Εκπαιδευτική δραστηριότητα

Το εκπαιδευτικό έργο του εργαστηρίου περιλαμβάνει Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά μαθήματα στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών και Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Τα προπτυχιακά μαθήματα περιλαμβάνουν:

1. Υποστήριξη Υπογείων Έργων. Διδάσκεται στο 8ο εξάμηνο της Σχολής ΜΜ-Μ και ασχολείται με θέματα όπως η εντατική κατάσταση γύρω από υπόγεια ανοίγματα και οι μέθοδοι αντιστήριξης των υπογείων εκσκαφών (Ορθοστάτες, Χαλύβδινα πλαίσια και μέσα σύνδεσης – Δικτυωτοί φορείς, Σκυρόδεμα – Πρόσθετα, Χάλυβας οπλισμού – Ινες, Ήλοι)

2. Στοιχεία Θεμελιώσεων και Αντιστηρίξεων. Διδάσκεται στο 9ο εξάμηνο της Σχολής ΜΜ-Μ και ασχολείται με θέματα μεθόδων ανάλυσης και σχεδιασμού θεμελιώσεων και έργων αντιστήριξης.

3. Μηχανική Πετρωμάτων. Διδάσκεται στο 7ο εξάμηνο της Σχολής ΜΜ-Μ και παρέχει στους φοιτητές τις βασικές γνώσεις μηχανικής των πετρωμάτων και των εδαφών ενώ ταυτοχρόνως εξοικειώνει τους φοιτητές με τις μεθόδους εργαστηριακών και επί τόπου μετρήσεων καθώς και των περιορισμών τους σε ότι αφορά στη χρήση τους κατά τον γεωτεχνικό σχεδιασμό έργου.

4. Σχεδιασμός και Κατασκευή Σηράγγων. Διδάσκεται στο 9ο εξάμηνο της Σχολής ΜΜ-Μ και παρέχει στους μελλοντικούς μηχανικούς εξοικείωση με τις τεχνικές διάνοιξης σηράγγων από τις παλαιότερες μέχρι τις πλέον σύγχρονες και δίνει τις θεωρητικές και πρακτικές αρχές σχεδιασμού σε σκληρούς και μαλακούς σχηματισμούς με βάση τις διαθέσιμες γεωτεχνικές πληροφορίες.

5. Ειδικά Θέματα Γεωτεχνικής Μηχανικής. Διδάσκεται στο 9ο εξάμηνο της Σχολής ΜΜ-Μ και παρέχει στους φοιτητές μία ευρεία γνώση των σημαντικότερων μεθόδων ανάλυσης στη γεωτεχνική μηχανική, με έμφαση σε θέματα ευστάθειας εδαφικών πρανών και γεωτεχνικής ανάλυσης με χρήση σχετικών λογισμικών.

6. Στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος. Διδάσκεται στο 6ο εξάμηνο της Σχολής ΜΜ-Μ και παρέχει στους μελλοντικούς μηχανικούς τις απαιτούμενες γνώσεις για την κατανόηση του σχεδιασμού δομικών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα και χάλυβα.

Τα μεταπτυχιακά μαθήματα περιλαμβάνουν:

YE1. Προχωρημένη Μηχανική των Πετρωμάτων (2ο εξάμηνο ΔΠΜΣ “Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπόγειων Έργων”)

YE3. Γεωτεχνική Παρακολούθηση και Άμεση Υποστήριξη Υπογείων Έργων (2ο εξάμηνο ΔΠΜΣ “Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπόγειων Έργων”)

EX2. Γεωτεχνική και Γεωφυσική Έρευνα Υπεδάφους (1ο εξάμηνο ΔΠΜΣ “Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπόγειων Έργων”)

YX4. Μόνιμη Επένδυση Σηράγγων και Υπογείων Έργων (1ο εξάμηνο ΔΠΜΣ “Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπόγειων Έργων”)