Π. Νομικός

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων με κριτές

2012

 • 2012.1. Karatza Z.T., Nomikos P.P. & Sofianos A.I. “Bonded Particles and Grain Based Models of Dionysos marble in uniaxial compression”, Rock Engineering for Sustainable Underground Construction, EUROCK, ISRM International Symposium, Stockholm 28-30 May.
 • 2012.2. Nomikos P.P. & Sofianos A.I. “Analytical evaluation of the potential for spalling or falling rock”, Rock Engineering for Sustainable Underground Construction, EUROCK, ISRM International Symposium, Stockholm 28-30 May.
 • 2012.3. Sakkas KM, Nomikos PP, Sofianos AI and Panias D.  “Inorganic polymeric materials for passive fire protection of underground constructions”, FIRE AND MATERIALS, Published online in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com). DOI: 10.1002/fam.2119.
 • 2012.4. Σακκάς ΚΜ, Νομικός ΠΠ, Πάνιας Δ, Σοφιανός ΑΙ.  «Αξιοποίηση της σκωρίας ηλεκτροκαμίνων της Γ.Μ.Ε.Ε ΛΑΡΚΟ ως υλικό παθητικής πυροπροστασίας σε σήραγγες», σελ.19-28, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΒΙΠΑΡ «Αξιοποίηση βιομηχανικών παραπροϊόντων στη δόμηση», 24-25/9/2012, Θεσσαλονίκη.

2011

 • 2011.1. Athanasopoulos SD, Nomikos PP & Sofianos AI. “Burgers rock creep around axisymmetric tunnels”, Proc. 12th ISRM International Congress on Rock Mechanics “Harmonising Rock Engineering and the Environment, Beijing.
 • 2011.2. Athanasopoulos SD, Nomikos PP,  Sofianos AI. “Time-Dependent Rock Behaviour in Tunnelling”. Proc. 15th European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Athens, IOS Press, pp 1615-1620.
 • 2011.3. Boulamatsi S.A., Nomikos P.P. & Sofianos A.I. “Numerical evaluation of stress distribution along grouted rockbolts” Proc. 12th ISRM International Congress on Rock Mechanics “Harmonising Rock Engineering and the Environment, Beijing., 1461-65.
 • 2011.4. Nomikos P.P., Sakkas K.M. & Sofianos A.I. “Acoustic emission of Dionysos marble specimens in uniaxial compression”, Proc. 12th ISRM International Congress on Rock Mechanics “Harmonising Rock Engineering and the Environment, Beijing.
 • 2011.5. Nomikos PP, Rahmannejad Reza, Sofianos AI.  “Supported Axisymmetric Tunnels Within Linear Viscoelastic Burgers Rocks”, Rock Mechanics and Rock Engineering: Volume 44, Issue 5, Page 553-564.
 • 2011.6. Nomikos PP, Sofianos AI.  “An analytical probability distribution for the factor of safety in underground rock mechanics”, International Journal Rock Mechanics & Mining Sciences,.48, 597-605.
 • 2011.7. Yiouta-Mitra P, Steiakakis C, Merziotis D, Nomikos PP, Sofianos AI. “Ionia Odos: Tunnelling through undisturbed anisotropic flysch formation”, 1st Scientific Congress on Tunnels and Uunderground Structures in South-East Europe USING UNDERGROUND SPACE“ April 7-9, Dubrovnik, Croatia.
 • 2011.8. Κόνσουλας ΙΙ, Νομικός ΠΠ, Σοφιανός ΑΙ. “Δυνατότητες αντιστήριξης βαθιών εκσκαφών με ινοπλισμένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα”, Ορυκτός Πλούτος, 161, 23-32.

2010

 • 2010.1. Papavasiliou S., Nomikos P.P., Sofianos A.I. “Tunnel overstressing due to anisotropic rock structure”, No 81 (p. 145) in Proc..ISRM International Symposium 2010 and 6th Asian Rock Mechanics Symposium. 23-27 October, New Delhi, India.
 • 2010.2. Nomikos P.P., Katsikogianni P., Sakkas K.M. & Sofianos A.I.  “Acoustic emission during flexural loading of two Greek marbles”, Rock Mechanics in Civil and Environmental Engineering, EUROCK 2010, EPFL, Lausanne, Switzerland, June 15-18, CRC Press, pp 95-98.
 • 2010.3. Τσάιμου Α., Νομικός Π., Σοφιανός Α. “Προσομοίωση άρρηκτου πετρώματος με τη μέθοδο διακριτών στοιχείων”, 6ο Παν. Συν. Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής – Βόλος, Β 251-258.
 • 2010.4. Νομικός Π., Χριστοδουλοπούλου Σ., Σοφιανός Α. Απλοποιημένη πιθανοτική μελέτη σήραγγας, 6ο Παν. Συν. Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής – Βόλος, 441-448.
 • 2010.5. Σακκάς Κ., Νομικός Π., Χουμανίδης Δ., Δελένδας Σ., Σοφιανός Α. “Διερεύνηση της φέρουσας ικανότητας μεταλλικών δικτυωτών πλαισίων υποστήριξης σηράγγων”, 6ο Παν. Συν. Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής – Βόλος, Β 391-398.
 • 2010.6. Σακκάς Κ., Νομικός Π., Πανιάς Δ., Σοφιανός Α. “Προστασία Σηράγγων από Πυρκαγιά”, 6ο Παν. Συν. Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής – Βόλος, Β 383-390.

2009

 • 2009.1. Nomikos PP, Sofianos AI. Response of some lined tunnels within original HB and equivalent MC rock masses. SINOROCK2009, 19-22 May, Hong Kong.

2008

 • 2008.1. Κατσικογιάννη, Νομικός, Perrier, Μιχαηλίδης, Σοφιανός. «Ποιοτικός έλεγχος ινοπλισμένου σκυροδέματος στη σηραγγοποιία», 1ο Ελληνικό Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, 21-23 Μαΐου, ΤΕΕ.
 • 2008.2. Σακκάς Κ, Νομικός ΠΠ, Δελένδας Σ, Σοφιανός ΑΙ. «Δοκιμές φόρτισης τοξοτών δικτυωτών δοκών υποστήριξης σηράγγων», 6ο Ελληνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Ιωάννινα, 2-4 Οκτωβρίου 2008, Τόμος 2, σελ. 118-125.
 • 2008.3. Nomikos PP, Sofianos AI. “Progressive failure of 2D symmetric rock wedges”, 5th ARMS, Tehran, Iran, 24-26 November 2008, Volume 2, pp. 793-800
 • 2008.4. Nomikos PP, Tzinieris A, Sofianos AI. “Response of horizontally stratified square rock roofs”, 5th ARMS, Tehran, Iran, 24-26 November 2008, Volume 2, pp. 801-808

2007

 • 2007.1. Nomikos PP, Youta–Mitra P, Sofianos AI. “Stability of Multi Jointed Roof Rock Beams in Large Underground Openings”, Proc. 11th ACUUS International Conference, Athens, 10-13 September, 463-468.
 • 2007.2. Youta Mitra P, Kaliakakis K, Nomikos PP, Sofianos AI. “Bifurcating and widening tunnels in urban environments”, Proc. 11th ACUUS International Conference, Athens, 10-13 September, 151-156.
 • 2007.3. Κατσικογιάννη Π, Νομικός ΠΠ, Σοφιανός ΑΙ. «Ακουστική Εκπομπή στη Μηχανική Πετρωμάτων», Ορυκτός Πλόυτος 145, 9-24

2006

 • 2006.1. Σακκάς Κ.Μ., Λούκας Π., Νομικός Π.Π., Σοφιανός Α.Ι., Κατασκευή Αγωγού Ομβρίων Υδάτων στη Βάρη με τη Μέθοδο της Προώθησης Σωλήνων», 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Ξάνθη, Πρακτικά: 3, 589-596.
 • 2006.2. Νομικός Π.Π., Σοφιανός Α.Ι., Ισοδύναμες παράμετροι αντοχής ψαθυρής βραχόμαζας Mohr-Coulomb και Hoek-Brown κατά τη διάνοιξη σηράγγων σε διαξονικό εντατικό πεδίο», 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Ξάνθη, Πρακτικά: 3, 549-555.
 • 2006.3. Γιαννακού Α., Νομικός Π., Αναστασόπουλος Ι., Γιούτα-Μήτρα Π., Σοφιανός Α., Γκαζέτας Γ. Δυναμική απόκριση σηράγγων-Διερεύνηση Ιστορικού Περιστατικού Σεισμικής Αστοχίας», 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Ξάνθη, Πρακτικά: 3, 445-451.
 • 2006.4. Nomikos P.P., Yiouta-Mitra P.V., Sofianos A.I., Stability of Asymmetric Roof Wedge  Under Non-Symmetric Loading, Rock Mech. Rock Engng. 39 (2), 121–129 Springer Verlag Wien. DOI: 10.1007/s00603-005-0058-3
 • 2006.5. Sofianos A.I., Nomikos P.P., “Equivalent Mohr-Coulomb and generalized Hoek- Brown strength parameters for supported axisymmetric tunnels in plastic or brittle rock”, Int. Jnl. Rock Mech. Min. Sci.,. 43, 683–704. DOI: 10.1016/j.ijrmms.2005.11.006

2005

 • 2005.1. Νομικός Π.Π., Τσουτρέλης Χ.Ε., Σοφιανός Α.Ι., Μηχανική Συμπεριφορά Πολλαπλά Ρωγματωμένων Δοκών Πετρώματος στην Οροφή Υπογείων Εκσκαφών, Ορυκτός Πλούτος, 134, σελ. 9-18, 2005.
 • 2005.2. Ανδρέου Π.Σ., Νομικός Π.Π., Τύποι Μηχανών Ολομέτωπης Κοπής- Εφαρμογές στον Ελλαδικό Χώρο. Ορυκτός Πλούτος, 136, σελ. 49-64, 2005
 • 2005.3. Giannakou A., Nomikos P., Anastasopoulos I., Sofianos A., Gazetas G. & Yiouta-Mitra P. Seismic behaviour of tunnels in soft soil: parametric numerical study and investigation on the causes of failure of the Bolu tunnel (Duzce, Turkey, 1999). Proceedings of the ITA-AITES 2005 World Tunnel Congress, Underground Space Use: Analysis of the Past and Lessons for the Future, p. 649-655, 2005

2002

 • 2002.1. Nomikos P.P., Sofianos A.I., Tsoutrelis C.E., Symmetric wedge in the roof of a tunnel excavated in an inclined stress field, Int. Jnl. Rock Mech. Min. Sci., 2002:39:59-67. DOI: 10.1016/S1365-1609(02)00013-8
 • 2002.2. Nomikos P.P., Sofianos A.I., Tsoutrelis C.E., Structural response of vertically multijointed roof rock beams, Int. Jnl. Rock Mech. Min. Sci., 2002:39:79-94. DOI: 10.1016/S1365-1609(02)00019-9

2000

 • 2000.1. Τσουτρέλης Χ.Ε., Γκίκας Ν.Γ., Νομικός Π.Π., Προστασία των κατασκευών από τις προκαλούμενες από τις ανατινάξεις δονήσεις. Μία πρόταση για την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Κ.Μ.Λ.Ε., Ορυκτός Πλούτος, 114, σελ. 33-44, 2000.
 • 2000.2. Sofianos A.I., Nomikos P. and Tsoutrelis C.E. “The importance of interlayer friction on the stability of symmetric underground bedded roofs”, Proc. 9th International Symposium on Mine Planning & Equipment selection – MPES 2000, November 6-9, 2000, Athens, pp. 377-380.
 • 2000.3. Sofianos A.I., Nomikos P. and Tsoutrelis C.E. “Effect of joint frequency and compliance on the response of an underground roof rock beam”, Vol. 2, p. 159, Proc. International Conference on Geotechnical & Geological Engineering, GeoEng2000, 19-24 Νοεμβρίου 2000.
 • 2000.4. Τσουτρέλης Χ.Ε., Γκίκας Ν.Γ., Νομικός Π.Π., Προστασία των κατασκευών από τις προκαλούμενες από τις ανατινάξεις δονήσεις. Μία πρόταση για την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Κ.Μ.Λ.Ε., 3ο Συνέδριο Ορυκτού Πλούτου, Τομ. Α΄, σελ. 355-365, Αθήνα, Νοέμβριος 2000.

1999

 • 1999.1. Τσουτρέλης Χ.Ε. , Γκίκας Ν.Γ., Νομικός Π.Π., Σύγκριση αριθμητικών μεθόδων κατά τη μελέτη της ευστάθειας σήραγγας μεγάλης διατομής, Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, V, τεύχ.1-2, σελ. 53-67, 1999.

1997

 • 1997.1. Τσουτρέλης Χ.Ε. , Εξαδάχτυλος Γ.Ε., Νομικός Π.Π., Ασβεστάς Γ.Ν., Ευστάθεια της οροφής των θαλάμων σε υπόγεια εκμετάλλευση μαρμάρου, Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, V, τεύχ.1-2, σελ. 17-31, 1997.
 • 1997.2. Tsoutrelis C.E., Exadaktylos G.E., Gikas, N.G. and Nomikos P.P. Fracture control growth in plexiglas under decoupled conditions. Explosives Engineering, Jnl Inst Expl Eng, March 1997, pp. 4-9, 1997.
 • 1997.3. Tsoutrelis C.E., Gikas N., Nomikos P., and G. Exadaktylos. Use of notched boreholes for fracture controlled blasting in the ornamental stone quarries. FRAGBLAST, Int. Jnl Blasting Fragmentation 1, pp. 445-463, 1997.