για εξαρτήματα Πυρασφάλεια

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 12416-2 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Συστήματα σκόνης – Μέρος 2: Σχεδιασμός, κατασκευή και συντήρηση Πυρασφάλεια

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 13565-1 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Συστήματα αφρού – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για εξαρτήματα Πυρασφάλεια

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 671-2 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Συστήματα με σωλήνες – Μέρος 2 Συστήματα με επιπεδούμενους σωλήνες Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-1 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριο – Μέρος 1: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για ηλεκτρικές διατάξεις αυτομάτου ελέγχου και χρονοκαθυστέρησης Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-10 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριο – Μέρος 10: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για μανόμετρα και πρεσσοστατικούς διακόπτες Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-11 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριο – Μέρος 11: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για μηχανικές διατάξεις ζύγισης Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-12 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριο – Μέρος 12: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για πνευματικές διατάξεις συναγερμού. Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-13 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριο – Μέρος 13: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για βαλβίδες ελέγχου και βαλβίδες αντεπιστροφής Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-2 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριο – Μέρος 2: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για μη ηλεκτρικές διατάξεις αυτομάτου ελέγχου και χρονοκαθυστέρησης Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-3 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριο – Μέρος 3: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για χειροκίνητους μηχανισμούς ενεργοποίησης και διακοπής Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-4 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριο – Μέρος 4: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για εξαρτήματα βαλβίδων δοχείων και των ενεργοποιητών τους Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-5 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριο – Μέρος 5: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για βαλβίδες επιλογής υψηλής και χαμηλής πίεσης και των ενεργοποιητών σε συστήματα CO2 Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-6 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριο – Μέρος 6: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για το μη ηλεκτρικό αδρανοποιημένο μηχανισμό με συστήματα CO2 Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-7 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριο – Μέρος 7: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για ακροφύσια σε συστήματα CO2 Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-8 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριο – Μέρος 8: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για συνδέσμους Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-9 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριο – Μέρος 9: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για ειδικούς πυρανιχνευτές Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.01 Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας – Μέρος 1: Προδιαγραφή για πετάσματα καπνού Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.02 Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας – Μέρος 2: Προδιαγραφή για συνήθη καπνό και ανεμιστήρες απαγωγής θερμότητας Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.03 Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας – Μέρος 3: Προδιαγραφή για μηχανισμούς απαγωγής καπνού και θερμότητας Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.06 Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας – Μέρος 6: Προδιαγραφή για συστήματα διαφορικής πίεσης – Σύνεργα εξαρτημάτων Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.10 Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας – Μέρος 10: Παροχές ενέργειας Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-1 Μόνιμασυστήματα πυρόσβεσης – Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού – Μέρος 1: Καταιονιτήρες Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-2 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού – Μέρος 2: Συστήματα συναγερμού με υδραυλική βαλβίδα Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-3 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού – Μέρος 3: Βαλβίδα συναγερμού ξηρού τύπου Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-4 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού ψεκασμού νερού – Μέρος 4: Υδροκίνητες διατάξεις συναγερμού Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-5 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού ψεκασμού νερού – Μέρος 5: Ανιχνευτές ροής νερού Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12416-1 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Συστήματα σκόνης – Μέρος 1: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για εξαρτήματα Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12416-2 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Συστήματα σκόνης – Μέρος 2: Σχεδιασμός, κατασκευή και συντήρηση Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 13565-1 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Συστήματα αφρού – Μέρος 1: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για εξαρτήματα Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 14604 Διατάξεις ανιχνευτών καπνού Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 54.02 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού – Μέρος 2: Εξοπλισμός ελέγχου και ενδείξεων Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 54.03 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού – Μέρος 3: Ηχητικές διατάξεις συναγερμού Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 54.04 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού – Μέρος 4: Εξοπλισμός παροχής ισχύος Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 54.05 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού – Μέρος 5: Ανιχνευτές θερμότητας – Σημειακοί ανιχνευτές Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 54.07 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού – Μέρος 7: Ανιχνευτές καπνού – Σημειακοί ανιχνευτές που λειτουργούν με διάχυτο φώς, δέσμη φωτός ή ιονισμό Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 54.10 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού – Μέρος 10: Ανιχνευτές φλόγας – Σημειακοί ανιχνευτές Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 54.11 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού – Μέρος 11: Εκκινητές χειρός Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 54.12 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού – Μέρος 12: Ανιχνευτές καπνού – Γραμμικοί ανιχνευτές που λειτουργούν με ακτίνα φωτός Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 54.17 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού – Μέρος 17: Απομονωτές βραχυκυκλώματος Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 54.18 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού – Μέρος 18: Συσκευές εισαγωγής/εξαγωγής Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 54.20 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού – Μέρος 20: Αναρροφητικοί ανιχνευτές καπνού Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 54.21 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού – Μέρος 21: Εξοπλισμός μετάδοσης συναγερμού και σημάτων προειδοποίησης για την ύπαρξη σφαλμάτων Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 54.25 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού – Μέρος 25: Ραδιοζευκτά εξαρτήματα Πυρασφάλεια

14

ΕΛΟΤ EN 54-16 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού – Μέρος 16: Εξοπλισμός ελέγχου και ενδείξεων συναγερμού με φωνή Πυρασφάλεια

14

ΕΛΟΤ EN 54-24 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού – Μέρος 24: Μέρη συστημάτων συναγερμού με φωνή – Μεγάφωνα Πυρασφάλεια

15

ΕΛΟΤ EN 12101-7 Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας – Μέρος 7: Διατομές αγωγών καπνού Πυρασφάλεια

15

ΕΛΟΤ EN 12101-8 Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας – Μέρος 8: Διαφράγματα ελέγχου καπνού Πυρασφάλεια

15

ΕΛΟΤ EN 15650 Αερισμός κτιρίων – Πυροδιαφράγματα Πυρασφάλεια

15

ΕΛΟΤ EN 54-23 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού – Μέρος 23: Διατάξεις συναγερμού – Οπτικές διατάξεις συναγερμού Πυρασφάλεια

4

ΕΛΟΤ ΕΝ 13450 Αδρανή για έρμα σιδηροδρομικών γραμμών Σιδηροδρομικά

5

ΕΛΟΤ EN 13250 Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα – Απαιτούμενα χαρακτηριστικά για χρήση στην κατασκευή σιδηροδρόμων Σιδηροδρομικά

9

ΕΛΟΤ EN 1279-5 Υαλος για δομική χρήση – Μονάδες μονωτικών υαλοστασίων – Μέρος 5: Αξιολόγηση της συμμόρφωσης Υαλουργικά

9

ΕΛΟΤ EN 14179-2 Υαλος για δομική χρήση – Νάτριο – άσβεστοπυ-ριτική ύαλος ασφαλείας σκληρυμένη θερμικά και κατεργασμένη με Heat Soak – Μέρος 2: Αξιολό-γηση της συμμόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος Υαλουργικά

9

ΕΛΟΤ EN 14321-2 Υαλος για δομική χρήση – Θερμικά σκληρυμένη ύαλος ασφαλείας με βάση πυριτικές αλκαλικές γαίες – Μέρος 2: Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος Υαλουργικά

9

ΕΛΟΤ EN 14449 Υαλος για δομική χρήση – Ύαλος πολλαπλών στρώσεων και ύαλος ασφαλείας πολλαπλών στρώσεων – Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος Υαλουργικά

14

ΕΛΟΤ EN 1036-2 Ύαλος δομικής χρήσης – Καθρέπτες από επίπεδο γυαλί με επικάλυψη αργύρου για εσωτερική χρήση – Μέρος 2: Αξιολόγηση συμμόρφωσης, πρότυπο προϊόντος Υαλουργικά

14

ΕΛΟΤ EN 1051-2 Yαλος για δομική χρήση – Υαλότουβλα δόμησης και επιστρώσεων – Μέρος 2: Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/ Πρότυπο προϊόντος Υαλουργικά

14

ΕΛΟΤ EN 1096-4 Yαλος για δομική χρήση – Επενδυμένη ύαλος – Μέρος 4: Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος Υαλουργικά

14

ΕΛΟΤ EN 12150-2 Ύαλος για δομική χρήση – θερμικά σκληρυμένη νάτριο – άσβεστο – πυριτική ύαλος – Μέρος 2: Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος Υαλουργικά

14

ΕΛΟΤ EN 12337-2 Ύαλος για δομική χρήση – Νάτριο – άσβεστο – πυριτική ύαλος ενισχυμένη χημικά – Μέρος 2: Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος Υαλουργικά

14

ΕΛΟΤ EN 13024-2 Ύαλος για δομική χρήση – θερμικά σκληρυμένη βοριοπυριτική ύαλος ασφαλείας – Μέρος 2: Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος Υαλουργικά

14

ΕΛΟΤ EN 14178-2 Υαλος για δομική χρήση – Προϊόντα υάλου με βάση πυριτικές αλκαλικές γαίες – Μέρος 2: Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος Υαλουργικά

14

ΕΛΟΤ EN 1748-1-2 Yαλος για δομική χρήση – Ειδικά βασικά προϊόντα – Βοριοπυριτικοί ύαλοι – Μέρος 1 – 2: Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος Υαλουργικά

14

ΕΛΟΤ EN 1748-2-2 Yαλος για δομική χρήση – Ειδικά βασικά προϊόντα – Μέρος 2 – 2: Υαλοκεραμικά – Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος Υαλουργικά

14

ΕΛΟΤ EN 1863-2: Ύαλος για δομική χρήση – Νάτριο – άσβεστο – πυριτική ύαλος ενισχυμένη θερμικά – Μέρος 2: Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος Υαλουργικά

14

ΕΛΟΤ EN 572-9 Ύαλος για δομική χρήση – Βασικά προϊόντα από νάτριο – άσβεστο – πυριτική ύαλο – Μέρος 9: Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/πρότυπο προϊόντος Υαλουργικά

5

ΕΛΟΤ EN 13253 Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα – Απαιτούμενα χαρακτηριστικά και σχετικών με αυτά προϊόντων σε συστήματα ελέγχου εξωτερικής διάβρωσης Υδραυλικά έργα

5

ΕΛΟΤ EN 13254 Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα – Απαιτούμενα χαρακτηριστικά γεωϋφασμάτων και σχετικών με αυτά προϊόντων για χρήση στην κατασκευή δεξαμενών και φραγμάτων Υδραυλικά έργα

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 13255 Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα – Απαιτούμενα χαρακτηριστικά γεωϋφασμάτων και σχετικών με αυτά προϊόντων για χρήση στην κατασκευή καναλιών Υδραυλικά έργα

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 13256 Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα – Απαιτούμενα χαρακτηριστικά γεωϋφασμάτων και σχετικών με αυτά προϊόντων για χρήση στην κατασκευή σηράγγων και υπογείων κατασκευών Υδραυλικά έργα

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 13257 Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα – Απαιτούμενα χαρακτηριστικά γεωϋφασμάτων και σχετικών με αυτά προϊόντων για χρήση στην κατασκευή σηράγγων και υπογείων κατασκευών Υδραυλικά έργα

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 13265 Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα – Απαιτούμενα χαρακτηριστικά γεωϋφασμάτων και σχετικών με αυτά προϊόντων για έργα αντιρρύπανσης υγρών αποβλήτων Υδραυλικά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 10224 Μη κεκραμένοι χαλυβδοσωλήνες και εξαρτήματα για τη μεταφορά υδατικών υγρών συμπεριλαμβανομένου του ύδατος για κατανάλωση από τον άνθρωπο – Τεχνικοί όροι παράδοσης Υδραυλικά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 10255 Μη κεκραμένοι χαλυβδοσωλήνες κατάλληλοι για συγκόλληση και κατασκευή σπειρωμάτων – Τεχνικοί όροι παράδοσης Υδραυλικά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 10311 Συνδέσεις χαλυβδοσωλήνων και εξαρτημάτων για τη μεταφορά ύδατος και άλλων υδατικών υγρών Υδραυλικά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 10312 Συγκολλητοί χαλύβδινοι ανοξείδωτοι σωλήνες μεταφοράς υδατικών υγρών συμπεριλαμβανομένου του ύδατος για κατανάλωση από τον άνθρωπο – Τεχνικοί όροι παράδοσης Υδραυλικά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13101 Βαθμίδες φρεατίων επίσκεψης – Απαιτήσεις, σήμανση, δοκιμές και αξιολόγηση της συμμόρφωσης Υδραυλικά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13361 Γεωσυνθετικά διαφράγματα – Απαιτούμενα χαρακτηριστικά για χρήση στην κατασκευή δεξαμενών και φραγμάτων Υδραυλικά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13362 Γεωσυνθετικά διαφράγματα – Απαιτούμενα χαρακτηριστικά για χρήση στην κατασκευή αυλακιών Υδραυλικά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13491 Γεωσυνθετικά διαφράγματα – Απαιτούμενα χαρακτηριστικά για χρήση διαφράγματος υγρών στην κατασκευή σηράγγων και υπόγειων έργων Υδραυλικά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13492 Γεωσυνθετικά διαφράγματα – Απαιτούμενα χαρακτηριστικά για χρήση στην κατασκευή χώρων απόθεσης υγρών αποβλήτων, σταθμών μεταφοράς ή δευτερεύουσας αποθήκευσης Υδραυλικά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13493 Γεωσυνθετικά διαφράγματα – Απαιτούμενα χαρακτηριστικά για χρήση στην κατασκευή χώρων αποθήκευσης και διάθεσης στερεών αποβλήτων Υδραυλικά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 1433 Κανάλια αποστράγγισης σε ζώνες κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων – Ταξινόμηση, σχεδιασμός και απαιτήσεις δοκιμών, σήμανση και αξιολόγηση της συμμόρφωσης Υδραυλικά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 14396 Σταθερές κλίμακες ανθρωποθυρίδων Υδραυλικά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 14680 Συγκολλητικά για τα δίκτυα θερμοπλαστικών σωλήνων χωρίς πίεση – Προδιαγραφές Υδραυλικά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 14814 Συγκολλητικά για τα συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για ρευστά υπό πίεση – Προδιαγραφές Υδραυλικά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 14844 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα – Οχετοί ορθογωνικής διατομής Υδραυλικά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 1916 Τσιμεντοσωλήνες και ειδικά τεμάχια από σκυρόδεμα άοπλο ή οπλισμένο ή ενισχυμένο με ίνες χάλυβα Υδραυλικά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 1917 Ανθρωποθυρίδες και φρεάτια επίσκεψης από σκυρόδεμα άοπλο ή οπλισμένο ή ενισχυμένο με ίνες χάλυβα Υδραυλικά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 295-10 Εφυαλωμένοι πήλινοι σωλήνες, εξαρτήματα και σύνδεσμοι τους για αποχετεύσεις και υπονόμους – Μέρος 10: Απαιτήσεις επίδοσης Υδραυλικά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 588-2 Σωλήνες από ινοτσιμέντο για οχετούς και αποχετεύσεις – Μέρος 2: Ανθρωποθυρίδες και θυρίδες επίσκεψης Υδραυλικά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 598 Σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο, ειδικά τεμάχια, εξαρτήματα και οι συνδέσεις τους για εφαρμογές αποχέτευσης – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών Υδραυλικά έργα

4

ΕΛΟΤ ΕΝ 13383-1 Φυσικοί ογκόλιθοι – Μέρος 1: Προδιαγραφή Υδραυλικά, Λιμενικά

16

ETAG 001 Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυρόδεμα – Παραρτήματα Α και Β Επισκευές – ενισχύσεις

16

ETAG 001 Μεταλλικά αγκύρια για γρήση στο σκυρόδεμα – Παράρτημα C Επισκευές – ενισχύσεις

16

ETAG 001-1 Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυοόδεμα – Μέρος 1: Γενικότητες Επισκευές – ενισχύσεις

16

ETAG 001-2 Μεταλλικά αγκύρια για χρήση ατο σκυρόδεμα – Μέρος 2: αγκύρια εκτόνωσης ελεγχόμενα με δυναμόμετρο Επισκευές – ενισχύσεις

16

ETAG 001-3 Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυρόδεμα – Μέρος 3: αγκύρια βραχείας κεφαλής Επισκευές – ενισχύσεις

16

ETAG 001-4 Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυρόδευα – Μέρος 4: αγκύρια διαστολής ελεγχόμενης παραμόρφωσης Επισκευές – ενισχύσεις

16

ETAG 001-5 Μεταλλικά αγκύρια νια χρήση στο σκυρόδευα – Μέρος 5: Ενσωματωμένα αγκύρια Επισκευές – ενισχύσεις

16

ETAG 001-6 Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυρόδεμα – Μέρος 6: Αγκύρια πολλαπλών χρήσεων για μη δομικές εφαρμογές Επισκευές – ενισχύσεις

16

ETAG 002-1 Συστήματα φερόντων υαλοστασίων με σφραγιστικά – Μέρος 1: Συστήματα με ή χωρίς στηρίγματα Κουφώματα

16

ETAG 002-2 Συστήματα φερόντων υαλοστασίων με σφραγιστικά – Μέρος 2: Συστήματα αλουμινίου με επίστρωση Κουφώματα

16

ETAG 002-3 Συστήματα φερόντων υαλοστασίων με σφραγιστικά Μέρος 3: Συστήματα με ενσωματωμένη θερμοφραγή στη διατομή Κουφώματα

16

ETAG 003 Εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά τους για διαγωριστικά εσωτερικών χώρων Κτιριακά έργα

16

ETAG 004 Εξωτερικά συστήματα θερμομόνωσης με εξωτεοικό επίχρισμα – ETICS Κτιριακά έργα

16

ETAG 005 Eξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά υγρής επάλειψης για στεγάνωση δωμάτων Κτιριακά έργα

16

ETAG 006 Συστήυατα μηχανικά στερεωμένων εύκαυπτων μεμβρανών στενάνωσης δωμάτων Κτιριακά έργα

16

ETAG 007 Εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά για κτίρια με ξύλινο σκελετό Ξύλινες κατασκευές

16

ETAG 008 Εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά για προκατασκευασμένες κλίμακες. Κτιριακά έργα

16

ETAG 009 Μόνιμα μη φέροντα εξώφυλλα από εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά ή συναρμολογη-θέντα συστήματα, τοποθετούμενα σε διάτρητα στοιχεία ή πετάσματα μονωτικών υλικών και σε ορισμένες περιπτώσεις και σε σκυρόδεμα. Κτιριακά έργα

16

ETAG 010 Εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά για αυτοφερόμενα διαφανή προϊόντα κάλυψης στεγών Κτιριακά έργα

16

ETAG 011 Υποστυλώματα και δοκοί ελαφράς σύνθεσης με βάση το ξύλο Ξύλινες κατασκευές

16

ETAG 012 Εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά για κατασκευή κτιρίων από προκατασκευασμένο δομικό στοιχείο Κτιριακά έργα

16

ETAG 013 Εξαρτήματα προέντασης και συμπαρομαρτούντα υλικά για προεντεταμένες κατασκευές Οδοποιία

16

ETAG 014 Πλαστικά αγκύρια για στερέωση εξωτερικών συστημάτων θερμομόνωσης με εξωτερικό επίχρισμα. Κτιριακά έργα

16

ETAG 015 Τρισδιάστατα καρφοελάσματα Ξύλινες κατασκευές

16

ETAG 016-1 Σύνθετα αυτοφερόμενα ελαφρά πετάσματα – Μέρος 1: Γενικότητες Κτιριακά έργα

16

ETAG 016-2 Σύνθετα αυτοφερόυενα ελαφρά πετάσματα – Μέρος 2: Ιδιαιτερότητες σύνθετων αυτοφερόμενων ελαφρών πετασμάτων για χρήση σε στέγες Κτιριακά έργα

16

ETAG 016-3 Σύνθετα αυτοφερόυενα ελαφοά πετάσματα – Μέοος 3: Ιδιαιτερότητες σύνθετων αυτοφερό-μενων ελαφρών πετασμάτων για χρήση σε εξωτερικούς τοίχους και πλακόστρωτες επενδύσεις Κτιριακά έργα

16

ETAG 016-4 Σύνθετα αυτοφερόμενα ελαφρά πετάσματα – Μέρος 4: Ιδιαιτερότητες σύνθετων αυτοφερόμενων ελαφρών πετασμάτων για χρήση σε εσωτερικούς τοίχους και οροφές Κτιριακά έργα

16

ETAG 017 Εξαρτήματα και υλικά επενδύσεων Κτιριακά έργα

16

ETAG 018-1 Προϊόντα πυροπροστασίας – Μέρος 1: Γενικότητες Πυρασφάλεια

16

ETAG 018-4 Προϊόντα πυροπροστασίας – Μέρος 4: Προϊόντα και εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά για πυροπροοτατευτικά πετάσματα, πλάκες και τάπητες Πυρασφάλεια

16

ETAG 019 Προκατασκευασμένα φέροντα πετάσματα με βάση το ξύλο με τανυσμένη επικάλυψη Κτιριακά έργα

16

ETAG 020-1 Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών χρήσεων σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία σε μη φέρουσες εφαρμογές – Μέρος 1: Γενικότητες Κτιριακά έργα

16

ETAG 020-2 Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών χρήσεων σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία σε μη φέρουσες εφαρμογές – Μέρος 2: Πλαστικά αγκύρια για χρήση σε συνήθη σκυροδέματα Κτιριακά έργα

16

ETAG 020-3 Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών γρήσεων σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία σε μη φέρουσες εφαρμογές – Μέρος 3: Πλαστικά αγκύρια για χρήση σε συμπαγή τοιχοποιία Κτιριακά έργα

16

ETAG 020-4 Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών γρήσεων σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία σε μη φέρουσες εφαρμογές – Μέρος 4: Πλαστικά αγκύρια για χρήση σε τοιχοποιία με διάτρητα τούβλα Κτιριακά έργα

16

ETAG 020-5 Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών χρήσεων σε σκυρόδευα και τοιχοποιία σε μή φέρουσες εφαρμογές – Μέρος 5: Πλαστικά αγκύρια για χρήση σε αυτόκλειστο σκυρόδεμα και προσαρτήματα Α, Β, και Γ Κτιριακά έργα

16

ETAG 021-1 Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά αποθηκών ψυχρής συντήρησης – Μέρος 1: Εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά για κατασκευή ψυχρών θαλάμων ΗΛΜ

16

ETAG 021-2 Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά αποθηκών ψυχρής συντήρησης Μέρος 2: Εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά για τα περιβλήματα καθώς και για τα κτίρια αποθηκών ψυχρής συντήρησης ΗΛΜ

16

ETAG 022 Εξαρτήυατα και συμπαρομαρτούντα υλικά για στενάνωση εξωτερικών δωμάτων και τοίχων – Προσαρτήματα Α, Β, Γ, Δ, E, ΣΤ, Ζ, H και I Κτιριακά έργα

16

ETAG 022-1 Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για στενάνωση εξωτερικών δωμάτων και τοίχων – Μέρος 1: Επιστρώσεις υγρής επάλειψης με ή χωρίς προστασία Κτιριακά έργα

16

ETAG 022-2 Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για εξωτερική στενάνωση δωμάτων και τοίχων – Μέρος 2: Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για εύκαμπτα φύλλα Κτιριακά έργα

16

ETAG 022-3 Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για εξωτερική στεγάνωση δωμάτων και τοίχων – Μέρος :2 Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά με πλάκες εγγενώς στεγανοποιημένες Κτιριακά έργα

16

ETAG 023 Προκατασκευασμένες κτιριακές μονάδες Κτιριακά έργα

16

ETAG 024 Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για κατασκευή κτιρίων με πλαίσια από σκυρόδεμα Κτιριακά έργα

16

ETAG 025 Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για κατασκευή κτιρίων με μεταλλικά πλαίσια Κτιριακά έργα

16

ETAG 026-1 Πυροφράγματα και πυροσφρανιστικά – Μέρος 1: Γενικότητες Πυρασφάλεια

16

ETAG 026-2 Πυροφράνματα και πυροσφρανιστικά – Μέρος 2: Σφοανιστικά έναντι διείσδυσης της φωτιάς Πυρασφάλεια

16

ETAG 026-3 Πυροφράγματα και πυροσφραγιστικά – Μέρος 3: Σφραγιστικά για ευθύγραμμες συνδέσεις και γεμίσματα κενών Πυρασφάλεια

16

ETAG 026-5 Πυροφράγματα και πυροσφραγιστικά – Μέρος 5 Φράγματα κοιλοτήτων Πυρασφάλεια

16

ETAG 027 Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για προστασία από πτώσεις βράχων Οδοποιία

16

ETAG 029 Μεταλλικά αγκύρια με βλήτρα νια χρήση σε τοιχοποιία. Προσάρτημα Α, προσάρτημα Β, Προσάρτημα Γ Επισκευές – ενισχύσεις

16

ETAG 031-1 Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για ανεστραμμένη μόνωση δωμάτων. Μέρος 1 : Γενικότητες Κτιριακά έργα

16

ETAG 031-2 Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για ανεστραμμένη μόνωση δωμάτων – Μέρος 2 : Μόνωση με προστατευτική επίστρωση Κτιριακά έργα

16

ETAG 033 Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά υγρής εφαρμογής για στεγάνωση καταστρώματος γεφυρών Οδοποιία

16

ETAG 035 Ασφαλτοδέματα πολύ λεπτής στρώσης Οδοποιία

16

ETAG018- 2 Προϊόντα πυροπροστασίας – Μέρος 2: Αντιδραστική επικάλυψη για πυροπροστασία χαλύβδινων στοιχείων Πυρασφάλεια

16

ETAG018-3 Προϊόντα πυροπροστασίας – Μέρος 3: Εξωτερικά επιχρίσματα και εξαρτήματα με συμπαρο-μαρτούντα υλικά για εφαρμογές πυραντίστασης Πυρασφάλεια